รายวิชานี้แบ่งเป็น 8 หน่วยเรียน แยกได้ บทเรียน การวัดและประเมินผลรายวิชาให้ดำเนินการ ดังนี้

วิธีการ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผล แยกเป็น 3 ส่วน โดยแบ่งแยกคะแนน แต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม ทั้งรายวิชา 100 คะแนน

1 ผลงานที่มอบหมาย ตัวอย่างเช่น การทำรายงาน การอภิปรายหน้าชั้นเรียน แบบฝึกหัด ร้อยละ 20

2 พิจารณาจิตพิสัย ( กิจนิสัย ความตั้งใจ และการเข้าร่วมกิจกรรม) ร้อยละ 10

3 การทดสอบกลางภาค 35 % และปลายภาคอีก 35 % รวมเป็น 70%

การตัดเกรด เป็นแบบอิงกลุ่ม โดยใช้ T-Score เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ วัดผล - ประเมินผล