การอ่านสเกลเวอร์เนียร์

หน้าก่อน  หน้าถัดไป

1. วิธีการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

2. ทฤษฎีเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

3. ความละเอียดของสเกลเวอร์เนียร์

4. การอ่านสเกลเวอร์เนียร์