Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2992
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2612
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 28782
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10424
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8865
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3946
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4392
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5585
แบบทดสอบเรื่องของไหล 87072
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7569
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6077
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4063
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3785
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3222
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3120
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3405
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3605
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3309
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3198
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2962
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2830
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3245
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2793
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3073
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7854
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6052
จุดศูนย์กลางมวล 3917
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4964
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5960
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12993
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15737
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12440
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12763
ข้อสอบวิชา สังคม 14837
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11972
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7758
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6112
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7354
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5814
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9957
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7264
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5723
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5297
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3385
ทดสอบความรู้รอบตัว 4067
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 129606
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16460
อ.รจนา ใจห้าว 5256
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30518
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18628
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43459750

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!