electronic เบื้องต้น

 

electronic เบื้องต้น ของ อ.อาทิตย์ ลภิรัตนากูล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวน 32 แผ่น คลิกครับ 

คลิกค่ะ PDF