Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 5038103
ขณะนี้มี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
อุตุนิยมวิทยา PDF พิมพ์

อุตุนิยมวิทยา   เป็นศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอากาศและปรากฎการณ์ของภูมิอากาศ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม นำมาใช้ประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ ต่อคนในอาชีพต่างๆ เช่น ชาวนา ชาวประมง วิศวกร นักบริหารธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งนำมาใช้ในตรงและทางอ้อม
 

กรมอุตุนิยม   เป็นหน่วยราชการทำหน้าที่รวบรวมผลตรวจอากาศจากสถานีต่างๆ จัดทำแผนที่อากาศ          

 

การพยากรณ์อากาศ  คือ  การคาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้า รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น ในช่วงเวลาข้างหน้า

 

 

การพยากรณ์อากาศแบ่งได้ตามระยะเวลาของการคาดหมาย ดังนี้
 1. พยากรณ์อากาศระยะปัจจุบัน (Nowcast) พยากรณ์ในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
 2. พยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก (Very short-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 3-12 ชั่วโมง
 3. พยากรณ์อากาศระยะสั้น (Short-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 12-72 ชั่วโมง
 4. พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (Medium-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 3-10 วัน
 5. พยากรณ์อากาศระยะนาน (Long-range Forecast) พยากรณ์ตั้งแต่ 10 วันขึ้นไป
องค์ประกอบของการพยากรณ์อากาศ
ในการที่จะพยากรณ์อากาศได้นั้นต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ
 1. การตรวจอากาศ
 2. การสื่อสารข้อมูลข่าวอากาศ
 3. การวิเคราะห์ลักษณะอากาศ

 

กาลอากาศ  คือ สภาวะอากาศที่เป็นอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ปรากฏการณ์ของอากาศ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่งนั้น


ภุมิอากาศ หมายถึง การรวบรวมเอาปัจจัยในหลายๆ ด้าน ทั้งอุณหภูมิความชื้น ความกดอากาศ ลม และปริมาณ น้ำฝน รวมไปถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นในทางอุตุนิยมวิทยา ในบริเวณหนึ่ง เป็นระยะเวลานานสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ทั่วโลกจะมีความแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งทางละติจูด สภาพภูมิประเทศ ความสูงของพื้นที่ น้ำแข็งหรือหิมะปกคลุม รวมไปถึงระยะห่างจากทะเลหรือมหาสมุทร และกระแสน้ำทะเลลักษณะของลมฟ้า อากาศที่มีอยู่ประจำท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งโดยพิจารณาจากค่า สภาวะอากาศที่เป็นเกณฑ์เฉลี่ยของกาลอากาศ ในปีหนึ่งๆ เป็นระยะเวลายาวนาน

การพยากรณ์อากาศกับแผนที่อากาศ

 

    ในการพยากรณ์อากาศ นักอุตุนิยมวิทยาใช้แผนที่อากาศประกอบการอธิบายหรือแสดงข้อมูล


แผนที่อากาศ  คือสิ่ง ที่ แสดงลักษณะอากาศ ในเวลาขณะใดขณะหนึ่งโดยประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความกด ดันอากาศ แนวปะทะ อากาศอุณหภูมิลักษณะของเมฆ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เช่น หิมะ ฝนฟ้าคะนอง ฟ้า แลบ เป็นต้น ซึ่งข้อ มูลนี้นำมาเขียนในลักษณะของรูปรหัสและสัญลัษณ์

ตัวอย่างรหัสและสัญลักษณ์ในแผนที่อากาศ

 1. เส้นไอโซบาร์ คือ เส้นที่ลากผ่านจุดที่มีความกดอากาศเท่ากันนั่นคือบริเวณต่างๆ ที่อยู่บนเส้นเดียวกัน ในขณะที่มีการตรวจวัดสภาพอากาศนั้น
 2. แทนหย่อมความกดอากาศสูง หรือบริเวณที่มีความกดอากาศสูง

 3. แทนหย่อมความกดอากาศต่ำ หรือบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ

ถัดไป >