Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 5036054
ขณะนี้มี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เซลล์เชื้อเพลิง แหล่งพลังงานสำหรับศตวรรษที่ 21 PDF พิมพ์

สิริพรรณ นิลไพรัช

    ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา แหล่งพลังงานที่ใช้ส่วนใหญ่ได้จาก น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ความต้องการที่เพิ่มขึ้น และแหล่งผลิตที่มีอยู่จำกัด ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน จากเหตุดังกล่าว จึงได้มีการค้นคว้า และพัฒนาแหล่งพลังงาน เพื่อทดแทนพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทางเลือกอันหนึ่งก็คือ การใช้เซลล์เชื้อเพลิง

    เซลล์เชื้อเพลิง คือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี-ไฟฟ้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง พลังงานของเชื้อเพลิง ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง องค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์เชื้อเพลิง ประกอบด้วยเชื้อเพลิงออกซิเจนจากอากาศ อิเล็กโทรไลต์ ขั้วแอโนด และขั้วคาโทด ในการทำงานของเซลล์มีขั้นตอนคือ ไฮโดรเจนจากเชื้อเพลิงจะแตกตัวเป็น ไฮโดรเจนไอออนกับอิเล็กตรอนที่ขั้วแอโนด และออกซิเจนจากอากาศ จะจับไฮโดรเจนไอออน ที่ผ่านอิเล็กโทรไลต์มายังแคโทด ทำให้เกิดน้ำ อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจะไหลเวียนทำให้เกิดพลังงาน ซึ่งพลังงานจะถูกส่งไปยังเครื่องยนต์ โดยผ่านทางขั้วไฟฟ้าทั้ง 2 ขั้ว

    จากปฏิกิริยาการเกิดพลังงานซึ่งไม่ต้องมีการเผาไหม้ ทำให้เครื่องยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงไม่ก่อมลภาวะ ทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนต์เผาไหม้ 1-3 เท่า ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์เชื้อเพลิง และชนิดของเชื้อเพลิงที่ให้ไฮโดรเจน

    สำหรับเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ใช้ในรถยนต์นั้นสามารถเก็บบรรจุอยู่ในภาชนะโดยตรง ในสภาวะแก๊สอัดให้อยู่ในรูปของ ของเหลวหรือเก็บไว้ในรูปของสารโลหะไฮไดรด์ หรือในรูปของผสมระหว่างเมธานอลกับไอน้ำโดยมีคะตะลิสต์ ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาให้แก๊สผสมของไฮโดรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วเซลล์เชื้อเพลิงจะสกัดเอาไฮโดรเจน มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ถึงแม้ว่าวิธีการนี้จะยุ่งยาก แต่เมธานอลก็เป็นของเหลว ที่สามารถขนส่งและเก็บรักษา ได้ง่ายกว่าไฮโดรเจน ข้อดีและข้อเสียของการผลิตไฮโดรเจน จากแต่ละวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ตลอดจนความสามารถ ในการนำมาใช้ทดแทนกัน เป็นจุดที่สนใจกันอย่างกว้างขวาง นอกเหนือจากการศึกษา ชนิดของเซลล์เชื้อเพลิงซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ กรด สารละลายอัลคาไลน์ คาร์บอเนตเหลว และออกไซด์ของของแข็ง

    สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงในรถยนต์นั้น ได้มีความพยายามกันมาอย่างต่อเนื่อง และจากรายงานของบริษัท Daimler Chryler ได้ประกาศความสำเร็จในการผลิตรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงขนาด 5 ที่นั่ง วิ่งด้วยความเร็ว 90 ไมล์ต่อชั่วโมง เป็นระยะทาง 250 ไมล์ และบริษัทได้ตั้งเป้า ที่จะผลิตรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง สู่ตลาดในปี ค.ศ. 1904

อกสารอ้างอิง

  • วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 14 มกราคม - มีนาคม 2542
  • http://www.enn.com/news/enn-stories/1999/03/1899/hecar 4-2203.asp
< ก่อนหน้า   ถัดไป >