Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2944
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2561
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 28723
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10369
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8823
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3904
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4354
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5547
แบบทดสอบเรื่องของไหล 87030
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7521
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6041
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4029
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3754
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3194
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3094
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3377
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3566
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3274
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3160
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2929
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2799
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3214
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2759
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3037
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7817
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6014
จุดศูนย์กลางมวล 3883
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4923
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5889
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12943
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15703
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12408
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12733
ข้อสอบวิชา สังคม 14808
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11942
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7731
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6086
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7325
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5775
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9911
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7233
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5696
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5270
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3360
ทดสอบความรู้รอบตัว 4039
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 129561
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16435
อ.รจนา ใจห้าว 5228
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30477
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18598
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43094941

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!