ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 ว.026 ของ ผศ. อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์
ความนิยมของผู้ชม: / 350
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ

    หน้า
บทที่ 1 การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ 3
1 การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ 3 3
2 ตำแหน่งอ้างอิง 3
3 ผลของการเปลี่ยนตำแหน่ง 4
4 ผลของการเปลี่ยนตำแหน่งกับการเคลื่อนที่ 5
5 การเคลื่อนทีกับปริมาณเวกเตอร์ 7
6 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 9
7 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและกราฟ  
  ระหว่างการกระจัดกับเวลา 10
8 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและกราฟ  
  ระหว่างความเร็วกับเวลา 12
9 พื้นที่ใต้กราฟระหว่างความเร็วกับเวลา 14
10 การตีความจากกราฟ 15
  คำถาม-คำตอบที่ 1-10 17
  แบบฝึกหัดที่ 1.1 18
11 การหาความเร็วเฉลี่ย 25
12 การหาความเร็วที่ตำแหน่งใดๆ 26
  คำถาม-คำตอบที่ 11-20 33
  แบบฝึกหัดทื่ 1.2 34
13 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ในแนวราบ  
  ด้วยความเร่งคงที่ 39
14 การเคลื่อนที่ระหว่างช่วงเวลา และ  
  การเคลื่อนที่ระหว่างช่วงวินาที 42
  แบบฝึกหัดที่ 1.3 44
15 การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก 46
16 การปล่อยหรือโยนวัตถุจากพาหนะที่กำลังเคลี่อนที่ 50
  คำถาม-คำตอบที่ 21-30 53
  แบบฝึกหัดที่ 1.4 54
17 การเคลื่อนที่ของวัตถุหลายสิ่ง 57
  คำถาม-คำตอบที่ 31-40 63
  แบบฝึกหัดที่ 1.5 64
18 ความเร็วสัมพัทธ์ (เรื่องนี้เขียนเพิ่มเติม  
  เข้ามาให้นักเรียนมีพื้นฐานดีขึ้น) 72
  คำถาม-คำตอบที่ 41-47 77
  แบบฝึกหัดที่ 1.6 78
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 1 79
  ตัวอย่างข้อสอบเอนทรานซ์ เรื่อง  
  การเคลื่อนที่แนวตรง 84
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.1 86
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.2 89
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.3 93
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.4 94
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.5 97
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.6 106
  เฉลยตัวอย่างข้อสอบบทที่ 1 108
  เฉลยตัวอย่างข้อสอบเอนทรานซ์  
  เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง 111
บทที่ 2 มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ 116
1 มวล 116
2 แรง 116
3 การรวมแรงและลบกันของแรง 120
  คำถาม-คำตอบที่ 1-20 131
  แบบฝึกหัดที่ 2.1 139
4 การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ 142
5 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 148
  คำถาม-คำตอบที่ 21-42 154
6 การใช้กฎนิวตัน 156
  แบบฝึกหัดที่ 2.2 163
7 การเคลื่อนที่ของลิฟท์ และการเคลื่อนที่ผ่านรอกเล็กๆ 168
  คำถาม-คำตอบที่ 43-52 172
  แบบฝึกหัดที่ 2.3 173
8 แรงเสียดทาน 178
  คำถาม-คำตอบที่ 53-61 188
  แบบฝึกหัดที่ 2.4 189
  ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 2 194
  ตัวอย่างข้อสอบเอนทรานซ์  
  นื้อหาบทที่ 2 ว 026 196
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.1 198
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.2 203
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.3 209
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.4 215
  เฉลยตัวอย่างข้อสอบบทที่ 2 222
  เฉลยข้อสอบเอนทรานซ์ 224
บทที่ 3 สมดุลกล 227
1 บทนำ 228
2 สมดุลแบบต่างๆ 228
3 แรงแบบต่างๆ 229
4 แรงกับการเกิดการสมดุล 229
5 การสมดุลต่อการเคลื่อนที่ 231
  แบบฝึกหัดที่ 3.1 244
6 โมเมนต์และการสมดุลต่อการหมุน 249
  โจทย์แบบฝึกหัดที่ 3.2 265
7 แรงลัพธ์ของแรงขนานและจุดกระทำ  
  ของแรงลัพธ์ของแรงขนาน 269
8 โมเมนต์แรงคู่ควบ 270
9 จูดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์กลางความถ่วง 271
10 เสถียรภาพของการสมดุล 275
11 สมดุลของวัตถุที่ทำให้ล้มพอดี 276
  แบบฝึกหัดที่ 3.3 278
12 เครื่องกลอย่างง่ายที่ใช้หลัก  
  ของโมเมนต์และการสมดุล 279
  แบบฝึกหัดที่ 3.4 291
13 การนำเรื่องสมดุลไปประยุกต์ใช้ 292
  โจทย์ระคนบทที่ 3 293
  ตัวอย่างข้อสอบ Entrance 301
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 3.1 303
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 3.2 312
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 3.3 320
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 3.4 322
  เฉลยโจทย์ระคนบทที่ 3 324
  เฉลยโจทย์ข้อสอบ Entrance 337
บทที่ 4 การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ 340
1 บทนำ 341
2 ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ 341
3 การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ 342
4 การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ในแนวเส้นตรง 342
5 การเคลื่อนที่ของเงา 343
  คำถาม-คำตอบที่ 1-4 349
  แบบฝึกหัดที่ 4.1 349
6 การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ 351
  คำถาม-คำตอบที่ 5-20 368
7 การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งท้งสองแกน 371
  แบบฝึกหัดที่ 4.2 375
8 การเคลื่อนที่เป็นวงลม  
  ความเร็วเชิงมุม 377
9 แรงสู่ศูนย์กลางที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่  
  เป็นวงกลมหรือส่วนโค้งของวงกลม 384
  คำถาม-คำตอบที่ 21-38 394
  แบบฝึกหัดที่ 4.3 397
  คำถาม-คำตอบที่ 39-55 402
  แบบฝึกหัดที่ 4.4 404
  โจทย์ระคนบทที่ 4 ตอนที่ 1 407
  โจทย์ระคนบทที่ 4 ตอนที่ 2 413
  ตัวอย่างข้อสอบเอนทรานซ์ เรื่องโพรเจกไทล์ 416
  ตัวอย่างข้อสอบเอนทรานซ์ เรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลม 417
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.1 419
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.2 420
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.3 423
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.4 426
  เฉลยโจทย์ระคนบทที่ 4 ตอนที่ 1 430
  เฉลยโจทย์ระคนบทที่ 4 ตอนที่ 2 438
  เฉลยข้อสอบเอนทรานซ์  
  เรื่องโพรเจกไทล์ 443
  เฉลยข้อสอบเอนทรานซ์  
  เรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลม 445
บทที่ 5 งานและพลังงาน 449
1 บทนำ 450
2 งานในวิชาฟิสิกส์ 450
3 การหางานจากการคำนวณพื้นที่ใต้กราฟ  
  และงานจากแรงไม่คงที่ 453
4 กำลัง ( Power) 457
  คำถาม-คำตอบที่ 1-16 460
  แบบฝึกหัดที่ 5.1 463
5 พลังงาน (Energy) 465
6 พลังงานจลน์ 466
7 พลังงานศักย์ 470
8 พลังงานกล 474
9 หลักการทรงพลังกล (Conservation of Mechanical Energy) 475
  คำถาม-คำตอบที่ 17-24 480
  แบบฝึกหัดที่ 5.2 481
10 การทดลองและผลการทดลองเกี่ยวกับงานและพลังงาน 483
  โจทย์แบบฝึกหัดที่ 5.3 489
11 ตัวอย่างโจทย์งาน- พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และวงกลม 485
12 เครื่องกลอย่างง่ายที่ใช้หลักของงานในการอธิบาย 491
13 พลังงานกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ 497
  โจทย์ระคนบทที่ 5 498
  โจทย์ข้อสอบเอนทรานซ์เรื่องงาน-พลังงาน 505
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5.1 507
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5.2 509
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5.3 (งาน) 512
  ฉลยโจทย์ระคนบทที่ 5 515
  เฉลยข้อสอบเอนทรานซ์  
  เรื่องงาน-พลังงาน 524
บทที่ 6 การชนและโมเมนตัม 527
1 บทนำ 528
2 โมเมนตัม 528
  คำถาม-คำตอบที่ 1-5 529
3 แรงกับโมเมนตัม 531
4 การดล (Impulse) 532
  คำถาม-คำตอบที่ 6-10 533
  แบบฝึกหัดที่ 6.1 535
5 การชนกัน (Collision) 536
  คำถาม-คำตอบที่ 11-20 538
  แบบฝึกหัดที่ 6.2 543
6 การชนแบบต่างๆ 545
  คำถาม-คำตอบที่ 21-35 548
  แบบฝึกหัดที่ 6.3 561
7 การดีดตัว (Recoil) 563
  คำถาม-คำตอบที่ 36-40 564
8 ลูกตุ้มนาฬิกาแบบบัลลิสติก 567
  แบบฝึกหัดที่ 6.4 569
9 โมเมนตัมระบบที่มวลเปลี่ยนแปลง 573
  โจทย์ระคนบทที่ 6 577
  ตัวอย่างข้อสอบเอนทรานซ์ 586
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 6.1 589
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 6.2 590
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 6.3 591
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 6.4 593
  เฉลยโจทย์ระคนบทที่ 6 598
  เฉลยตัวอย่างข้อสอบเอนทรานซ์ 607
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน 613
1 กาเรคลื่อนที่เป็นวงกลมกับการกระจัดเชิงมุม 614
2 ความเร็วเชิงมุม 615
3 ความเร่งเชิงมุม 616
4 การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเชิงมุมคงตัว 617
5 โมเมนต์ความเฉื่อยและกฎการเคลื่อนที่ข้อสองของนิวตัน 619
6 การคำนวณหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อย 622
7 รัศมีไจเรชั่น 625
8 ทฤษฎีแกนขนานและทฤษฎีแกนมุมฉาก 626
9 พลังงานจลน์ งาน และกำลังในเชิงหมุน 626
10 การกลิ้งของวัตถุ 628
11 การกลิ้งกับหลักกการทรงพลังงานกล 629
12 โมเมนตัมเชิงมุม 632
13 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่เชิงเส้นและมุม 635
  แบบฝึกหัดที่ 1 636
  ตัวอย่างข้อสอบเอนทรานซ์เรื่องการหมุน 638
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 640
  เฉลยตัวอย่างข้อสอบเอนทรานซ์  
  เรื่องการหมุน 644
  สัญลักษณ์และหน่วยที่ควรทราบ 647
  บรรณานุกรม 654
  ภาคผนวก  
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 1 ในแบบเรียน  
  ของ สสวท. โครงสร้าง 3 ว 026 656
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2 ในแบบเรียน  
  ของ สสวท. โครงสร้าง 3 ว 026 661
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3 ในแบบเรียน  
  ของ สสวท. โครงสร้าง 3 ว 026  
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4 ในแบบเรียน  
  ของ สสวท. โครงสร้าง 3 ว 026 669
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5 ในแบบเรียน  
  ของ สสวท. โครงสร้าง 3 ว 026 671
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6 ในแบบเรียน  
  ของ สสวท. โครงสร้าง 3 ว 026 678
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 7 ในแบบเรียน  
  ของ สสวท. โครงสร้าง 3 ว 026 683

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71250093

Who's Online