Home arrow บทความทั่วไป arrow บทความทั่วไป ตุลาคม 54
Home    Contactsบทความทั่วไป ตุลาคม 54 PDF พิมพ์

หน้า 30

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

 

Pic_212805

 

องค์พระศิวะของอินเดีย.

957ปี…ก่อนพุทธกาล ได้เกิด ศาสนาพราหมณ์ บนชมพูทวีป...!!!

อันเป็น...ศาสนาที่ไม่มีศาสดา ตามคติ

ความเชื่อในเทพเจ้า อันเป็น เอกเทวนิยมสืบต่อ จากอารยัน อันเป็นต้นรากของ ชาวฮินดู กลุ่มชนซึ่งมีนามแผลงจากคำว่า สินธู นามเดิมของสายน้ำ เก่าแก่ในอินเดีย

อีกชื่อหนึ่งจึงเรียกกันว่า...ศาสนาฮินดู

O O O

ชาวอารยัน (ก่อนพุทธกาล 1,500 ปี) ในยุคนั้น ยังไม่มีความเชื่อในเทพเจ้า เพียงแต่ศรัทธาต่อ

เทวดา โดยได้จัดเป็นหมวดหมู่ไว้ 3 ประเภท...คือ

เทวดาในสวรรค์...อาทิ วรุณ (ฝนและน้ำ) สุรยะ วิษณุ อุษา มิตระ อรรยมัน และอัศวิน ฯลฯ

เทวดาอยู่บนฟ้า (อากาศ)...มี วาตะ (ลม) อินทระ รุทระ (ซึ่งได้รับความเลื่อมใส ต่อมากลายเป็นศิวะเทพ) ปรรชันยะ มรุต (นักรบที่คอยปกป้อง 3 โลก) ฯลฯ

เทวดาบนพื้นโลก...เช่น อัคนิ โสม ยมพระสรัสวดี พระปฤตถวี (เทวีแห่งแผ่นดิน หรือแม่พระธรณี) ฯลฯ

นอกจากนี้...ยังได้จัดในชั้นย่อยลงไปอีก อาทิ เทพเจ้าในแง่นามธรรม เช่น พระสาวิต (พระอาทิตย์) พระอทิติ พระประชาบดี (เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ในสรรพชีวิตทั้งมวล ภายหลังความนิยมในเทพองค์นี้ได้ลดท่าล่าถอยลงไป).....

ปกหนังสือพระศิวะมหาเทพแห่งจักรวาล.

ปกหนังสือพระศิวะมหาเทพแห่งจักรวาล.

O O O

ศาสนาพราหมณ์... หรือ ศาสนาฮินดูอยู่ร่วมกับ พุทธศาสนาในชมพูทวีปมานานนับพันปี (ด้วยพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในปริมณฑลแห่งนี้ร่วม 2,500 ปี) แล้ว อารยธรรมก็ไหลเลื่อนเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ ทั้งทางบกและทางน้ำ ตั้งแต่อาณาจักรตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) โดยเชิญพระสงฆ์ที่มีความสำคัญ เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์นาลันทาจากอินเดีย...

...จะเห็นได้จากหลักฐานการ สร้างเทวรูปพระโพธิ์สัตว์อวโลติเกศวรร่วมกับพระพุทธรูปเพื่อการสักการบูชา ตามอย่างที่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ทรงสร้างรูปสักการะของพระอิศวรหรือพระศิวะ (คำว่าพระอิศวรนั้นน่าจะแผลงมาจากคำว่าพระอินทร์ ร่วมกับพระศิวะ) และร่องรอยของวัฒนธรรมที่หลงเหลืออยู่จากวิหารบูชาเทพเจ้าในแต่ละภาค จากตะวันตกกาญจนบุรี สุพรรณบุรี เชื่อมต่อภาคกลางถึงอีสาน...

ลีลาท่ารำในปางนาฏราช.

ลีลาท่ารำในปางนาฏราช.

O O O

พระศิวะ หรือ พระอิศวร...เป็นหนึ่งใน เทพเจ้าของตรีมูรติของชาวฮินดูที่ได้รับความเลื่อมใสสืบสานกันมาหลายยุคหลายสมัย ดั่งหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งมี ศิวลึงค์ เก่าแก่ที่ยังหลงเหลืออยู่ และ ความศรัทธานั้นปะปนมาเป็นวัตถุมงคล เช่น ปลักขิก ฯลฯ

...อย่างการสร้างยันต์ที่เป็นภูมิปัญญาที่มีความสามารถของพระเกจิอาจารย์ไทยในอดีต ก็ได้ถ่ายทอดศาสตร์แบบผสมผสานจากพุทธฯ แบบวัชรยาน และมนตรยาน เพียงแต่สัพพวิชาที่นำมาใช้นั้น เก่งกาจกว่าทางด้านอักขระและตัวเลขยันต์

...พื้นฐานของยันตราในศาสนาฮินดูกระจายไปทั่วโลก โดย เฉพาะยันต์ของพระศิวะที่กล่าวว่าเป็นมหาเทพของการสร้างจักรวาลของมนุษย์ และใน ความเชื่อในทางไสยนี้สามารถอ้างอิงในทาง วิทยาศาสตร์ ได้ ซึ่งเมื่อปี 1990 ได้อ้างถึง ทฤษฎีของสตริง...

พระคเณศของไทย.

พระคเณศของไทย.

O O O

โดย...กล่าวถึงคลื่นที่มีอนุภาคเล็กๆแบบนิวเคลียสแปลสภาพเป็นสายสตริง ซึ่งเล็กกว่าอะตอมถึง3 เท่า และมีการสั่นรัวในการทดลอง แสดงว่า ในจักรวาลของเรานั้นยังมีจักรวาลอื่นซ้อนอยู่ อีกถึงสิบมิติ ฉะนั้น การเซ่นสรวงบูชาเทพเจ้านั้นย่อมมีพลังอำนาจจริง

และ...หากย้อนสู่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ถึง รากฐานของการบูชาเทพเจ้า ที่พัฒนามาเป็นยันต์ ที่ยังหลงเหลือเป็นหลักฐานในทางโบราณคดี คือ แมนดาล่าในเมืองสโตนเฮนจ์ ประเทศอังกฤษ และแมนดาล่าของชาวยิวในศตวรรษที่ 4 ซึ่งภายหลังนี้ ความรู้ได้แพร่กระจายเป็นยันต์ในศาสนาฮินดู ในศตวรรษที่ 5...อันเป็นรากฐานของยันต์ในชาติอื่นๆอีกมากมาย

O O O

ศุภกิจ เมฆอำนวยชัย

ศุภกิจ เมฆอำนวยชัย

ศุภกิจ เมฆอำนวยชัย...หรือ ป๊อก เชลซี ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านออกแบบเสื้อ จากลอนดอนคอลเลจออฟแฟชั่นและออกแบบผม จากสถาบันวิดัลซาสซุน กับ เทววิทยาและปรัชญาจากยูนิเวอร์ซิตี้ออฟรีดดิ้ง มี ความสนใจเกี่ยวกับพระศิวะมหาเทพ จึงศึกษาฮินดูศาสตร์ จาก บัณฑิตอาจารย์ ลาลิต โมหัน วยาส แห่งโบสถ์เทพมณเฑียร

...จนเข้าถึงศาสนาฮินดูอย่างลึกซึ้ง และ พลังศรัทธาต่อพระศิวะ อันเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญองค์แรกๆของคนในยุคนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั่วทุกมุมโลกจากอดีตอันไกลโพ้นถึงปัจจุบันรวมถึง ความสำคัญของพระศิวะในประเทศไทย อย่างเต็มเปี่ยม

O O O

เทพซุสของชาวกรีก.

เทพซุสของชาวกรีก.

จึงได้รวบรวมความรู้ทั้งหมดเป็นอักขระมาบันทึกไว้ โดยให้ชื่อว่า “พระศิวะมหาเทพแห่งจักรวาล” เพื่อถ่ายทอด ให้ความรู้ และ ความเชื่อในการบูชาพระศิวะ พระคเณศ ฯลฯ เพื่อให้คุณทาง ด้านลาภผลและความปกป้องคุ้มครองของผู้ศรัทธา

และ...ความสำคัญของพระศิวะที่มีอิทธิพลในดินแดนภูมิภาคอุษาคเนย์ เช่น อวตารของพระองค์ในรูปของหนุมาน พร้อมท่าร่ายรำ 108 ท่า ในปางนาฏราช ที่ถ่ายทอดจาก พระพรตมุนี หรือ พ่อแก่ในคัมภีร์ “นาฏศาสตร์” ที่ทรงเป็นผู้ที่เคารพและศรัทธาสักการะของคนไทยหลากหลายอาชีพ

พร้อมกับบทสวดและของมงคลที่มีมาช้านานหลายพันปี รวมทั้ง เครื่องสำอางที่มีมหามนตร์จากธรรมชาติ จากเกสรดอกไม้ถึงแปดกลิ่นมาเป็นเครื่องหอม ลูบไล้และจุ่มเจิมในพิธีมงคลที่สำคัญของอินเดีย...กาศีวิเลปะนะ พระศิวะมหาเทพแห่งจักรวาล...หนังสือเล่มนี้ มอบให้โครงการเทิดไท้ภัทรมหาราชฯ ถวายในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

และ...ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระ สังฆราช ในวโรกาสเจริญพระชนมมายุ 98 พรรษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 84 ตอน 84 โรค เพื่อสุขภาพครั้งแรกในประเทศไทย...!!!ก้อง กังฟู

ไทยรัฐออนไลน์ 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 42363771
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!