Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2747
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2355
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 28495
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10152
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8635
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3706
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4164
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5359
แบบทดสอบเรื่องของไหล 86822
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7320
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5896
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3906
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3631
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3070
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2966
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3256
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3438
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3139
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3036
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2801
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2675
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3084
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2624
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2911
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7680
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5866
จุดศูนย์กลางมวล 3739
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4735
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5637
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12748
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15554
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12280
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12592
ข้อสอบวิชา สังคม 14676
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11793
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7602
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5961
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7190
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5629
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9761
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7087
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5571
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5132
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3228
ทดสอบความรู้รอบตัว 3899
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 129414
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16302
อ.รจนา ใจห้าว 5090
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30312
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18462
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 41594657

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!