ตะกร้อลอดห่วง PDF พิมพ์

การเคลื่อนที่แบบ Projectile

คลิกค่ะ 

ของ © สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.),

สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 4 แรงเละการเคลื่อนที่)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.  สังเกตการณ์เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในชีวิตประจำวัน
2.  อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

กิจกรรมการเรียนรู้

ผู้เรียนศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกตะกร้อ เมื่อยิงด้วยมุมและความเร็วต้นที่ต่างกัน กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนมุมยิงหรือความเร็วต้นในการยิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ขั้นฝึกฝน ผู้เรียนปรับเปลี่ยนได้ทั้งมุมยิงและความเร็วต้นในการยิง และในขั้นทดสอบผีมือผู้เรียนทำกิจกรรมในลักษณะเกมส์เพื่อเก็บคะแนนใน Learning Object ยังมีสถานการณ์ 2 สถานการณ์ ให้ผู้เรียนรู้ระบุว่าการเคลื่อนที่ใดในแต่ละสถานการณ์เป็นการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 42348167

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!