Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 3217
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2827
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 29049
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10660
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 9056
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4159
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4610
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5792
แบบทดสอบเรื่องของไหล 87316
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7802
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6235
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4220
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3942
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3370
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3263
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3566
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3799
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3468
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3408
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 3127
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3089
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3406
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2934
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3226
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 8041
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6214
จุดศูนย์กลางมวล 4079
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5167
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 6255
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13238
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15912
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12597
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12919
ข้อสอบวิชา สังคม 14994
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 12128
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7908
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6270
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7515
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5968
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 10116
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7436
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5880
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5453
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3528
ทดสอบความรู้รอบตัว 4215
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 129762
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16608
อ.รจนา ใจห้าว 5408
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30927
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18820
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46326362

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!