ค่าคงตัวไดอิเล็กตริก

 

สมบัติของตัวนำในสมดุลสถิตย์ ตัวนำกลวง ไดโพลไฟฟ้า โพลาไรเซชันของไดอิเล็กตริก สมบัติของไดอิเล็กตริกในระดับโมเลกุล ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก K การใส่่ไดอิเล็กตริกบางส่วน ของ อ. ภุชงค์ กิจอำนาจสุข จำนวน 24 แ่ผ่น คลิกค่ะ powerpoint คลิกค่ะ PDF