Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2656
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2262
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 21773
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 9714
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8410
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3585
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4024
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5244
แบบทดสอบเรื่องของไหล 81119
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7093
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5802
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3862
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3637
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3017
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2939
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3246
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3288
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3124
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3017
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2803
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2671
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2927
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2609
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2882
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7605
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5835
จุดศูนย์กลางมวล 3667
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4614
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5498
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12264
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 14666
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11851
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12132
ข้อสอบวิชา สังคม 14414
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11499
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7458
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5888
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7166
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5557
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9517
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7077
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5557
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5128
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3225
ทดสอบความรู้รอบตัว 3855
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 111594
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 15387
อ.รจนา ใจห้าว 4880
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30229
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 17727
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 41174737

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!