หนังสือเรียน วิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 023 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ความนิยมของผู้ชม: / 26
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

    หน้า
บทที่ 11 ไฟฟ้าสถิต 1
11.1 ประจุไฟฟ้า 3
  กิจกรรม 1.1 ชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและชนิดของประจุไฟฟ้า 5
11.2 กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า 9
11.3 ตัวนำและฉนวน 11
11.4 การเหนี่ยวนำไฟฟ้า 13
  กิจกรรม 11.2 การให้ประจุโดยการเหนี่ยวนำพร้อมกับต่อสายดิน 16
11.5 แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์ 19
11.6 สนามไฟฟ้า 25
11.7 เส้นแรงไฟฟ้า 32
11.8 ศักย์ไฟฟ้า 41
  11.8.1 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ 44
  11.8.2 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำทรงกลม 49
11.9 ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า 52
11.10 การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ 61
  11.10.1 เครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ 61
  11.10.2 เครื่องพ่นสี 62
  11.10.3 เครื่องถ่ายลายนิ้วมือ 63
  11.10.4 เครื่องถ่ายเอกสาร 64
  แบบฝึกหัดบทที่ 11 66
บทที่ 12 ไฟฟ้ากระแส 79
12.1 กระแสไฟฟ้า 80
12.2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 81
  12.2.1 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 81
  12.2.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 82
  12.2.3 คู่ควบความร้อน 83
  12.2.4 เซลล์สุริยะ 84
  12.2.5 แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากสิ่งมีชีวิต 85
12.3 การนำไฟฟ้า 86
  12.3.1 การนำไฟฟ้าในโลหะ 86
  12.3.2 การนำไฟฟ้าในหลอดสุญญากาศ 87
  12.3.3 การนำไฟฟ้าในอิเล็กโทรไลต์ 89
  12.3.4 การนำไฟฟ้าในหลอดบรรจุแก๊ส 90
  12.3.5 การนำไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนำ 91
12.4 กระแสไฟฟ้าในตัวนำ 93
12.5 กฎของโอห์มและความต้านทาน 97
  การทดลอง 12.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า 97
12.6 สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า 106
12.7 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อความต้านทาน 110
12.8 แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 113
  กิจกรรม 12.1 ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วเซลล์ไฟฟ้า 115
12.9 การต่อตัวต้านทาน 118
  การทดลอง 12.2 กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายของตัวต้านทานที่ต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 119
12.10 การต่อเซลล์ไฟฟ้า 126
  12.10.1 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 126
  12.10.2 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน 128
12.11 แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์ 132
  12.11.1 หลักการสร้างแอมมิเตอร์ 133
  12.11.2 หลักการสร้างโวลต์มิเตอร์ 136
  12.11.3 หลักการสร้างโอห์มมิเตอร์ 139
12.12 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า 141
12.13 วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 148
  12.13.1 วงจรไฟฟ้าในบ้าน 148
  12.13.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 153
  12.13.3 การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด 158
  แบบฝึกหัดบทที่ 12 162
บทที่ 13 แม่เหล็ก-ไฟฟ้า 173
13.1 แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก 174
13.2 แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งเคลื่อนที่ในบริเวณทีมีสนามแม่เหล็ก 180
13.3 แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน เมื่อวางอยู่ในบริเวณทีมีสนามแม่เหล็ก 185
  กิจกรรม 13.1 แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่อวางอยู่ในบริเวณทีมีสนามแม่เหล็ก 185
13.4 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ 189
  กิจกรรม 13.2 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ 189
13.5 แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นขนานกันที่มีกระแสไฟฟ้า 195
  กิจกรรม 13.3 แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 195
13.6 แรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก 198
13.7 แกลแวนอมิเตอร์ 202
13.8 มอเตอร์กระแสตรง 204
13.9 กระแสเหนี่ยวนำ 207
13.10 การผลิตพลังงานไฟฟ้า และการส่งกำลังไฟฟ้า 215
  กิจกรรม 13.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 215
13.11 หม้อแปลง 226
  กิจกรรม 13.5 หม้อแปลง 226
13.12 การนำความรู้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ 235
13.13 การอนุรักษ์ธรรมชาติกับการผลิตไฟฟ้า 242
  แบบฝึกหัดบทที่ 13 246
  ภาคผนวก 257
ผ1 ความรู้เบ้องต้นเกี่ยวกับไดโอดสารกึ่งตัวนำ 257
ผ2 ระบบหน่วยระหว่างชาติ 259
ผ3 ค่าคงตัวหลักมูลบางค่า 269
ผ4 ตารางเลขยกกำลังสอง รากที่สองและส่วนกลับ 270
ผ5 ตารางฟังก์ชันตรีโกณมิติ 272
ผ6 คำตอบแบบฝึกหัดท้ายบท 275
ผ7 คำศัพท์ในหนังสือเรียนฟิสิกส์เล่ม 4 ว 023 283

 

บทที่ 11

ไฟฟ้าสถิต

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71244763

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์