Home arrow บุุคคลที่มีชื่อเสียง arrow ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ
Home    Contactsดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ PDF พิมพ์

ประวัติของปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


น.ส.สุจินดา โชติพานิช เกิดเมื่อวันที่ 18 ก.พ.2493 จบการศึกษา

  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเคมีเทคนิค สาขาเทคโนโลยีเซรามิกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2515
  • จบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเซรามิก (Ceramic Engineering) จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี–โรลลา (University of Missouri -Rolla) สหรัฐอเมริกา ในปี 2522 และ 2525 ตามลำดับ

ประวัติการทำงาน

  • นักวิทยาศาสตร์ระดับ 4 -7 ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งแต่ปี 2515 -2535
  • ปี 2536 รับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาในหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
  • ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการในปี 2543
  • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการในปี 2546
  • รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในปี 2548- 2550

ส่วนประสบการณ์การทำงาน น.ส.สุจินดา ได้มีส่วนในการวางแผนและการบริหารงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีประสบการณ์และผลงานในการวิจัย พัฒนา และวิเคราะห์ทดสอบเกี่ยวกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิกที่กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นเวลา 25 ปี มีผลงานวิจัย 16 เรื่อง และบทความวิชาการ 10 เรื่อง อีกทั้งเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาพฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 20 ปี ระหว่างปี 2526 -2546

พร้อมกันนั้น น.ส.สุจินดา ยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง เรื่องการวิเคราะห์ด้วยเทคนิครังสีเอ็กซ์ ของสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นเวลา 16 ปี ระหว่างปี 2530 -2546 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติในปี 2547 – ปัจจุบัน และเป็นกรรมการบริการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตั้งแต่ปี 2543- ปัจจุบัน

สำหรับรายชื่อปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ผ่านมาได้แก่

- นายสมพร บุญยคุปต์ ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนปลัดฯ ระหว่าง 24 มี.ค.2522-3 มิ.ย.2522
- ศ.ดร.สง่า สรรพศรี ดำรงตำแหน่งระหว่าง 4 มิ.ย.2522-5 มิ.ย.2522 และรักษาการแทนปลัดฯ ระหว่าง 1 ต.ค.2524-20 มี.ค.2535
- ดร.ประพฤทธิ์ ณ นคร ดำรงตำแหน่งระหว่าง 6 เม.ย.2522-30 ก.ย.2524
- นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งระหว่าง 20 มี.ค.2535-5 ต.ค.2541
- นายสันทัด สมชีวิตา ดำรงตำแหน่งระหว่าง 5 ต.ค.2541-30 ก.ย.2547
- ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 ต.ค.2547-30 ก.ย.2548
- ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 ต.ค.2548-30 ก.ย.2550

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43478531

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!