Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2850
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2459
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 28622
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10255
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8723
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3797
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4260
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5456
แบบทดสอบเรื่องของไหล 86925
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7416
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5963
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3961
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3695
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3135
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3031
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3318
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3505
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3207
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3099
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2863
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2741
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3151
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2696
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2975
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7751
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5944
จุดศูนย์กลางมวล 3814
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4836
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5756
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12848
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15626
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12347
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12658
ข้อสอบวิชา สังคม 14738
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11866
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7662
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6018
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7258
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5706
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9840
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7148
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5631
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5198
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3289
ทดสอบความรู้รอบตัว 3962
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 129478
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16367
อ.รจนา ใจห้าว 5160
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30386
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18524
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 42334469

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!