คู่มือเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ABAC MATHEMATICS โดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถาบัน OPINION
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

 

บทที่

 

เนื้อเรื่อง

หน้า
1 เซต 11
  1.1 เซต 11
  1.2 เซตจำกัดและเซตอนันต์ 15
  1.3 สับเซต 17
  1.4 แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ 18
  1.5 ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ 19
       
2 ระบบจำนวนจริง 27
  2.1 จำนวนจริง 27
  2.2 การเท่ากันในระบบจำนวน 31
  2.3 การบวกและการคูณในระบบจำนวนจริง 32
  2.4 สมบัติของระบบจำนวนจริง 36
  2.5 การลบและการหารจำนวนจริง 39
  2.6 การแก้สมการตัวแปรเดียว 42
  2.7 สมบัติการไม่เท่ากัน 53
  2.8 ช่วงและการแก้อสมการ 56
  2.9 ค่าสัมบูรณ์ 62
  2.10 สมบัติการบริบูรณ์ 66
  2.11 สมบัติของจำนวนเต็ม 69
       
3 ความสัมพันธ์ 78
  3.1 คู่อันดับ 78
  3.2 ผลคูณคาร์ทีเซียน 79
  3.3 ความสัมพันธ์ 81
  3.4 โดเมนและเรนจ์ความสัมพันธ์ 83
  3.5 อินเวอร์สของความสัมพันธ์ 85
  3.6 กราฟความสัมพันธ์ 89
       
4 ฟังก์ชัน 95
  4.1 ความหมายของฟังก์ชัน 95
  4.2 เงื่อนไขเกี่ยวกับสัญลักษณ์ 104
  4.3 ฟังก์ชันคอมโพสิท 109
  4.4 ฟังก์ชันอินเวอร์ส 112
  4.5 พีชคณิตของฟังก์ชัน 114
       
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ 117
  5.1 ระยะระหว่างจุดสองจุด 117
  5.2 จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด 121
  5.3 ความชันของเส้นตรง 124
  5.4 เส้นขนานและเส้นตั้งฉาก 129
  5.5 ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง 132
  5.6 ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด 138
       
6 ภาคตักรวย 142
  6.1 วงกลม 143
  6.2 พาราโบลา 145
  6.3 วงรี 152
  6.4 ไฮเพอร์โบลา 158
       
7 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 165
  7.1 เลขยกกำลัง 166
  7.2 การบวก ลบ คูณ และหารเลขยกกำลัง 176
  7.3 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 182
  7.4 ฟังก์ชันลอการิทึม 186
  7.5 ลอการิทึมสามัญ 190
  7.6 การคำนวณค่าโดยประมาณโดยใช้ลอการิทึม 199
  7.7 สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม 203
       
8 ลำดับและอนุกรม 206
  8.1 ลำดับ 206
  8.2 ลักษณะของลำดับ 207
  8.3 ลิมิตของลำดับ 209
  8.4 ลักษณะของลำดับไดเวอร์เจนต์ 210
  8.5 ลำดับที่สำคัญชนิดต่างๆ 210
  8.6 สัญลักษณ์แทนการบวก 212
  8.7 อนุกรม 213
  8.8 อนุกรมจำกัดที่ควรสนใจ 213
  8.9 อนุกรมคอนเวอร์เจนต์และอนุกรมไดเวอร์เจนต์ 213
  8.10 อนุกรมเลขคณิต 214
  8.11 อนุกรมเรขาคณิต 215
  8.12 ความสัมพันธ์ระหว่างลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ 215
       
9 แคลคูลัส 217
  9.1 ลิมิตของฟังก์ชัน 217
  9.2 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 226
  9.3 อัตราการเปลี่ยนแปลง 229
  9.4 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 235
  9.5 ความชันของเส้นโค้ง 241
  9.6 การประยุกต์ของอนุพันธ์ 245
  9.7 โอเปอเรชันตรงกันข้ามกับการหาอนุพันธ์ 253
       
10 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 260
  10.1 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 260
  10.2 แฟกทอเรียล n 263
  10.3 วิธีเรียงสับเปลี่ยน 265
  10.4 วิธีเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด 269
  10.5 วิธีจัดหมู่ 271
       
11 ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น 276
  11.1 การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ 276
  11.2 เหตุการณ์ 278
  11.3 ความน่าจะเป็น 281
  11.4 กฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น 287
       
12 เมตริกซ์ 293
  12.1 สัญลักษณ์ของเมตริกซ์ 294
  12.2 การเท่ากันของเมตริกซ์ 296
  12.3 การบวกเมตริกซ์ 298
  12.4 การคำนวณเมตริกซ์ด้วยจำนวนจริง 300
  12.5 การคูณเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์ 303
  12.6 สมบัติเกี่ยวกับการบวกเมตริกซ์ 310
  12.7 สมบัติเกี่ยวกับการคูณเมตริกซ์ด้วยเมตริซ์ 312
  12.8 ดีเทอร์มินันต์ 322
  12.9 การใช้เมตริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น 325
       
13 สถิติ 331
  13.1 การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล 331
  13.2 การวัดการกระจายของข้อมูล 341
  13.3 ค่ามาตรฐาน 358

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72468491

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์