ทฤษฎี และการใช้งาน อิเลคทรอนิคส์ เล่ม 1 โดย ยืน ภู่วรวรรณ
ความนิยมของผู้ชม: / 13
แย่มากดีมาก 

สารบาญ

บทที่  

เนื้อเรื่อง

หน้า
1   ความก้าวหน้าของอิเลคทรอนิคส์ 1
  1.1 บทนำ 1
  1.2 อิเล็คทรอนิคส์คืออะไร 2
  1.3 ความจำเป็นที่จะต้องศึกษาอิเลคทรอนิคส์ 4
  1.4 การนำเอาอิเลคทรอนิคส์ไปใช้งาน 5
  1.5 การสื่อสาร 6
  1.6 วิทยุ 8
  1.7 โทรทัศน์ 9
  1.8 อิเลคทรอนิคส์กับการผักผ่อนหย่อนใจ 10
  1.9 อิเลคทรอนิคส์กับโรงงานอุตสาหกรรม 11
  1.10 อิเลคทรอนิคส์กับการใช้งานในวงการทหาร 12
  1.11 อิเลคทรอนิคส์กับการนำร่องเรือเดินทะเลและเครื่องบิน 13
  1.12 คอมพิวเตอร์ 14
  1.13 อิเลคทรอนิคส์ในวงการแพทย์ 15
  1.14 อิเลคทรอนิคส์กับการค้นคว้าทางอวกาศ 16
  1.15 บทสรุป 17
    คำถามทบทวน 18
2   ทฤษฎีสัญญาณอิเลคทรอนิคส์ 19
  2.1 บทนำ 19
  2.2 สัญญาณอิเลคทรอนิคส์ 20
  2.3 สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง 20
  2.4 สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ 22
  2.5 ความถี่มูลฐานและฮาร์โมนิคของสัญญาณ 22
  2.6 คลื่นรูปสี่เหลี่ยม 25
  2.7 คลื่นรูปลาด 26
  2.8 สัญญาณความถี่เสียง  ความถี่วิทยุและสเปคตรัมทางความถี่ 28
  2.9 บทสรุป 30
    คำถามทบทวน 30
3   สิ่งประดิษฐ์อิเลคทรอนิคส์และสัญญลักษณ์ 33
  3.1 บทนำ 33
  3.2 ความสำคัญของสัญญลักษณ์และวงจรอิเลคทรอนิคส์ 33
  3.3 ตัวต้านทาน 35
  3.4 ตัวเก็บประจุ 44
  3.5 ชนิดของตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ 45
  3.6 ตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลง 48
  3.7 หลอดสูญญากาศ 51
  3.8 อุปกรณ์พวกที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ 52
  3.9 อุปกรณ์ชนิดอื่นๆ 55
  3.10 บทสรุป 58
    คำถามทบทวน 59
4   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำ 61
  4.1 บทนำ 61
  4.2 ธรรมชาติของอะตอม 62
  4.3 วงอิเลคตรอน 62
  4.4 วงวาเลนซ์และวาเลนซ์อิเลคตรอน 64
  4.5 ทฤษฎีแถบพลังงานของสสาร 65
  4.6 การยึดเหนี่ยวกันระหว่างอะตอมของสารและการนำไฟฟ้าของสสาร 67
  4.7 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ 68
  4.8 โฮลและอิเลคตรอนอิสระ 70
  4.9 การนำกระแสของสารกึ่งตัวนำ 70
  4.10 การไหลของกระแสในสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ 71
  4.11 การโด๊ป 73
  4.12 สารกึ่งตัวนำชนิด N 74
  4.13 สารกึ่งตัวนำชนิด P 75
  4.14 พาหะข้างมากและพาหะข้างน้อย 75
  4.15 หัวต่อ P-N 76
  4.16 การไหลของกระแสเมื่อให้ไบแอสตรง 77
  4.17 การไหลของกระแสเมื่อให้ไบแอสกลับ 78
  4.18 กระแสนิยม 80
  4.19 บทสรุป 81
    คำถามทบทวน 81
5   ลักษณะสมบัติของไดโอด 83
  5.1 บทนำ 83
  5.2 ชนิดของไดโอด 83
  5.3 ลักษณะสมบัติของไดโอด 84
  5.4 ลักษณะสมบัติระหว่างแรงดันและกระแสของไดโอด 85
  5.5 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อไดโอด 86
  5.6 ความต้านทานในตัวไดโอด 87
  5.7 การพังในตัวไดโอด 89
  5.8 ซีเนอร์ไดโอด 89
  5.9 ผลของทันเนล 90
  5.10 ทันเนลไดโอด 91
  5.11 ไดโอดเปล่งแสง 92
  5.12 ตัวเก็บประจุระหว่างหัวต่อของไดโอด 93
  5.13 โฟโต้ไดโอด 94
  5.14 บทสรุป 95
    คำถามทบทวน 95
6   วงจรไดโอด 97
  6.1 บทนำ 97
  6.2 วงจรไดโอดเบื้องต้น 97
  6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันอินพุทและแรงดันเอาท์พุท 99
  6.4 การใช้ไดโอดแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง 100
  6.5 วงจรฮาล์ฟเวฟเรตติไฟเออร์ 100
  6.6 วงจรฟูลเวฟเรคติไฟเอร์ 102
  6.7 วงจรบริดจ์เรคติไฟเออร์ 105
  6.8 วงจรกรองแรงดันหรือฟิลเตอร์ 107
  6.9 การกรองแรงดันด้วยตัวเก็บประจุ 107
  6.10 การกรองแรงดันด้วยตัวเหนี่ยวนำ 109
  6.11 การกรองแรงดันแบบพาย 110
  6.12 วงจรกรองแรงดันรูปตัวแอล 110
  6.13 เปรียบเทียบวงจรกรองแรงดันเมื่อมีตัวเก็บประจุหรือตัวเหนี่ยวนำอยู่ที่อินพุท 111
  6.14 วงจรกรองแรงดันแบบ RC 113
  6.15 วงจรทวีแรงดัน 114
  6.16 วงจรเพิ่มแรงดันสองเท่าแบบฮาล์ฟเวฟ 114
  6.17 วงจรเพิ่มแรงดันสองเท่าแบบฟูลเวฟ 115
  6.18 วงจรเพิ่มแรงดันสามเท่าแบบฟูลเวฟ 116
  6.19 วงจรเพิ่มแรงดันสี่เท่า 117
  6.20 วงจรทวีแรงดัน เท่า 118
  6.21 วงจรขลิบสัญญาณ 119
  6.22 วงจรขลิบส่วนด้านบวกโดยต่อไดโอดอนุกรม 119
  6.23 วงจรขลิบทางด้านลบเมื่ออนุกรมไดโอด 120
  6.24 วงจรขลิบสองระดับ 121
  6.25 บทสรุป 122
    คำถามทบทวน 122
7   หลอดสูญญากาศ 125
  7.1 บทนำ 125
  7.2 หลอดไดโอด 125
  7.3 การทำงานและลักษณะสมบัติของหลอดไดโอด 130
  7.4 หลอดไตรโอด 136
  7.5 คุณลักษณะสมบัติของหลอดไตรโอด 141
  7.6 หลอดเทโทรด 145
  7.7 หลอดเพนโถด 148
  7.8 การเลือกหลอดและการอ่านสเปคของหลอด 150
  7.9 บทสรุป 151
    คำถามทบทวน 151
8   การไบแอสและการใช้งานหลอดสูญญากาศ 153
  8.1 บทนำ 153
  8.2 ทำไมต้องมีการไบแอส 153
  8.3 เส้นโหลดและจุดทำงาน 155
  8.4 วิธีการไบแอสหลอดไตรโอด 156
  8.5 วงจรขยายหลอดไตรโอด 161
  8.6 การคัปปลิ้งหรือการเชื่อมต่อ 163
  8.7 วงจรขยายแบบต่อเนือง 167
  8.8 บทสรุป 169
    คำถามทบทวน 170
9   ความรู้ทั่วไปของทรานซิสเตอร์ 171
  9.1 บทนำ 171
  9.2 ชนิดของทรานซิสเตอร์ 171
  9.3 การทำงานของทรานซิสเตอร์ 173
  9.4 การตรวจสอบชนิดขั้วหรือขาของทรานซิสเตอร์ 179
  9.5 ลักษณะการจัดวงจรทรานซิสเตอร์ 180
  9.6 วงจรเบสร่วม 182
  9.7 วงจรอิมิตเตอร์ร่วม 184
  9.8 บทสรุป 189
    คำถามทบทวน 190
10   คุณสมบัติของทรานซิสเตอร์ 191
  10.1 บทนำ 191
  10.2 ทำไมต้องศึกษาคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์ 191
  10.3 อัตราทนได้สูงสุดของทรานซิสเตอร์ 192
  10.4 ผลของอัตราขยายที่เปลี่ยนแปลงไปกับความถี่ 199
  10.5 ลักษณะสมบัติและการใช้งานของทรานซิสเตอร์ 200
  10.6 การหาอัตราขยายกระแสจากลักษณะสมบัติของคอลเลคเตอร์ 201
  10.7 แรงดันอิ่มตัวระหว่างขั้วคอลเลคเตอร์-อิมิตเตอร์ 202
  10.8 ลักษณะสมบัติทางเบส 203
  10.9 บทสรุป 204
    คำถามทบทวน 204
11   เทคนิคการไบแอสวงจรทรานซิสเตอร์ 207
  11.1 บทนำ 207
  11.2 กราฟแสดงการทำงานของทรานซิสเตอร์ 207
  11.3 ช่วงทำงานที่ปลอดภัย 210
  11.4 สมการเส้นโหลด 210
  11.5 การเลือจุดทำงาน 212
  11.6 การกำหนดกระแสไบแอสและการควบคุมจุดทำงาน 213
  11.7 เทคนิคการไบแอส 216
  11.8 เสถียรภาพของการไบแอส 221
  11.9 บทสรุป 227
    คำถามทบทวน 227
12   วงจรขยายย่านความถี่เสียง 229
  12.1 บทนำ 229
  12.2 วงจรขยายเบื้องต้น 230
  12.3 การหาค่าแรงดันสัญญาณเอาท์พุทจากการแกว่งของวงจรขยายอิมิตเตอร์ร่วม โดยวิธีการเขียนกราฟ 231
  12.4 ชนิดต่างๆของวงจรขยาย 233
  12.5 การแกว่งของแรงดันเอาท์พุทในวงจรขยายอิมิตเตอร์ร่วมเมื่อไม่มีตัวต้านทานอิมิตเตอร์ 236
  12.6 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับวงจรขยายทรานซิสเตอร์ 239
  12.7 เครื่องขยายเสียงแบบเบื้องต้นแต่มีตัวเก้บประจุขนานกับ Rs เพื่อบายพาส 241
  12.8 ตัวพารามิเตอร์ที่สำคัญของวงจรขยาย 242
  12.9 ตัวอย่างการออกแบบวงจรขยายภาคเดียว 243
  12.10 การเชื่อมต่อวงจร 246
  12.11 บทสรุป 249
    คำถามทบทวน 249
13   วงจรขยายย่านความถี่ (ต่อ) 251
  13.1 บทนำ 251
  13.2 วงจรภาคควบคุมวงจรขยาย 251
  13.3 วงจรดาร์ลิงตัน 254
  13.4 วงจรขยายภาคขับกำลัง 255
  13.5 วงจรขยายภาคกำลัง 258
  13.6 การทดสอบวงจรขยายย่านความถี่เสียง 264
  13.7 บทสรุป 269
    คำถามทบทวน 270
    ภาคผนวก ก 273
    ความหมายของสัญญลักษณ์ทางอิเลคทรอนิคส์ 273
  1 หลักการและสัญญนิยมสำหรับตัวอักษรที่เป็นสัญญลักษณ์ 273
  2 สัญญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในหนังสือ 275
    ภาคผนวก ข 279
    ออสซิลโลสโคปและการใช้งาน 279
  1 บทนำ 279
  2 ประโยชน์ของออสซิลโสสโคป 280
  3 ส่วนต่างๆของออสซิลโลสโคป 280
  4 คำจำกัดความของคำทางเทคนิค 284
  5 ส่วนต่างๆภายนอกและการใช้งานออสซิลโลสโคป 285
  6 การเตรียมเครื่องมือสำหรับใช้งาน 289
  7 ข้อควรระวังในการใช้ออสซิลโลสโคป 290
  8 การวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าของรูปคลื่นสัญญาณ 291
  9 บทสรุป 297
    ดรรชนี 298

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71327655

Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์