Home arrow บทเรียนออนไลน์ arrow เคมีเบื้องต้น
Home    Contactsเคมีเบื้องต้น PDF พิมพ์

รูปที่ 1-1 ไดอะแกรมแสดงหุ่นจำลองอะตอมของบอห์ร (Bohr) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานการกำหนดนิวเคลียส ของรัทเทอร์ฟอร์ด (Rutherford) นิวเคลียสที่แสดงนี้ใช้สเกลไม่ถูกต้อง ความจริงแล้วนิวเคลียสเล็กมาก มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางอะตอมประมาณ 10,000 เท่า

     อะตอม ประกอบด้วยอนุภาคพื้นฐานสามชนิด คือ อิเล็กตรอน (electron) โปรตอน (proton) และนิวตรอน (neutron) อิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ โปรตรอนมีประจุไฟฟ้าบวก และนิวตรอนไม่มีประจุไฟฟ้า การที่อะตอมใด ๆ จะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกหรือลบนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนอิเล็กตรอนและโปรตอน กล่าวคือ ถ้าอะตอมใดมีจำนวนอิเล็กตรอน เท่ากับจำนวนโปรตอน อะตอมนั้นจะไม่มีประจุไฟฟ้า แต่ถ้าอะตอมใดมีอิเล็กตรอนมากกว่า โปรตอน 1 อนุภาค และ 2 อนุภาค อะตอมนั้นจะมีประจุไฟฟ้า – 1 และ – 2 ตามลำดับ ในทำนองเดียวกันถ้าอะตอมใดมีจำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าโปรตอน อะตอมนั้นจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก อะตอมหรือหมู่อะตอมที่รวมกันเป็นอนุมูลที่มีรวมกันเป็นอนุมูลที่มีประจุไฟฟ้านี้ เรียกว่า ไอออน (icon)   คลิกครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46657778

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!