รหัสและชื่อ  09-080-044  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   Science And Technology

สภาพรายวิชา  วิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรปริญาตรี

ระดับ   ---

พื้นฐาน   ----

เวลาศึกษา  54 ชั่วโมงเรียนตลอด 18 สัปดาห์

ทฤษฏี 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบัติ -ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และนักศึกษา

ต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หน่วยกิต   3 หน่วยกิต

จุดมุ่งหมายรายวิชา

  1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิทยาศาสตร์และนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
  2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในชีวิตประจำวัน
  3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีทางการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต  อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
สารสังเคราะห์และสารเคมีในชีวิตประจำวัน  เทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อม  พลังงานทดแทนในอนาคต
ดาราศาสตร์และความก้าวหน้าทางอวกาศ