Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2598
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2197
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 21434
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 9595
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8309
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3453
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3918
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5128
แบบทดสอบเรื่องของไหล 80754
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6972
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5689
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3745
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3488
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2893
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2842
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3128
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3178
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3024
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2917
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2688
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2555
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2804
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2489
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2768
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7522
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5752
จุดศูนย์กลางมวล 3592
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4568
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5494
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12310
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 14566
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11750
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12022
ข้อสอบวิชา สังคม 14275
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11386
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7352
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5786
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7000
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5495
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9458
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6994
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5493
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5015
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3120
ทดสอบความรู้รอบตัว 3746
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 109479
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 15150
อ.รจนา ใจห้าว 4746
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30109
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 17544
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 39767804

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!