ศาสนากับวิทยาศาสตร์
ความนิยมของผู้ชม: / 19
แย่มากดีมาก 

ศาสนากับวิทยาศาสตร์

ของสมภาร พรมทา

สารบาญ

คำปรารภ (5)
คำนำ (7)

ภาคที่หนึ่ง วิทยาศาสตร์

บททื่ 1 กำเนิดและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ 3
บทที่ 2 ความรู้สองแบบในวิทยาศาสตร์ 10
บททื่ 3 ความรู้สองแบบในวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 16
บทที่ 4 การตรวจสอบกฎและทฤษฎีในวิทยาศาสตร์ 21
บทที่ 5 การตรวจสอบกฎและทฤษฎีในวิทยาศาสตร์(ต่อ) 30
บทที่ 6 วิทยาศาสตร์กับสิ่งที่อยู่เกินเลยประสาทสัมผัส 37
บทที่ 7 วิทยาศาสตร์กับสิ่งที่อยู่เกินเลยประสาทสัมผัส (ต่อ) 47

ภาคที่สอง พุทธศาสนา

บทที่ 8 กำเนิดและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา 53
บทที่ 9 พุทธศาสนาในฐานะระบบความรู้อย่างหนึ่ง 58
บทที่ 10 อิทัปปัจจยตา 60
บทที่ 11 อัปทัปปัจจยตา (ต่อ) 65
บทที่ 12 อุตุนิยาม 68
บทที่ 13 พีชนิยาม 71
บทที่ 14 จิตนิยม 75
บทที่ 15 จิตนิยาม (ต่อ) 83
บทที่ 16 กรรมนิยาม 87
บทที่ 17 การตรวจสอบนิยาม 91
บทที่ 18 การตรวจสอบนิยาม (ต่อ) 99
บทที่ 19 การตรวจสอบนิยาม (ต่อ) 105
บทที่ 20 การตรวจสอบนิยาม (ต่อ) 110
บทที่ 21 การตรวจสอบนิยาม (ต่อ) 116

ภาคทีสาม พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

บทที่ 22 ความรู้ในพุทธศาสนากับความรู้ในวิทยาศาสตร์ 123
บทที่ 23 ความรู้ในพุทธศาสนากับความรู้ในวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 132
บทที่ 24 รากฐานทางอภิปรัชญาของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 137
บทที่ 25 แนวคิดบางอย่างในวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อหลักธรรมในพุทธศาสนา 143
บทที่ 26 แนวคิดบางอย่างในวิทยาศาสตร์ทีมีผลกระทบต่อหลักธรรมในพุทธศาสนา (ต่อ) 148
บทที่ 27  แนวคิดบางอย่างในวิทยาศาสตร์ทีมีผลกระทบต่อหลักธรรมในพุทธศาสนา (ต่อ) 153
บทที่ 28 แนวคิดบางอย่างในวิทยาศาสตร์ทีมีผลกระทบต่อหลักธรรมในพุทธศาสนา (ต่อ) 159
บททื่ 29 แนวคิดบางอย่างในวิทยาศาสตร์ทีมีผลกระทบต่อหลักธรรมในพุทธศาสนา (ต่อ) 167
บทที่ 30 ชาวพุทธควรวางตัวเช่นไรต่อวิทยาศาสตร์ 172
ภาคผนวก 177
บรรณานุกรม 187
เกี่ยวกับผู้เขียน 192
 

 

(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8)
(9) (10) (11) (12)
     
(13)       
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71234923

Who's Online