กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ 6 ฟิสิกส์ เล่ม 3
ความนิยมของผู้ชม: / 349
แย่มากดีมาก 

 

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ เล่ม 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ 6

สารบัญ

  ภาคเรียนที่ 1 ไฟฟ้าสถิตและแม่เหล็ก 1 หน้า
  ไฟฟ้าและแม่เหล้ก 2 (บทที่ 14,16 และ 17)  
บทที่ 15 ไฟฟ้าสถิต 1
  15.1 ปรากฎการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า 2
  15.2 ประจุไฟฟ้า 3
  15.3 กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า 6
  15.4 การเหนี่ยวนำไฟฟ้า 8
  15.5 แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์ 12
  15.6 สนามไฟฟ้า 16
  15.7 เส่นแรงไฟฟ้า 21
  15.8 ศักย์ไฟฟ้า 28
  15.8.1 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ 30
  15.8.2 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำทรงกลม 34
  15.8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์และสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 35
  15.9 ตัวเก็บประจุและความจุ 36
  15.10 การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ 42
  15.10.1 เครื่องถ่ายเอกสาร 42
  15.10.2 เครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ 42
  15.10.3 เครื่องพ่นสี 43
  15.10.4 ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ 44
  การทดลองและกิจกรรม 45
  กิจกรรม 15.1 ชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและชนิดของประจุไฟฟ้า 45
  กิจกรรม 15.2 การให้ประจุโดยการเหนี่ยวนำพร้อมกับต่อสายดิน 45
  โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 15 46
  คำถาม 46
  ปัญหา 48
บททื่16 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 53
  16.1 กระแสไฟฟ้า 54
  16.1.1 การนำไฟฟ้า 55
  16.1.2 กระแสไฟฟ้าในตัวนำไฟฟ้า 56
  16.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ 59
  16.2.1 กฎของโอห์มและความต้านทาน 59
  16.2.2 สภาพต้านทานไฟฟ้าและสภาพนำไฟฟ้า 64
  16.2.3 อิทธิพลของอุณหภูมิต่อความต้านทาน 67
  16.3 พลังงานในวงจรไฟฟ้า 70
  16.3.1 แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์ 70
  16.3.2 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า 72
  16.4 การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่ 74
  16.4.1 การต่อตัวต้านทาน 74
  16.4.2 การต่อแบตเตอรี่ 78
  16.5 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น 81
  16.6 เครื่องวัดไฟฟ้า 85
  16.6.1 แอมมิเตอร์ 86
  16.6.2 โวลต์มิเตอร์ 87
  16.6.3 โอห์มมิเตอร์ 89
  16.7 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 91
  16.7.1 แม่เหล็ก 91
  ก.สนามแม่เหล็ก 92
  ข.สนามแม่เหล็กโลก 94
  ค.ฟลักซ์แม่เหล็ก 95
  ง. การเคลื่อนที่ของอนุภาคทีมีประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก 96
  16.7.2 กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก 99
  ก.สนามแม่เหล็กของลวดตัวนำตรง  
  ข.สนามแม่เหล็กของโซเลนอยด์  
  ค.สนามแม่เหล็กของทอรอยด์  
  16.7.3 แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก 102
  16.7.4 แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 104
  16.7.5 แรงกระทำต่อขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าและอยู่ในสนามแม่เหล็ก 106
  16.8 การประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไหลผ่าน 108
  16.8.1 แกลวานอมิเตอร์ 108
  16.8.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 109
  การทดลองและกิจกรรม 112
  การทดลอง 16.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ 112
  การทดลอง 16.2 ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแบตเตอรี่ 112
  การทดลอง 16.3 กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวต้านทานที่ต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 113
  การทดลอง 16.4 ตัวแบ่งศักย์ 115
  กิจกรรม 16.1 การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก 116
  กิจกรรม 16.2 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ 117
  กิจกรรม 16.3 แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำขณะมีกระแสไฟฟ้าผ่านและลวดอยู่ในสนามแม่เหล็ก 117
  กิจกรรม 16.4 แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่ขนานกัน และมีกระแสไฟฟ้า 118
  โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 16 120
  คำถาม 120
  ปัญหา 125
บทที่ 17 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2 133
  17.1 กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 134
  17.2 มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 139
  17.3 หม้อแปลง 147
  17.4 ค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับ 151
  17.5 ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 154
  17.6 กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 160
  17.7 การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 162
  17.8 วงจรไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  และการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 164
  17.8.1 วงจรไฟฟ้าในบ้าน 165
  17.8.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 169
  17.8.3 การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 171
  การทดลองและกิจกรรม 174
  กิจกรรม 17.1 กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 174
  กิจกรรม 17.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 174
  กิจกรรม 17.3 หม้อแปลง 175
  โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 17 176
  คำถาม 176
  ปัญหา 178
  ภาคเรียนที่ 2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอม  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ (บทที่ 18, 19 ,20 และ 21 )  
บทที่ 18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 181
  18.1 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ 182
  18.2 การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ 184
  18.3 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 187
  18.3.1 คลื่นวิทยุ 188
  18.3.2 คลื่นโทรทัศน์ 191
  18.3.3 คลื่นไมโครเวฟ 192
  18.3.4 รังสีอินฟาเรด 193
  18.3.5 แสง 194
  18.3.6 รังสีอัลตราไวโอเลต 197
  18.3.7 รังสีเอกซ์ 198
  18.3.8 รังสีแกมมา 198
  18.4 โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 199
  18.4.1 โพลาไรเซชันของแสง 199
  การทดลองและกิจกรรม 205
  กิจกรรม 18.1 ความสว่างของแสงเมื่อผ่านแผ่นโพลารอยด์ 205
  กิจกรรม 18.2 การตรวจสอบโพลาไรเซชันของแสง 205
  โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 18 206
  คำถาม 206
  ปัญหา 206
บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม 207
  19.1 อะตอม 208
  19.2 การค้นพบอิเล็กตรอน 208
  19.2.1 การค้นพบอิเลกตรอนโดยการทดลองของทอมสัน 209
  19.2.2 การหาประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนโดยการทดลองของมิลลิแกน 214
  19.3 แบบจำลองอะตอมของทอมสัน 217
  19.4 การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด 218
  19.5 การทดลองด้านสเปกตรัม 221
  19.5.1 สเปกตรัมจากอะตอมของแก๊ส 221
  19.5.2 การแผ่รังสีของวัตถุดำ 223
  19.6 ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก 225
  19.7 ทฤษฎีอะตอมของโบร์ 232
  19.8 การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ 239
  19.9 รังสีเอกซ์ 241
  19.10 ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ 245
  19.11 ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 246
  19.11.1 ปรากฎการณ์คอมป์ตัน 247
  19.11.2 สมมติฐานของเดอ บรอยล์ 248
  19.12 กลศาสตร์ควอนตัม 254
  19.12.1 หลักความไม่แน่นอน 255
  19.12.2 โครงสร้างอะตอมตามแนวคิดกลศาสตร์ควอนตัม 257
  19.13 เลเซอร์ 258
  19.14 ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน 260
  การทดลองและกิจกรรม 262
  กิจกรรมสาธิต 262
  กิจกรรม 19.1 การศึกษาเปรียบเทียบการแผ่รังสีของวัตถุดำ 262
  กิจกรรม 19.2 การเปรียบเทียบลักษณะการกระเจิงของอนุภาคแอลฟา 263
  กิจกรรมทดลอง 264
  กิจกรรม 19.1 การศึกษาสเปกตรัมของแก๊สร้อน 264
  โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 19 265
  คำถาม 265
  ปัญหา 265
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 271
  20.1 การพบกัมมันตภาพรังสี 272
  20.2 การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส 275
  20.2.1 องค์ประกอบของนิวเคลียส 276
  20.2.2 การพบนิวเตรอน 277
  20.3 การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี 281
  20.4 ไอโซโทป 291
  20.5 เสถียรภาพของนิวเคลียส 296
  20.5.1 แรงนิวเคลียร์ 296
  20.5.2 พลังงานยึดเหนี่ยว 298
  20.6 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 302
  20.6.1 ฟิชชัน 308
  20.6.2 ฟิวชัน 311
  20.7 ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ 312
  20.7.1 การใช้พลังงานนิวเคลียร์ 317
  20.8 กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน 319
  20.8.1 กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ 319
  20.8.2 อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี 320
  20.8.3 การป้องกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี 322
  การทดลองและกิจกรรม 324
  การทดลอง 20.1 การทดลองอุปมาอุปมัย การทอดลูกเต๋ากับการสลายของธาตุกัมมันตรังสี 324
  โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 20 325
  คำถาม 325
  ปัญหา 329
บทที่ 21 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ 332
  21.1 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นรับรู้ 334
  กิจกรรมที่ 21.1 LDR กับความเข้มแสง 338
  กิจกรรมที่ 21.2 การวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์มิสเตอร์ 340
  กิจกรรมที่ 21.3 สนามแม่เหล็กกับ Reed Switch 342
  กิจกรรมที่ 21.4 การตรวจวัดรังสีอินฟราเรด 343
  21.2 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจ 343
  กิจกรรมที่ 21.5 วงจรตรรกะแบบ NOT 344
  กิจกรรมที่ 21.6 วงจรตรรกะแบบ AND 345
  กิจกรรมที่ 21.7 วงจรตรรกะแบบ OR 346
  21.3 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการควบคุม 348
  21.3.1 สัญญาณไฟฟ้า 348
  21.3.2 การขยายสัญญาณไฟฟ้า 349
  21.3.3 การควบคุม 351
  21.4 ตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์ 352
  โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 21 356

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72474921

Who's Online