เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม Engineering Economy โดย ไพบูลย์ แย้มเผื่อน
ความนิยมของผู้ชม: / 30
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ


บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
1 บทนำ 9
  1.1 ความหมายของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 9
    (Engineering Economy)  
  1.2 ประสิทธิภาพเชิงฟิสิกส์และประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ 10
    (Physical and Economic Efficiency)  
  1.3 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 11
    (Principles of Economics)  
  1.4 การวิเคราะห์การตัดสินใจในโครงการต่างๆ ด้วยเศรษฐศาสตร์ 14
  1.5 แหล่งข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 16
  แบบฝึกหัด 17
 
2 ตันทุน 20
  2.1 ชนิดของต้นทุน 20
  2.2 การหาความแปรผันของตันทุน 26
  2.3 งบการเงิน (Statement) 31
  แบบฝึกหัด 34
 
3 สูตรคำนวณดอกเบี้ย 38
  3.1 มูลค่าเทียบเท่า (Equivalence) 38
  3.2 ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว และดอกเบี้ยเชิงซ้อน  
    (Single and Compound Interest) 40
  3.3 สัญลักษณ์ที่ใช้คำนวณดอกเบี้ย (Symbols) 41
  3.4 แผนภูมิแสดงการไหลของเงิน 41
    (cash-Flow Diagram)  
  3.5 การคำนวณดอกเบี้ย 44
  3.6 ความถี่ในการคิดดอกเบี้ย 57
    (Compounding Frequency)  
  3.7 การแก้ปัญหาดอกเบี้ย 60
  แบบฝึกหัด 65
 
4 มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน 71
  4.1 การเปรียบเทียบโครงการที่มีอายุเท่ากันโดยวิธีมูลค่าปัจจุบัน 71
    (Present Worth-Comparison of Equal-Lived Alternatives)  
  4.2 การเปรียบเทียบโครงการที่มีอายุแตกต่างกันโดยวิธีมูลค่าปัจจุบัน 75
    (Present-Worth Comparision of Different-Lived Alternatives)  
  4.3 การเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีทุนนิรันดร์ 77
    (Capitalized Cost Comparision of Two Alternatives)  
  4.4 การเปรียบเทียบโคงการโดยวิธีส่วนเพิ่มของมูลค่าปัจจุบัน 82
    (Increment Analysis in Present Worth)  
  แบบฝึกหัด 84
 
5 มูลค่าเทียบเท่าจ่ายรายปี 88
  5.1 การเปรียบเทียบโครงการที่ลงทุนเป็นวงจรซ้ำ 88
  5.2 การเปรียบเทียบโครงการทีมีอายุเท่ากัน 89
  5.3 การเปรียบเทียบโครงการที่มีอายุแตกต่างกัน 91
  5.4 การเปรียบเทียบโครงการที่มีอายุใช้งานนิรันดร์ 93
    (Perpetual Life)  
  5.5 การเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีส่วนเพิ่มของมูลค่าจ่ายรายปี  
    (Incremental Analysis in Annual Worth) 97
  แบบฝึกหัด 99
 
6 การคำนวณหาอัตราตอบแทน 104
  6.1 การคำนวณอัตรผลตอบแทนโครงการเดี่ยว 104
    (Rate of Return Computations for a Single Project) 104
  6.2 การเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีอัตราผลตอบแทน  
    (Rate of Return  Comparision of Alternatives) 110
  แบบฝึกหัด 118
 
7 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน 122
  7.1 การคำนวณผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนเดี่ยว 123
    (Computation of B/C for a single Investment)  
  7.2 การคำนวณอัตราส่วนของผลประโยฃน์ต่อเงินลงทุนในหลายๆทางเลือก 125
  แบบฝึกหัด 132
 
8 ค่าเสื่อมราคา 136
  8.1 ลักษณะการเสื่อมราคา 136
  8.2 จุดประสงค์ของการคำนวณค่าเสื่อมราคา 137
  8.3 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา (ไม่รวมกับดอกเบี้ย) 137
  8.4 การคิดค่าเสือมราคารวมดอกเบี้ย 147
  8.5 การคำนวณค่าเสื่อมราคาตามกฎหมาย 149
  แบบฝึกหัด 157
 
9 การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน 161
  9.1 การคำนวณหาจุดคุ้มทุนโครงการเดี่ยว 161
  9.2 การเปรียบเทียบโครงการด้วยจุดคุ้มทุน 168
  9.3 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนแบบไม่เป็นเส้นตรง 173
    (Break-Even Analysis, Nonlinear) 173
  9.4 ระยะเวลาการคืนทุน 175
    (Payback Period) 175
  แบบฝึกหัด 179
 
10 การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน 184
  10.1 สาเหตุการทดแทนทรัพย์สิน 184
  10.2 การวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อการทดแทนใหม่ 185
  10.3 การหาอายุของทรัพย์สินที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการทดแทน 193
    (Minimum-Cost Life)  
  แบบฝึกหัด 195
 
11 การวิเคราะห์ภายใต้อัตราเงินเฟ้อ 200
  11.1 การวัดในรูปของดัชนีราคาผู้บริโภค 201
  11.2 การวัดในรูปของอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 201
    (Average Inflation Rate)  
  11.3 การวัดในรูปของอัตราเงินเฟ้อทั่วไป 203
    (General Inflation Rate)  
  11.4 การวิเคราะห์ร่วมระหว่างอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย 205
  แบบฝึกหัด 208
 
12 การประมาณค่าและการวิเคราะห์ความไว 213
  12.1 การประมาณค่า 214
    (Estimates)  
  12.2 การวิเคราะห์ความไว 218
    (Sensitivity Analysis)  
  12.3 การวิเคราะห์ความไวหลายทางเลือก 223
    (Sensitivity Analysis Multiple Alternative)  
  แบบฝึกหัด 228
 
13 การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง 233
  13.1 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 233
    (Probability Theoly)  
  13.2 การตัดสินใจโดยใช้ค่าคาดหมาย 236
    (Expected-Value Decision Making)  
  13.3 การตัดสินใจโดยใช้ค่าความแปรปรวนของค่าคาดหมาย 241
    (Expected Variance-In Decision Making)  
  13.4 การตัดสินใจโดยใช้ต้นไม้การตัดสินใจ 246
    (Decision Trees in Decision Making)  
  แบบฝึกหัด 255
 
14 การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน 260
  14.1 การจัดผลลัพธ์ในรูปของแมทริกซ์ 260
    Payoff Matrix)  
  14.2 ใช้กฎของลาปลาซ 261
    (Laplace Rule)  
  14.3 ใช้กฎสูงสุดจากต่ำสุดและสูงสุดจากสูงสุด 262
    Maximin and Maximax Rules)  
  14.4 ใช้กฎของเฮอร์วิกซ์ 264
    (Hurwicz Rules)  
  14.5 ใช้กฎต่ำสุดจากค่าสูงสุดของความเสียใจ 266
    (Minimax Regret Rule)  
  แบบฝึกหัด 268
ภาคผนวก ก. ตารางแฟกเตอร์ดอกเบี้ยทบต้น 271
ภาคผนวก ข. ตารางแฟกเตอร์ดอกเบี้ยทบต้นแบบต่อเนื่อง 303
บรรณานุกรม 311

 

 

 

 

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72472721

Who's Online