Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 3033
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2652
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 28838
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10475
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8898
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3983
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4429
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5615
แบบทดสอบเรื่องของไหล 87132
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7616
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6115
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4099
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3812
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3251
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3146
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3437
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3642
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3340
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3230
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2994
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2877
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3280
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2819
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3109
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7896
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6084
จุดศูนย์กลางมวล 3943
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5001
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 6025
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13038
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15769
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12475
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12799
ข้อสอบวิชา สังคม 14876
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 12009
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7790
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6148
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7386
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5849
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9997
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7297
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5757
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5332
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3408
ทดสอบความรู้รอบตัว 4092
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 129639
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16489
อ.รจนา ใจห้าว 5281
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30558
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18658
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44073452

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!