Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2974
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2601
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 28763
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10408
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8853
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3938
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4382
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5576
แบบทดสอบเรื่องของไหล 87057
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7550
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6065
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4050
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3774
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3211
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3110
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3396
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3588
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3295
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3182
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2950
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2817
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3234
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2780
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3057
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7840
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6037
จุดศูนย์กลางมวล 3908
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4953
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5939
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12979
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15724
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12429
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12754
ข้อสอบวิชา สังคม 14829
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11962
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7747
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6104
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7343
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5799
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9938
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7258
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5715
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5287
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3380
ทดสอบความรู้รอบตัว 4062
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 129592
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16454
อ.รจนา ใจห้าว 5248
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30504
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18621
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43311234

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!