Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2268
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 1867
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 15874
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 8382
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 7543
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3170
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3597
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 4759
แบบทดสอบเรื่องของไหล 72882
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6539
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5415
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3486
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3204
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2719
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2639
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 2934
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 2648
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 2796
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2709
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2497
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2374
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2365
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2365
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2572
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7209
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5552
จุดศูนย์กลางมวล 3369
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4334
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5209
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 11836
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 13493
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11164
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 11476
ข้อสอบวิชา สังคม 13945
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11052
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7160
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5545
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 6751
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5257
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9094
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6788
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5265
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4810
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 2953
ทดสอบความรู้รอบตัว 3498
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 85045
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 14183
อ.รจนา ใจห้าว 4128
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 29714
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 16199
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 36600113

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!