คู่มือเตรียมสอบ ม.3 ฉบับเตรียมสอบเข้า รร.เตรียมอุดม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ และ ม.4 ทั่วประเทศ
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
คู่มือเตรียมสอบ ม.3 ฉบับเตรียมสอบเข้า รร.เตรียมอุดม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ และ ม.ทั่วประเทศ

โดย เสียง เชษฐศิริพงค์  วิทยา ปานะบุตร  และ จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ์

สารบัญ

บทที่

 

เนื้อเรื่อง

หน้า
คู่มือเตรียมสอบ ม. 3 วิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์เล่ม 1
1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
2 กราฟ 10
3 ระบบสมการเชิงซ้อน 17
4 ความคล้าย 20
  แนวข้อสอบกลางปีวิชาคณิตศาสตร์ 24
  เฉลยแนวข้อสอบกลางปีวิชาคณิตศาสตร์ 35
 
คณิตศาสตร์เล่ม 2
1 อสมการ 55
2 ความน่าจะเป็น 58
3 สถิติ 62
4 ทักษณะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 74
  แนวข้อสอบปลายปีวิชาคณิตศาสตร์ 76
  เฉลยแนวข้อสอบปลายปีวิชาคณิตศาสตร์ 86
 
คู่มือเตรียมสอบ ม. 3 วิชาวิทยาศาสตร์
1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 103
2 หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช 119
3 อาหารกับการดำรงชีวิต 135
4 ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ 145
5 การสืบพันธุ์และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 160
  แนวข้อสอบกลางปีวิชาวิทยาศาสตร์ 170
  เฉลยแนวข้อสอบกลางปีวิชาวิทยาศาสตร์ 189
  แนวข้อสอบปลายปีวิชาวิทยาศาสตร์ 198
  เฉลยแนวข้อสอบปลายปีวิชาวิทยาศาสตร์ 211
 
คู่มือเตรียมสอบ ม. 3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระภูมิศาสตร์
1 แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 221
2 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ 224
3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโลก 226
4 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 231
5 ทวีปยุโรป 234
6 ทวีปอเมริกาเหนือ 240
7 ทวีปอเมริกาใต้ 248
8 ทวีปแอฟริกา 255
 
สาระประวัติศาสตร์
9 พัฒนาการด้านต่างๆของไทยสมัยธนบุรี 262
10 พัฒนาการด้านการเมือง การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ 266
11 พัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ 270
12 พัฒนาการด้านสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ 273
13 พัฒนาการด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ 276
 
สาระเศรษฐศาสตร์
14 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน 281
15 การออม 282
16 การคลัง 283
17 การพัฒนาเศรษฐกิจ 285
 
สาระหน้าที่พลเมือง
18 พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 288
19 การเมืองการปกครอง 289
20 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 292
21 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 295
 
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
22 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 299
23 พุทธประวัติและชาดก 300
24 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 302
  แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 305
  เฉลยแนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 318
 
คู่มือเตรียมสอบ ม. 3 วิชาภาษาอ้งกฤษ
1 simple present 323
2 frequency adverbs with the simple present 323
3 present continuous 324
4 present perfect 324
5 past continuous 325
6 past continuous tense with when and while 326
7 as, when , while 326
8 used to 327
9 have(got) to 328
10 can(1) 328
11 can(2) 329
12 be able to 330
13 must / mustn,t 330
14 be + infinitive 331
15 erb +v adjective 331
16 verb + infinitive 332
17 verb + niun / pronoun + infinitive 332
18 verb + -ing 333
19 verbs with two objects 333
20 verbs with objects complements 334
21 should / shouldn't 335
22 may / might 335
23 would rather 336
24 may 336
25 take (time) 337
26 borrow / lend 337
27 get 337
28 born 338
29 make 338
30 do 339
31 phrasal verb 339
32 going to and will 342
33 how much / how many 343
34 countable and uncountable nouns 343
35 singular words ending in-s 345
36 singular words with plural verbs 345
37 plural expressions with singular verbs 346
38 too 346
39 enough 347
40 still , yet , already 347
41 a few , a little , a lot of , a great deal of 348
42 much , many 349
43 until 350
44 that 350
45 comparative and superlative 350
46 adverb of manner 352
47 tag question 353
48 indirect question 354
49 conjunctions 355
50 pronouns 356
51 possessives pronoun 357
52 relative clauses 357
53 through , over , above , below 358
54 conditional 359
55 article 360
  แนวข้อสอบกลางปีภาษาอังกฤษ ม.3 364
  เฉลยแนวข้อสอบกลางปีภาษาอังกฤษ ม.3 371
  แนวข้อสอบปลายปีภาษาอังกฤษ ม.3 376
  เฉลยแนวข้อสอบปลายปีภาษาอังกฤษ ม.3 383
 
คู่มือเตรียมสอบ ม. 3 วิชาภาษาไทย
 
วิวิธภาษา
อะไร ๆ ก็ไม่เป็นไร 391
มองโฆษณาอย่างวรรณกรรม 392
ออมไว้ใส่ถุงแดง 393
เช้าฮาเย็นเฮ 394
เขียนงานตามรูปแบบ 395
เพลงนี้มีประวัติ 396
มหัศจรรย์แห่งมะละกอ 398
รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม 399
ที่เรียกว่าก้าวหน้า 401
๑๐ กรุงเทพฯเมื่อร้อยกว่าปี 402
๑๑ ใช้ภาษาอย่างประหยัด 403
๑๒ คิดดีก็ได้บุญ 404
๑๓ พรที่สัมฤทธิ์ 405
๑๔ กาพย์เพราะเสนาะทำนอง 406
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ ๑-๑๔ 407
 
หลักภาษา
หลักภาษา 410
โฆษณา 412
การย่อความ 414
การใช้คำ 417
เขียนงานตามรูปแบบ 418
การเขียน 420
การเขียนสารคดี 421
รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม 424
ที่เรียกว่าก้าวหน้า 428
๑๐ กรุงเทพฯเมื่อร้อยกว่าปี 429
๑๑ ใช้ภาษาอย่างประหยัด 431
๑๒ คิดดีก็ได้บุญ 433
๑๓ พรที่สัมฤทธิ์ 437
๑๔ กาพย์เพราะเสนาะทำนอง 441
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ ๑-๑๔ 444
  เฉลยแบบฝึกหัดรวมบทที่ ๑-๑๔ 449
 
วรรณคดีประจักษ์
  สมบัติวรรณคดีของไทย 451
  บทละครพูดเรื่อง เห็นแก่ลูก 454
  นำทานคำกลอนเรื่อง พระอภัยมณี 456
  พระบรมราโชวาท 459
  อิศรญาณภาษิต 463
  บทพากษ์เอราวัณ 466
  เฉลยแบบวรรณคดีประจักษ์ 470
  เฉลยแบบวรรณคดีประจักษ์ 484
  แบบฝึกหัดเสริมวรรณคดีวิจักษณ์สำหรับปลายภาคเรียน 485
  เฉลยแบบฝึกหัดเสริมวรรณคดีวิจักษณ์สำหรับปลายภาคเรียน 492

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71247961

Who's Online