เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง Electrotechnology (Power) โดย ผศ. มนตรี สุวรรณภิงคาร
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

 

เนื้อเรื่อง

หน้า
1 แม่เหล็ก  
  1.1 สนามแม่เหล็ก 1
  1.2 สนามแม่เหล็กรอบตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหล 4
  1.3 สนามแม่เหล็กในขดลวด 5
  1.4 แรงเคลื่อนแม่เหล็ก 7
  1.5 Magnetizung Force 9
  1.6 Permeability 9
  1.7 Reluctance of Magnetic Circuit 11
  1.8 Hysteresis 13
  1.9 การสูญเสียในแกนแม่เหล็ก 15
  1.10 Eddy Current Loss 16
  1.11 กฎของแอมแปร์ 18
  1.12 การคำนวณในวงจรแม่เหล็ก 20
  1.13 เส้นแรงแม่เหล็ก Fringing and Leakage 31
  1.14 แรงดึงดูดแม่เหล็กยกของ 31
  แบบฝึกหัดบทที่ 1 40
 
2 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  
  2.1 การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับรูปคลื่นซายน์ 45
  2.2 คุณลักษณะรูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ 49
  2.3 รูปคลื่นซายน์ 52
  2.4 รูปแบบสมการแรงดันไฟฟ้า 57
  2.5 ความสัมพันธ์เฟสระหว่างรูปคลื่นซายน์ 60
  2.6 ค่าปริมาณเฉลี่ยของรูปคลื่นซายน์ 60
  2.7 ค่าปริมาณรากที่สองของค่าเฉลี่ยยกกำลังสองของรูปคลื่นซายน์ 63
  2.8 ค่าอินดัคแตนซ์ 64
  2.9 การต่ออนุกรมและขนานของขดลวด 68
  2.10 ค่าคาปาซิแตนซ์ 69
  2.11 การต่ออนุกรมและขนานของคาปาซิเตอร์ 72
  2.12 Complex Numbers 74
  2.13 การบวก ลบ คูณ และหารของ Complex Numbers 75
  2.14 การเปลี่ยนรูปแบบระหว่าง Polar กับ Rectangular ของ Complex Numbers 78
  2.15 ความสัมพันธ์ของรูปคลื่นซายน์กับเวคเตอร์ใน Complex Plane 80
  2.16 แผนภาพอิมพีแดนซ์ 80
  2.17 กฎของโอห์มในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 83
  2.18 วงจรอนุกรม  R - C , R - L 84
  2.19 วงจรขนาน  R - C , R - L 88
  2.20 กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยและเพาเวอร์แฟคเตอร์ 91
  2.21 กำลังไฟฟ้าในขดลวดอินดัคเตอร์ 92
  2.22 กำลังไฟฟ้าในคาปาซิเตอร์ 93
  2.23 กำลังไฟฟ้าในความต้านทาน 94
  2.24 กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยในวงจรทั่วไป 95
  2.25 รูปสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้า 97
  2.26 การแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์ 104
  แบบฝึกหัดบทที่ 2  
 
3 ระบบไฟฟ้า 3 เฟส  
  3.1 การกำเนิดระบบไฟฟ้า 3 เฟส 111
  3.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เฟส ต่อแบบ Y 113
  3.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อแบบ จ่ายโหลดที่ต่อแบบ Y 115
  3.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่อแบบ จ่ายโหลดที่ต่อแบบ เดลต้า 118
  3.5 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ต่อแบบเดลต้า 119
  3.6 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ เดลต้า ต่อกับโหลดแบบ เดลต้า 121
  3.7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ เดลต้า ต่อกับโหลดแบบ Y 121
  3.8 กำลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส แบบ Y 124
  3.9 กำลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส แบบ เดลต้า 128
  3.10 โหลด 3 เฟส ไม่สมดุลแบบ Y , 4 สาย 132
  แบบฝึกหัดบทที่ 3 134
 
4 หม้อแปลงไฟฟ้า  
  4.1 โครงสร้าง 137
  4.2 การทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า 141
  4.3 เมื่อหม้อแปลงไฟฟ้ามีโหลด 146
  4.4 การหาค่าพารามิเตอร์ของหม้อแปลงไฟฟ้า 152
  4.5 การทดสอบ Open - Circuit 153
  4.6 การทดสอบ Short - Circuit 154
  4.7 Voltage Regulation และ Voltage Phasor Diagram 159
  4.8 ประสิทธิภาพ 163
  4.9 Polarity Test 165
  4.10 Autotransformer 167
  4.11 หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 174
  4.11.1 Three - Phase Y - Y Connection 175
  4.11.2 Three - Phase เดลต้า - เดลต้า Connection 176
  4.11.3 Three - Phase Y - เดลต้า Connection 178
  4.11.4 Three - Phase เดลต้า - Y Connection 180
  4.11.5 Three - Phase Open Delta 181
  4.11.6 Three - Phase Scott - Tee 182
  4.11.7 การต่อระบบไฟฟ้า 3 เฟส เป็น 2 เฟส โดยวิธีของ Scott 183
  4.12 หม้อแปลงไฟฟ้าใช้ประกอบเครื่องมือวัด 184
  แบบฝึกหัดบทที่ 4 190
 
5 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  
  5.1 ลักษณะโครงสร้าง 193
  5.2 ขดลวดเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 194
  5.3 การกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 195
  5.4 ปริมาณแรงดันไฟฟ้าระหว่างแปรงถ่าน 199
  5.5 Electromagnetic Power 201
  5.6 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดต่างๆ  
    5.6.1 Seperately Excited Generator 203
    5.6.2 Shunt or Selt - Excited Generator 205
    5.6.3 Series Generator 206
    5.6.4 Compound Generator 206
  5.7 Voltage Regulation 207
  5.8 ประสิทธิภาพ 210
  แบบฝึกหัดบทที่ 5 214
 
6 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  
  6.1 ลักษณะโครงสร้าง 215
  6.2 การหมุนของมอเตอร์ 216
  6.3 Electromagnetic Power and Torque 216
  6.4 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดต่างๆ  
    6.4.1 Seperately Excited Moto 218
    6.4.2 Shunt Motor 219
    6.4.3 Series Motor 220
    6.4.4 Compound Motor 221
  6.5 การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 225
  6.6 การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 228
    6.6.1 Armature  Resistance 228
    6.6.2 Armature Voltage 229
    6.6.3 Field Current 229
  6.7 การกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 233
  6.8 การเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟากระแสตรง 234
  แบบฝึกหัดบทที่ 6 235
 
7 เครื่องกลซินโครนัส  
  7.1 โครงสร้าง 237
  7.2 การป้อนไฟฟ้ากระแสตรงให้เครื่องกลซินโครนัส 239
  7.3 สมการแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำไฟฟ้าที่เกิดขึ้น 241
  7.4 ความเร็วซินโครนัส 246
  7.5 Equivalent Circuit 246
  7.6 Voltage Regulation 249
  7.7 การหาค่า Xs และ Ra จาก NO - Load Test 251
    7.7.1 Open - Circuit Test 251
    7.7.2 Short - Circuit Test 251
  7.8 การต่อขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซินโครนัส 253
  7.9 การเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าในขดลวดสนามแม่เหล็ก 254
  7.10 มอเตอร์ซินโครนัส 256
  7.11 วิธีการสตาร์ทมอเตอร์ซินโครนัส 257
  7.12 การเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าในขดลวดสนามแม่เหล็ก 258
 
8 มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า  
  8.1 ลักษณะโครงสร้าง 261
  8.2 สนามแม่เหล็กหมุนในขดลวดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 262
  8.3 การหมุนของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า 3 เฟส 265
  8.4 คุณลักษณะการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 266
  8.5 การสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส 269
    8.5.1 Y - เดลต้า Start 269
    8.5.2 การสตาร์ทโดยการลดแรงดันไฟฟ้าด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า 270
    8.5.3 การสตาร์ทโดยการใช้ความต้านทานต่อที่ขดลวดในโรเตอร์ 271
  8.6 การควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส 272
    8.6.1 การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์ 272
    8.6.2 การเปลี่ยนแปลงความถี่ของแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ 272
    8.6.3 การเปลี่ยนแปลงจำนวนขั้วแม่เหล็ก 273
  8.7 มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 273
    8.7.1 Split - Phase Induction Motors 274
    8.7.2 Split - Phase Capacitor - Start Induction Motors 277
    8.7.3 Two - Value , Capacitor Motor 278
    8.7.4 Shaded - Pole Motors 280
    8.7.5 Hysteresis - Start Induction Motor 282
    8.7.6 Reluctance - Start Induction Motor 283
    8.7.7 Universal Motor 284
  แบบฝึกหัดบทที่ 8  
 
9 เครื่องกลไฟฟ้าชนิดพิเศษ  
  9.1 Homopolar Dynamo 289
  9.2 Magnetohydrodynamics 290
  9.3 Brushless D.C. Motor 290
  9.4 D. C. Stepping Motors 292
    9.4.1 Permanent - Magnet Stepping Motor 292
    9.4.2 Variable - Reluctance Stepping Motor 294
    9.4.3 Hybrid Stepping Motor 295
  9.5 Drag - Cub D.C. Servomotor 296
  9.6 Linear induction Motors (LIMS) 297
 
10 การควบคุมมอเตอร์และวงจรไฟฟ้า  
  10.1 ลักษณะและสัญญลักษณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ 299
    10.1.1 Safety Switch 299
    10.1.2 Fuses 300
    10.1.3 Fuse Load Switch Fuses 301
    10.1.4 Molded Case Circuit - Breakers 302
    10.1.5 Circuit  Breaker Load Centers 303
    10.1.6 Electro magnetic Contractors 305
    10.1.7 Thermal Overload Relays 307
    10.1.8 Timing Relays 308
    10.1.9 Push Buttons 308
  10.2 วงจรการควบคุมการหมุน Forward และ Reverse 309
  10.3 การสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส แบบ Y - เดลต้า 310
  10.4 วงจรไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ 311
 
11 มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า  
  11.1 หลักการทำงานของเครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า 317
  11.2 ลักษณะการทำงานของเครื่องวัด 317
  11.3 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า 318
  11.4 เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า 324
  11.5 เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า 324
  11.6 สัญญลักษณ์ต่างๆ สำหรับเครื่องมือวัด 325
  11.7 ฃนิดของความละเอียด ของการอ่านค่าของเครืองมือวัด 327
  11.8 การต่อเครื่องวัดต่างๆ ในวงจรไฟฟ้า 329
  11.9 การต่อเครื่องวัดกำลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 1 เฟส 330
  11.10 การต่อเครื่องวัดกำลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 3 เฟส 331
  11.11 การขยายช่วงการวัดของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 332
  11.12 การขยายช่วงการวัดของเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 333
  11.13 การวัดความต้านทานวิธี Volt - Amp 334
  11.14 ข้อควรระวังการใช้เครื่องวัด 334
 
12 การเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้า  
  12.1 รายละเอียดป้ายบอกลักษณะเครื่องกล 336
  12.2 อุณหภูมิสูงสุดของฉนวนแต่ละชนิดที่ใช้ในเครื่องกลไฟฟ้า 337
  12.3 แรงดันไฟ้ฟามาตรฐานของเครื่องกลไฟฟ้า 339
  12.4 ความสัมพันธ์ของ Duty Cycle กับ RMS Output Power ของเครื่องกล 339
  12.5 การเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 340
  12.6 การเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 341
  12.7 การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้า 341
  12.8 การคำนวณหากระแสไฟฟ้าสูงสุดของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 342
  12.9 การคำนวณหากระแสไฟฟ้าสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 343
  12.10 การคำนวณหากระแสไฟฟ้าสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 344

 


  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72472369

Who's Online