Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2780
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2390
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 28539
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10199
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8666
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3740
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4201
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5394
แบบทดสอบเรื่องของไหล 86863
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7355
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5917
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3927
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3655
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3092
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2989
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3275
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3459
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3162
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3058
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2821
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2694
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3108
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2646
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2936
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7706
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5888
จุดศูนย์กลางมวล 3762
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4776
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5683
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12786
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15578
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12306
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12615
ข้อสอบวิชา สังคม 14697
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11817
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7623
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5982
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7212
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5658
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9790
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7111
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5594
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5160
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3249
ทดสอบความรู้รอบตัว 3921
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 129438
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16325
อ.รจนา ใจห้าว 5110
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30339
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18483
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 41837195

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!