Home arrow B arrow band theory of solids ทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4886243
ขณะนี้มี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
band theory of solids ทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง PDF พิมพ์
ทฤษฎีใช้ในการอธิบายสมบัติทางไฟฟ้าของของแข็ง  โดยพิจารณาจากระดับชั้นพลังงานของอะตอมองค์ประกอบ  และอันตรกิริยาระหว่างอะตอมทั้งหมดในของแข็งนั้น ตามทฤษฎีนี้ อิเล็กตรอนจะสามารถมีพลังงานได้เฉพาะบงช่วงที่เรียกว่า allowed band  และไม่สามารถมีพลังงานได้ในบางช่วงที่เรียกว่า  forbidden  band  ทฤษฎีนี้สามารถอธิบายสภาพการนำไฟฟ้าของตัวนำ  (เช่นโลหะ) สารกึ่งตัวนำ  และฉนวนได้
< ก่อนหน้า   ถัดไป >