Kepler's Law PDF พิมพ์
 

วิธีทดลอง

  1. กดปุ่ม  start  เริ่มต้นการทดลอง

  2. กดปุ่ม  pause  หยุด

  3. กดปุ่ม  reset  กลับเข้าสู่จุดเริ่มต้น

ตอบคำถามต่อไปนี้

  1. เมื่อปรับ  eccentricity  รูปวงรีมีลักษณะเปลี่ยนไปอย่างไร

  2. ความเร็วของดาวเทียมมากสุดที่ตำแหน่งใด

  3. ความเร็วของดาวเทียมน้อยสุดที่ตำแหน่งใด

ใบบันทึกผลการทดลอง

กำหนดให้ ค่า  duration = 0.100  of planet  year

ให่ใส่ค่า  eccentricity   ด้วยตนเอง ค่า และดูค่า  area  จากในจอคอม  บันทึกค่าที่ได้ลงในตาราง

ในที่นี้บันทึกค่าให้ดู  ค่า ก่อน


eccentricity area  x1015 km2
0 9.621
   
   
   

ทฤษฎี

1. 

กฎของเคปเลอร์ (Kepler’s laws)


ภาพที่ 1 โจฮานเนส เคปเลอร์

          นักปราชญ์ในยุคก่อนเชื่อว่า วงโคจรของดาวเคราะห์เป็นรูปวงกลมที่สมบูรณ์ จนกระทั่ง โจฮานเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่าง ค.ศ.1571 – 1630 ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งของดาวเคราะห์ ที่ได้จากการตรวจวัดจากการสังเกตการณ์อย่างละเอียด แล้วทำการคำนวณย้อนกลับ พบว่า ผลของการคำนวณซึ่งถือเอาวงโคจรเป็นรูปวงกลมนั้น ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ แต่กลับสอดคล้องกับผลของการคำนวณซึ่งถือเอาวงโคจรเป็นรูปวงรี   ในปี ค.ศ.1609 เคปเลอร์ได้ประกาศว่า “ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมีดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสจุดหนึ่ง” (กฎข้อที่ 1 กฎของวงรี)
 

คลิกอ่านต่อครับ


 

2. 

การทดสอบกฎของเคปเลอร์

ระดับชั้นเรียน: มัธยมต้น

กำหนดเวลา: 1 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์: ให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระยะห่างและคาบการโคจรของดาวเคราะห์ ตามกฎของเคปเลอร์ ข้อที่ 3 ที่ว่า “กำลังสองของคาบวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ จะแปรผันตาม กำลังสามของระยะห่างจากดวงอาทิตย์”
 

คลิกครับ 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 36582299

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!