หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1 และ 2 ของ กฤษณา ชุติมา สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

 

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

1

สสารและพลังงาน 1
  1.1 เคมีคืออะไร 1
  1.2 เรียนเคมีทำไม 2
  1.3 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ 2
  1.4 สสาร 4
  1.5 ชนิดของสสาร 5
  1.6 พลังงาน 6
  1.7 พลังงานเคมี 7
  1.8 ความสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงาน 8
  1.9 การวัด 8
  1.10 หน่วยในการวัด 11
 

2

อะตอม 15
  2.1 สสารประกอบด้วยอะตอม 15
  2.2 อะตอมแต่ละธาตุต่างกันอย่างไร 16
  2.3 สสารมีไฟฟ้า 16
  2.4 อิเล็กตรอน 17
  2.5 ประจุและมวลของอิเล็กตรอน 20
  2.6 นิวเคลียสของอะตอม 22
  2.7 โปรตรอนและนิวตรอน 23
  2.8 โครงสร้างของอะตอม 24
  2.9 เลขอะตอมมิก 25
  2.10 ไอโซโทป 26
  2.11 มวลของอะตอม 27
  2.12 วิธีหามวลของอะตอม 28
 

3

อิเล็กตรอนในอะตอม 32
  3.1 ทฤษฎีควอนตัมของแสง 32
  3.2 สเปกตรัมของอะตอม 36
  3.3 ทฤษฎีของโบร์ 37
  3.4 สสารมีธรรมชาติเป็นคลื่น 43
  3.5 หลักความไม่แน่นอน 46
  3.6 โครงสร้างของอะตอมตามแบบกลศาสตร์คลื่น 46
  3.7 โครงสร้างอะตอมไฮโดรเจน 48
  3.8 ระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อย 49
  3.9 เลขควอนตัม 50
  3.10 ออร์บิทัลอะตอม 54
  3.11 โครงแบบอิเล็กตรอนในอะตอม 59
 

4

ระบบพีริออดิก 68
  4.1 กฎพีริออดิก 68
  4.2 ตารางพิริออดิก 69
  4.3 โครงแบบอิเลกตรอนภายในอะตอม 70
  4.4 สมบัติที่มีลักษณะเป็นระบบพีริออดิก 76
  4.5 ขนาดอะตอม 76
  4.6 พลังงานการแตกตัวเป็นไอออน 82
  4.7 สัมพรรคภาพอิเลกตรอน 89
  4.8 สภาพไฟฟ้าลบ 92
  4.9 สมบัติกายภาพอื่นๆ 95
  4.10 โลหะและอโลหะ 97
 

5

พันธะเคมี 101
  5.1 เวเลนซ์และพันธะเคมี 101
  5.2 พันธะไอออนิก 102
  5.3 สารประกอบไอออนิก 105
  5.4 พันธะโคเวเลนต์ 105
  5.5 ความยาวพันธะ และพลังงานพันธะ 110
  5.6 เรโซแนนซ์ 115
  5.7 มุมพันธะ 115
  5.8 รูปร่างโมเลกุล 116
  5.9 ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ 120
  5.10 ไฮบริไดเซชัน 121
  5.11 ไฮบริดออร์บิทัลและรูปร่างโมเลกุล 124
  5.12 พันะคู่และพันธะสาม 129
  5.13 ทฤษฎีออบิทัลโมเลกุล 131
  5.14 พันธะมีขั้ว 140
  5.15 สภาพไฟฟ้าลบกับชนิดของพันธะ 143
  5.16 แรงแวนเดอวาลส์ 144
  5.17 พันธะไฮโดรเจน 146
  5.18 สารประกอบโควาเลนต์ 148
  5.19 พันธะโลหะ 149
  5.20 เลขออกซิเดชันและประจุตามสูตร 153
 

6

ปฏิกิริยาเคมี 162
  6.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี 162
  6.2 สมการเคมี 163
  6.3 ความสัมพันธ์ทางปริมาณของสารในสมการ 164
  6.4 ประเภทปฏิกิริยา 167
  6.5 ปฏิกิริยาออกเซิเดชัน-รีดักชัน 168
  6.6 ตัวออกซิไดซ์และตัวรีดิวซ์ 169
  6.7 วิธีทำสมการออกซิเดชัน - รีดักชันให้สมดุล 171
 

7

อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น 180
  7.1 ระบบ สถานะ และฟังก์ชันสถานะ 180
  7.2 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 182
  7.3 เอนทัลพี 184
  7.4 ความจุความร้อน 185
  7.5 เอนทัลพีเปลี่ยนไปในปฏิกิริยาเคมี 186
  7.6 กฎของเฮสส์ 188
  7.7 ความร้อนของการเผาไหม้ 189
  7.8 ความร้อนของการก่อเกิด 189
  7.9 ความร้อนของสารละลาย 192
  7.10 พลังงานพันธะกับความร้อนของปฏิกิริยา 193
  7.11 กฎที่สองของอุณหพลศาสตร์ 195
  7.12 พลังงานเสรี 199
  7.13 กฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์ 202
 

8

จลนพลศาสตร์เคมี 208
  8.1 อัตราของปฏิกิริยา 208
  8.2 ปฏิกิริยาเอกพันธุ์และปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 210
  8.3 แฟกเตอร์ทีมีผลต่ออัตราของปฏกิริยา 211
  8.4 ทฤษฎีการปะทะ 213
  8.5 กฎอัตรา 215
  8.6 อันดับปฏิกิริยา 218
  8.7 กลไกปฏกิริยา 222
  8.8 พลังงานก่อกัมมันต์ 226
  8.9 ทฤษฎีสถานะแทรนซิชัน 228
  8.10 อัตราของปฏิกิริยาในสารละลาย 232
  8.11 การเร่งปฏิกิริยาด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา 232
 

9

สมดุลเคมี 242
  9.1 ภาวะสมดุล 242
  9.2 ปฏิกิริยาผันกลับได้ 242
  9.3 สมดุลเคมี 243
  9.4 ผลของการเปลี่ยนอุณหภูมิทีมีต่อค่าคงตัวสมดุล 250
  9.5 ตัวเร่งปฏิกิริยากับภาวะสมดุล 251
  9.6 หลักของเลอ ซาเตอลิเอร์ 251
  9.7 พลังงานเสรีกับค่าคงตัวสมดุล 254
 

10

แก๊ส 261
  10.1 ลักษณะทั่วไปของแก๊ส 261
  10.2 ความดัน ปริมาตร และอุณหภูมิของแก๊ส 261
  10.3 อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน 264
  10.4 กฎของบอยยล์ 265
  10.5 กฎของชาร์ลส์และแก-ลูสซาก 267
  10.6 สมการสถานะสำหรับแก๊ส 269
  10.7 กฎความดันย่อยของดอลตัน 274
  10.8 กฎการแพร่ของเกรแฮม 277
  10.9 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 280
  10.10 สมการของสถานะสร้างขึ้นได้จากทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 282
  10.11 พลังงานจลน์กับอุณหภูมิ 285
  10.12 ความเร็วของโมเลกุล 286
  10.13 ทฤษฎีจลน์กับกฎของแก๊ส 289
  10.14 การเบี่ยงเบนจากกฎของแก๊สอุดมคติ 291
  10.15 สมการแวนเดอวาลส์ 294
  10.16 ภาวะวิกฤต 299
  10.17    
 

11

ของเหลว 304
  11.1 ลักษณะสมบัติทั่วไปของของเหลว 304
  11.2 การระเหย 305
  11.3 ความดันไอ 307
  11.4 จุดเดือดของของเหลว 309
  11.5 ความร้อนของการกลายเป็นไอ 310
  11.6 สมการเคลาซิอุส-กลาเปอรง 313
  11.7 ความตึงผิว 314
  11.8 ความหนืด 317
 

12

ของแข็ง 322
  12.1 ลักษณะสมบัติทั่วไปของของแข็ง 322
  12.2 ผลึก 323
  12.3 แลตทิซผลึก 323
  12.4 ระบบผลึก 324
  12.5 แบบของแลตทิซผลึก 327
  12.6 การจัดเรียงอนุภาคหน่วยในผลึก 329
  12.7 การหาแลตทิซผลึกด้วยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 334
  12.8 ของแข็ง 4 ประเภท 341
  12.9 รูปร่างเหมือนกันและรูปร่างหลายแบบ 352
  12.10 ตำหนิของแลตทิซผลึก 352
  12.11 พลังงานของแลตทิซผลึก 355
  12.12 ผลึกของเหลว 359
  12.13 จุดหลอมเหลว 360
  12.14 ความดันไอของของแข็งและการระเหิด 362
  12.15 แผนภาพวัฏภาค 363
 

13

สารละลาย 369
  13.1 สารละลายคืออะไร 369
  13.2 ชนิดของสารละลาย 370
  13.3 กลไกของสารละลาย 375
  13.4 เอนทัลพีของสารละลาย 379
  13.5 ความเข้มข้นของสารละลาย 382
  13.6 สารละลายอิ่มตัว 388
  13.7 สภาพละลายได้ 389
  13.8 ชนิดของสารกับสภาพละลายได้ 390
  13.9 สภาพละลายได้กับอุณหภูมิ 392
  13.10 การละลายของแก๊สในของเหลว 395
  13.11 การละลายของสารในของเหลวสองชนิดที่ปนกันไม่ได้ 397
  13.12 สารละลายอุดมคติ กฎของราอูลต์ 399
  13.13 การกลั่นแยกลำดับส่วน 402
  13.14 สมบัติคอลลิเกทีฟ 406
  13.15 ความดันไอของสารละลายต่ำลง 407
  13.16 จุดเดือดของสารละลายสูงขึ้น 410
  13.17 จุดเยือกแข็งของสารละลายต่ำลง 414
  13.18 ความดันออสโมติก 417
  13.19 คอลลอยด์ 420
 

14

อิเล็กโทรไลต์ และการแตกตัวเป็นไอออน 425
  14.1 อิเล็กโทรไลต์ และนอนอิเล็กโทรไลต์ 425
  14.2 การเกิดไอออนในสารละลายน้ำ 426
  14.3 ธรรมชาติของโปรตรอนในน้ำ 427
  14.4 อิเล็กโทรไลต์แก่และอิเล็กโทรไลต์อ่อน 428
  14.5 การนำไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 429
  14.6 จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 430
  14.7 การดึงดูดระหว่างไอออนในสารละลาย 432
  14.8 ปริมาณการแตกตัวเป็นไอออน 434
  14.9 แฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการแตกตัวเป็นไอออน 437
  14.10 การแตกตัวเป็นไอออนของอิเล็กโทรไลต์อ่อน 439
  14.11 ปฏิกิริยาที่ไอออนมีส่วนร่วม 440
 

15

กรดและเบส 444
  15.1 กรดและเบส 444
  15.2 กรดและเบสของอาร์เรเนียส 445
  15.3 กรดและเบสของเบรินสเตด-ลาวรี 445
  15.4 กรดและเบสของลิวอิส 448
  15.5 ความแรงของกรดและเบส 451
  15.6 การทำให้เป็นกลาง 458
 

16

สมดุลของไอออน 461
  16.1 การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ 461
  16.2 PH 463
  16.3 การแตกตัวเป็นไอออนของกรดอ่อนและเบสอ่อน 465
  16.4 ผลของไอออนร่วม 474
  16.5 สารละลายบัฟเฟอร์ 476
  16.6 การแยกสลายด้วยน้ำ 485
  16.7 อินดิเคเตอร์ 497
  16.8 การไทเทรตระหว่างกรดและเบส 499
  16.9 สมดุลเกี่ยวกับสารที่ละลายได้น้อยมาก 503
  16.10 การตกตะกอน 506
  16.11 การตกตะกอนโลหะซัลไฟด์ 509
  16.12 สมดุลไอออนเชิงซ้อน 511
 

17

เคมีไฟฟ้า 518
  17.1 เคมีไฟฟ้า 518
  17.2 การแยกสลายด้วยไฟฟ้า 519
  17.3 กฎของฟาราเดย์ 523
  17.4 การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 526
  17.5 ประโยชน์ของการแยกสลายด้วยไฟฟ้า 527
  17.6 พลังงานไฟฟ้าที่มาจากพลังงานเคมี 529
  17.7 เซลล์แกลแวนิก 531
  17.8 พลังงานเสรีกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ 534
  17.9 เซลล์แดเนียล 535
  17.10 เซลล์แห้ง 536
  17.11 เซลล์สะสมไฟฟ้า 538
  17.12 เซลล์เชื้อเพลิง 540
  17.13 ศักย์ขั่วไฟฟ้า 542
  17.14 ศักย์ออกซิเดชันและศักย์รีดักชันมาตรฐาน 546
  17.15 สมการเนินสต์ 552
  17.16 เซลล์ความเข้มข้น 557
  17.17 การวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย 557
  17.18 ศักย์ขั้วไฟฟ้าและการแยกสลายด้วยไฟฟ้า 560
  17.19 การกัดกร่อนของโลหะ 561
 

18

ธาตุเรพรีเซนเททีฟ 566
  18.1 ธาตุเรพรีเซนเททีฟเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 566
  18.2 การสกัดโลหะจากแหล่งกำเนิดในธรรมชาติ 567
  18.3 หมู่ IA โลหะแอลคาไล 569
  18.4 หมู่ IIA โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท 576
  18.5 หมู่ IIIA 585
  18.6 หมู่ IVA 591
  18.7 หมู่ VA 599
  18.8 หมู่ VIA 610
  18.9 หมู่ VIIA 620
  18.10 แก๊สมีสกุล 628
 

19

ธาตุแทรนซิชัน 633
  19.1 ธาตุแทรนซิชัน 633
  19.2 สมบัติทั่วไป 635
  19.3 สารประกอบโคออร์ดิเนชันและไอออนเชิงซ้อน 638
  19.4 หมู่ธาตุสแกนเดียมหรือหมู่ III B 653
  19.5 หมู่ธาตุไทเทเนียมหรือหมู่ IV B 653
  19.6 หมู่ธาตุวาเนเดียมหรือหมู่ V B 655
  19.7 หมู่ธาตุโครเมียมหรือหมู่ VI B 655
  19.8 หมู่ธาตุแมงกานีสหรือหมู่ VII B 657
  19.9 หมู่ VIII 658
  19.10 หมู่ I B 663
  19.11 หมู่ II B 667
 

20

เคมีนิวเคลียร์ 674
  20.1 นิวเคลียสของอะตอม 674
  20.2 การค้นพบกัมมนตภาพรังสี 678
  20.3 เสถียรภาพของนิวเคลียส 679
  20.4 ชนิดของการแผ่รังสี 682
  20.5 อัตราการสลายของธาตุกัมมันตรังสี 687
  20.6 อันตรกิริยากับสสาร 692
  20.7 การตรวจหาและการวัดกัมมันตดภาพรังสี 694
  20.8 กัมมันตภาพรังสีที่มีในธรรมชาติ 695
  20.9 การแปรธาตุ 702
  20.10 กัมมันตภาพรังสีที่ทำขึ้น 705
  20.11 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 706
  20.12 ธาตุแทรนส์ยูเรเนียม 708
  20.13 การเปลี่ยนมวลเป็นพลังงาน 714
  20.14 พลังงานปฏิกิริยานิวเคลียร์ 715
  20.15 พลังงานยึดเหนี่ยว 716
  20.16 การแบ่งแยกนิวเคลียส 718
  20.17 การหลอมนิวเคลียส 722
  20.18 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 725
  20.19 ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี 728
 

21

เคมีอินทรีย์ 736
  21.1 การแบ่งประเภทสารประกอบอินทรีย์ 737
  21.2 ไฮโดรคาร์บอน 738
  21.3 การไม่อิ่มตัวของสารอินทรีย์ 742
  21.4 การตั้งชื่อไฮโดรคาร์บอน 745
  21.5 ปิโตรเลียม 749
  21.6 ไฮโดรคาร์บอนชนิดแอโรแมติก 752
  21.7 หมู่ทำหน้าที่เฉพาะ 755
  21.8 ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ 757
  21.9 แอลคิลแฮไลด์ 761
  21.10 แอลกอฮอล์และฟีนอล 762
  21.11 อีเทอร์ 766
  21.12 แอลดีไฮด์และคีโทน 767
  21.13 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 769
  21.14 แอมีน 775
  21.15 สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก 777
  21.16 พอลิเมอร์ 778
  21.17 คาร์โบไฮเดรต 784
  21.18 โปรตีน 792
  21.19 ลิพิด 798
 

22

เคมีกับสิ่งแวดล้อม 806
  22.1 สิ่งแวดล้อม 806
  22.2 มลพิษตามธรรมชาติและจากมนุษย์ 807
  22.3 อากาศ 808
  22.4 มลพิษทางอากาศ 810
  22.5 น้ำที่แวดล้อม 814
  22.6 มลพิษทางน้ำ 814
  22.7 การทำน้ำให้บริสุทธิ์สะอาด 819
  22.8 มลพิษจากการเกษตร 820
  22.9 ของเสียประเภทของแข็ง 823
  22.10 ปัญหาสิ่งแวดล้อม 823
 
    ภาคผนวก  
    ศัพท์  
    คำตอบแบบฝึกหัด  
    หนังสืออ้างอิง  
    ดัชนี  
    ตารางน้ำหนักเชิงอะตอม  

 


  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71236595

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์