นายมั่น พัธโนทัย PDF พิมพ์

นายมั่น พัธโนทัย (รมต.ไอซีที)

ประวัติย่อ นายมั่น พัธโนทัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ครม.ชุด นายสมัคร สุนทรเวช)

 • วันเข้ารับตำแหน่ง 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
 • วันที่เกิด/สถานที่ 27 เมษายน 2494
 • การศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษา 2507
  • ปริญญาโท สาขาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ สถานที่ศึกษา AMERICAN U,WASH D.C.USA.สำเร็จการศึกษา 2512
  • ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ สถานที่ศึกษา KENSINGFON U,CALIFANIA USA.สำเร็จการศึกษา 2522
 • ประวัติการทำงาน
  • สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2549
  • รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ 4 สมัยติดต่อกัน
  • เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


ที่มา: http://www.thaigov.go.th
-----------------------

ดร.มั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงนโยบายการทำงานว่า ได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการไว้ 4 ด้านด้วยกันที่ต้องเร่งปฏิบัติ ประกอบด้วย

 • ด้านที่หนึ่ง ในส่วนของปัญหาโครงสร้างระบบอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนั้น จะให้ความสำคัญกรณีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกิดขึ้นนั้น จะพยายามหาข้อยุติให้ทั้งสองฝ่ายมีการจบลงด้วยดี
 • ด้านที่สอง ในส่วนของกฎหมายโทรคมนาคม ที่ยังคาราคาซัง เช่น ร่างแผนแม่บทไอซีที ฉบับที่ 2 (2550-2556 ) จะตั้งคณะทำงานเข้ามาชุดหนึ่ง ทำการศึกษาในรายละเอียดของร่างแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ว่า ใน 5 ปีข้างหน้าทิศทางการพัฒนาไอซีทีของประเทศไทยจะไปทางใด เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดในแผนแม่บทฯ ซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะประกอบไปด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนเช่นตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น
 • ด้านที่สาม คือในส่วนของกรมอุตนิยมวิทยา ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการรายงานผลการพยากรณ์อากาศให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น การรายงานพยาการณ์ทางอากาศจะต้องใช้ภาษาที่ง่าย แม่นยำ เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวรับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น กรณี ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เช่นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เกิดน้ำท่วม หรือ กรณีหิมะตก รวมไปถึงปัญหาเรื่องโลกร้อน
 • ด้านที่4. การขยายอุตสาหกรรมซอฟแวร์ ในส่วนที่ ซิป้า (สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ) โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นฮับ ของการพัฒนาคอนเทนต์ ออนไลน์ และ แอนิเมชั่น ส่งเสริมและรักษาด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่เป็นผู้ผลิต ผู้พัฒนา แก่ผู้ประกอบการไทยและมีให้มีแบรนด์ไทยออกมาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับให้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม (SME) ให้ใช้งานไอซีทีอย่างแพร่หลายด้วยการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือพัฒนาประสิทธิภาพทางธุรกิจ


"เร็วๆนี้ผมจะติดต่อขอพบท่าน สิทธิชัย (ศ.ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม อดีตรัฐมนตรีไอซีที) เพื่อขอเรียนรู้ในเรื่องไอซีทีอีกด้วย"


นอกจากนี้ ดร.มั่น ยังกล่าวอีกว่า สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ไทยโมบาย 1900 (ผู้ให้บริการคือ บริษัท เอซีทีโมบาย จำกัด มีผู้ร่วมทุนคือ บมจ.กสท.โทรคมนาคม ถือหุ้น 42% และ บมจ.ทีโอที ถือหุ้น 58%) ต้องขยายเครือข่ายมากกว่านี้โดยอาจจะให้ต่างชาติหรือนักลงทุนเข้ามาบริหารจัดการเพื่อจะแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ เนื่องจากไทยโมบาย 1900 ประสบปัญหาขาดทุน


"ทุกอย่างต้องทำให้โปร่งใสเพราะมีทั้งสื่อและสหภาพรัฐวิสาหกิจทำหน้าที่ในการตรวจสอบ"

----------------------------

http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=M4022941&issue=2294

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43472170

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!