กำเนิดหินอัคนี PDF พิมพ์

คลิกค่ะ 

ของ © สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2548

 

สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.
ผู้เรียนสามารถจำแนกหินอัคนีได้จากโครงสร้างผลึกและองค์ประกอบทางเคมี
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายและเปรียบเทียบผลของแมกมาต่างชนิดกันต่อกระบวนการตกผลึกและกระบวนการเกิดอัคนีได้

กิจกรรมการเรียนรู้
ผู้เรียนจะได้ศึกษาลักษณะของการตกผลึก องค์ประกอบทางเคมี และศึกษา การตกผลึกของหินอัคนีชนิดต่างๆจากแมกมา หรือลาวาต่างชนิดกัน ที่กำหนดให้โดยการสำรวจ สังเกตและบันทึกข้อมูลในตารางบันทึกผลผู้เรียนได้ศึกษา และจำแนกเกี่ยวกับการตกผลึกของหินอัคนีแทรกซ้อนและหินอัคนีภูเขาไฟโดยการสังเกตและรวบรวมข้อมูล

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 42341957

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!