Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 3092
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2713
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 28918
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10535
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8947
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4037
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4484
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5668
แบบทดสอบเรื่องของไหล 87195
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7678
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6153
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4133
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3849
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3288
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3181
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3479
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3683
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3380
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3267
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 3031
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2911
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3318
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2858
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3147
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7938
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6127
จุดศูนย์กลางมวล 3989
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5055
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 6102
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13085
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15808
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12508
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12840
ข้อสอบวิชา สังคม 14911
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 12043
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7822
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6188
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7424
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5884
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 10032
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7336
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5791
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5368
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3440
ทดสอบความรู้รอบตัว 4130
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 129676
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16525
อ.รจนา ใจห้าว 5321
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30771
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18721
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44694512

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!