Home arrow F arrow fertile material and source material
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1836864
ขณะนี้มี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
fertile material and source material PDF พิมพ์
วัสดุต้นกำเนิด และ วัสดุต้นกำลัง 
ไอโซโทปซึ่งโดยธรรมชาติมิใช่ไอโซโทปแตกตัวได้ แต่อาจเปลี่ยนให้เป็นวัสดุแตกตัวได้ ซึ่งมีชื่อเฉพาะเรียกว่า fertile isotopes ในที่นี้จะเรียกว่า "ไอโซโทปต้นกำเนิด" และเท่าที่ปรากฏ ไอโซโทปต้นกำเนิดก็มีอยู่เพียง 2 ชนิด กล่าวคือ ยูเรเนียม-238 และทอเรียม-232 (หรือทอเรียมธรรมชาติ) ส่วนคำ fertile material หรือ วัสดุต้น กำเนิด นั้น เป็นคำที่ใช้ กล่าวถึง ยูเรเนียม-238 และทอเรียมรวมๆกันไป โดยไม่เจาะจงถึงชนิดของ ไอไซโทป ในด้านภาษากฎหมาย มีคำศัพท์ที่มี ความหมายใกล้เคียงกับ วัสดุต้นกำเนิด อยู่คำหนึ่งกล่าวคือ วัสดุต้น กำลัง ซึ่งมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อ สันติ พ.ศ.2504 ได้กำหนดความหมายไว้ดังต่อไปนี้

    วัสดุต้นกำลัง หมายความว่า

  1. ยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบของยูเรเนียมหรือธอเรียม หรือวัสดุอื่นใดที่มีคุณสมบัติเป็น วัสดุต้น กำลัง ตามที่กำหนด โดยกฎกระทรวงกระทรวง
  2. แร่หรือสินแร่ ซึ่งประกอบด้วยวัสดุตามที่ระบุไว้ใน (1) อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามอัตราความเข้มข้น ซึ่งกำหนโดย กฎกระทรวง

สื่งที่น่าสังเกตก็คือ คำ วัสดุต้นกำลัง นี้ได้ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับความหมายของคำ source material แต่นัก เทคโนโลยี ส่วนมากจะแปลคำว่า source ในภาษาอังกฤษมาเป็นศัพท์วิชาการในภาษาไทยว่า ต้นกำเนิด จึง เข้าใจเป็นส่วนใหญ่ว่า คำว่า วัสดุต้นกำเนิด ที่ผู้วิจัยนำมาจากคำว่า fertile material นั้น มาจากคำว่า source material แม้ว่าโดยทั่วไป คำว่า วัสดุต้นกำลัง (source material) และวัสดุต้นกำเนิด (fertile material) จะมี ความหมายที่เกือบจะเหมือนกัน แต่ในด้าน กฎหมายนั้นคำว่า วัสดุต้นกำลังมี ความหมายกว้างกว่า ความ หมาย ทางเทคโนโลยีของ วัสดุต้นกำเนิด เล็กน้อย กล่าวคือ วัสดุต้นกำลัง มีความหมายคลุมรวมไปถึง สารประ กอบของวัสดุต้นกำเนิดด้วย ตามการนิยามของทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์การ ชำนัญพิเศษของสหประชาชาติทางด้าน พลังงาน ปรมาณู นั้นคำว่า source material ได้ ถูกกำหนดไว้โดย มีความมายตรงกับคำว่า วัสดุต้นกำลัง ตามกฎหมายไทยเฉพาะตามข้อ (1) ส่วนแร่ หรือ สินแร่ (ore) ของ ยูเรเนียม, ธอเรียม และกากแร่ (ore residue) นั้น ได้มีคำชี้ แจงประกอบบ่งไว้ว่า ไม่ถือเป็น source material ทั้งนี้ตามเอก สาร INFCIRC/153 ข้อ 112 และ ตามมาตรา 98 ของข้อตกลงระหว่างประเทศไทย กับทบวงการ พลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศ ว่าด้วยการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2517 หรือ อาจกล่าวได้ว่า ตามการนิยามของ ทบวงการ พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศนั้น แร่ยูเรเนียม และ ธอเรียมยังมิใช่ source material จนกว่าจะได้ผ่านกระบวนการแยกสกัดให้ กลายเป็นหัวแร่บริสุทธิ์ (ในรูปออก ไซด์ของ ยูเรเนียม หรือ ธอเรียม) แล้วจึงกลายเป็น source material การแปลความหมายดังกล่าว มี ความ สำคัญอย่างยิ่งในแง่ของการควบคุมการซื้อขายและขนส่งแร่ยูเรเนียม และธอเรียมระหว่างประเทศ

ถัดไป >