เซรามิกส์ โดย ปรีดา พิมพ์ขาวขำ
ความนิยมของผู้ชม: / 0
แย่มากดีมาก 

สารบัญ


บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
1 บทนำ 1
     
2 โครงสร้างรูปแบบต่างๆ ของวัสดุเซรามิกส์ 7
  2.1 โครงสร้างรูปแบบต่างๆของผลึก 10
  2.2 ลักษณะการจัดเรียงอะตอมในโครงสร้าง (space lattice) 14
  2.3 การจัดกลุ่มอนุมูลและกฎต่างๆของ Pauling 17
  2.4 โครงสร้างแบบต่างๆ ของออกไซด์ 20
  2.5 วัสดุเซรามิกส์ที่ปราศจากรูปผลึก 25
  2.6 โครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ 26
  2.7 ผิวและระหว่างผิว 29
  2.8 โครงสร้างที่ผิวและระหว่างผิว 32
  2.9 การเคลื่อนที่ของอะตอม 37
     
3 วัตถุดิบ 41
  3.1 ดินขาว (Kaolin, China Clay) 42
    3.1.1 การทำเหมืองและการล้างดิน (Mining and treatment) 42
    3.1.2 ส่วนประกอบทางเคมีของดินขาว 45
    3.1.3 แร่ดินขาว (Kalin Minerals) 45
    3.1.4 คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ดินขาว 51
  3.2 ดินเหนียว (ball clay) 53
    3.2.1 การทำเหมืองและการล้างดินเหนียว (Mining and treatment of ball clays) 54
    3.2.2 ส่วนประกอบของดินเหนียว 55
    3.2.3 คุณสมบัติทางกายภาพของดินเหนียว 55
    3.2.4 ดินทนไฟ 56
    3.2.5 การผลิตและการควบคุมคุณภาพดินขาวและดินเหนียว 56
    3.2.6 ปริมาณความชื้นและปริมาณการสูญเสียหลังการเผา 58
    3.2.7 การหดตัวเมื่อแห้ง ปริมาณน้ำที่ทำให้เกิดความเหนียว ปริมาณน้ำที่ทำให้เกิดการหดตัว ปริมาณที่อยู่ในรูพรุน 60
    3.2.8 การหดตัวหลังการเผาและพฤติกรรมระหว่างการเผา 65
    3.2.9 ความแข็งแรงเชิงกล 71
    3.2.10  คุณลักษณะเฉพาะของดินบาง 85
  3.3 ทอลค์ ไพโรฟิลไลต์ และ วอลเลสโนไนต์ (Talc,Pyrophyllite and Wollastonite) 93
  3.4 หินฟันม้า (Feldspar) 95
  3.5 หินเขี้ยวหนุมาน (Quartz) 96
  3.6 วัตถุดิบอื่นๆ 99
  3.7 การบดย่อยวัตถุดิบให้มีขนาดเล็กลง 101
  3.8 คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบ 105
  3.9 วิธีการคำนวณหาส่วนประกอบของแร่ต่างๆในดิน 105
  3.10 Methylene Blue Adsorption Technique 108
  3.11 การหาปริมาณอินทรีย์สารในดินโดยใช้ H2O2 เป็นตัวทำปฏิกิริยา 111
  3.12 การคำนวณส่วนประกอบของแร่หินฟันม้า และแร่ฟลินต์ จากผลวิเคราะห์ทางเคมี 112
  3.13 วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมแก้ว 114
    3.13.1 สิ่งที่ต้องการสำหรับวัตถุดิบสำหรับผลิตแก้ว 114
    3.13.2 ทราย 115
    3.13.3 วัตถุดิบที่เป็นตัวให้อลูมินา 116
    3.13.4 วัตถุดิบที่ให้โบรอนออกไซด์ 117
    3.13.5 สารประกอบของโซเดียม 118
    3.13.6 วัตถุดิบประเภทไลม์ 120
    3.13.7 แหล่งวัตถุดิบที่ให้ออกไซด์ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง 121
     
4 เนื้อดินปั้นผลิตดภัณฑ์เซรามิกส์ 125
  4.1 เนื้อดินปั้นชนิด Triaxial 126
    4.1.1 วัตถุดิบ 128
    4.1.2 การเปรียบเทียบส่วนผสมเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นบนทวีปต่างๆ 129
    4.1.3 อุณหภูมิสุกตัวของผลิตภุณฑ์ 130
  4.2 เนื้อผลิตภัณฑ์แบบอื่นๆ 130
    4.2.1 เนื้อผลิตภัณฑ์ถ้วยชามชนิด Bone China 130
    4.2.2 เนื้อผลิตภัณฑ์ชนิดที่มีแก้ว (Frit) 130
  4.3 เนื้อผลิตภัณฑ์ชนิด "artware" 131
    4.3.1 เนื้อดินปั้นทีมี Barium sulphate 131
    4.3.2 เนื้อดินปั้นที่มี Talc 131
  4.4 เนื้อผลิตภัณฑ์ประเภทกระเบื้อง 131
    4.4.1 เนื้อกระเบื้องกรุฝาผนัง 131
    4.4.2 เนื้อกระเบื้องปูพื้น 131
  4.5 เนื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวต่ำ 131
    4.5.1 เนื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเตาอบและเปลวไฟ 131
    4.5.2 เนื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวต่ำเป็นพิเศษ 132
  4.6 เนื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานด้านไฟฟ้า  และงานด้านแม่เหล็ก 132
    4.6.1 เนื้อผลิตภัณฑ์ที่สูญเสียคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าน้อย 132
    4.6.2 เนื้อผลิตภัณฑ์ที่สภาพนำความร้อนสูง 132
    4.6.3 เนื้อผลิตภัณฑ์ทีมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก 133
    4.6.4 แอ่งนำความร้อน (Heat Sinks) 133
    4.6.5 เนื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวนำไฟฟ้า 133
  4.7 เนื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเป็นวัตถุทนไฟ 133
    4.7.1 เนื้อผลิตภัณฑ์ mullite 133
    4.7.2 เนื้อผลิตภัณฑ์ alumina 133
    4.7.3 เนื้อผลิตภัณฑ์ ออกไซด์อื่นๆ 133
    4.7.4 เนื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติแสงส่งผ่านได้ 134
  4.8 วิธีการสร้างส่วนผสมเนื้อดินปั้นจากวัตถุดิบแหล่งใหม 134
    4.8.1 การสร้างส่วนผสมของเนื้อดินปั้นเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความขาว 136
     
5 การขึ้นรูปเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิก 149
  5.1 การขึ้นรูปโดยการเทแบบ (Slip Casting) 152
    5.1.1 การกระจายตัวและลอยตัวในน้ำของวัตถุดิบที่ไม่ใช่ดิน 154
    5.1.2 การกระจายตัวของเนื้อดินปั้นซึ่งมีดินเป็นส่วนประกอบ 155
    5.1.3 Rheology เบื้องต้น 157
    5.1.4 วิธีการปรับปรุงความหนาแน่นของน้าดิน 164
  5.2 แบบปลาสเตอร์ 169
    5.2.1 การแข็งตัวของปลาสเตอร์ (setting of plaster) 169
    5.2.2 คุณสมบัติของปลาสเตอร์ 171
    5.2.3 กระบวนการเทแบบมี 2 วิธี 174
    5.2.4 การควบคุมน้ำดินและการควบคุมคุณสมบัติของเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเทแบบ 177
    5.2.5 การเตรียมน้ำเนื้อดินปั้น 179
    5.2.6 การเทแบบอาจแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 179
  5.3 การขึ้นรูปโดยอาศัยความเหนียว 180
    5.3.1 การขึ้นรูปโดยอาศัยแป้นหมุน (thowing) 181
    5.3.2 การขึ้นรูปโดยอาศัยเครื่อง Jig (Jggering) 182
    5.3.3 การขึ้นรูปโดยวิธีการอัดเนื้อดินปั้นผ่านกระบอกสูบ และหัวแบบ 183
  5.4 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้แรงอัด 185
    5.4.1 การขึ้นรูปโดยการอัดเนื้อดินปั้นแห้งๆ 188
    5.4.2 การขึ้นรูปเนื้อผลิตภัณฑ์โดยการอัด พร้อมกับใช้ความร้อนช่วย (Hot pressing) 195
  5.5 การขึ้นรูปโดยวิธีไอโซสเตติค เพรสซิ่ง (Isostatic pressing) 196
  5.6 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยการหลอมเหลวแล้วเทลงแบบ 197
  5.7 การผลิตผลึกเดี่ยวขนาดใหญ่ 198
  5.8 การขึนรูปผลิตภัณฑ์แก้ว 198
  5.9 ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบด้วยเนื้อสารเซรามิกส์ 201
     
6 การอบผลิตภัณฑ์ให้แห้งและการตกแต่งก่อนทำการเผา 203
  6.1 กลไกการอบผลิตภัณฑ์ให้แห้ง 203
    6.1.1 การหดตัวของดินและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 205
    6.1.2 การระเหยของน้ำที่ผิวผลิตภัณฑ์ 205
    6.1.3 การเคลื่อนตัวของน้ำภายในเนื้อดินขึ้นมาตามรูพรุน 205
  6.2 การโค้งงอของผลิตภัณฑ์ (Warping) 206
    6.2.1 การโค้งงอของผลิตภัณฑ์ระหว่างอบแห้ง 206
    6.2.2 การโค้งงอของผลิตภัณฑ์ระหว่างทำการเผา 208
    6.2.3 วิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เพื่อลดการโค้งงอ 208
    6.2.4 วิธีการเรียงผลิตภัณฑ์เพื่อลดการโค้งงอ 209
  6.3 การแตกร้าวของผลิตภัณฑ์ (Cracking) 211
  6.4 ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์เมื่อแห้ง 212
  6.5 การอบผลิตภัณฑ์ให้แห่ง 212
    6.5.1 ค่าใช้จ่ายในการอบผลิตภัณฑ์ให้แห่ง 213
    6.5.2 พลังงานความร้อนที่ใช้ในการอบผลิตภัณฑ์ให้แห้ง 213
    6.5.3 การอบให้แห้งอย่างสม่ำเสมอ 214
  6.6 การอบวัสดุปริมาณมาก 216
    6.6.1 เตาอบแห้งชนิดหมุน (Rotary Dryers) 216
    6.6.2 ห้องอบแห้ง 216
    6.6.3 เตาอบแห้งชนิดพ่นให้เป็นฝอย (Spray dryers) 217
  6.7 เตาอบผลิตภัณฑ์ที่มีการขึ้นรูปโดยวิธีเฉพาะ 218
  6.8 การตกแต่งผลิตภัณฑ์การเผา 219
    6.8.1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หลังจากการขึ้นรูป 220
    6.8.2 การตกแต่งผลิตภัณฑ์หลังจากการขึ้นรูป 220
    6.8.3 การต่อชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกัน 221
    6.8.4 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ 221
  6.9 บทสรุปเรื่องการอบแห้ง 221
     
7 เคลือบ  
  7.1 ธรรมชาติของการเคลือบ 225
    7.1.1 สถานะของแก้ว 226
    7.1.2 แก้วประกอบด้วยออกไซด์ 226
    7.1.3 การทำให้แก้วหรือเคลือบมีจุดหลอมตัวต่ำลง 227
  7.2 การจำแนกชนิดของเคลือบ 227
    7.2.1 เคลือบที่น้ำเคลือบประกอบด้วยวัตถุดิบที่ยังมิได้มีการปรับปรุง 227
    7.2.2 เคลือบฟริต (frited glazes) 229
    7.2.3 เคลือบชนิดพิเศษ 232
    7.2.4 ผิวเคลือบ 235
    7.2.5 เคลือบทึบ (opaque glaze) 236
  7.3 คุณสมบัติด้านความแข็ง ความต้านทานต่อการเสียดสีและสารเคมี 237
  7.4 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเคลือบ 237
    7.4.1 วัตถุดิบที่เป้นสารประกอบของแอลคาไลน์ 237
    7.4.2 สารประกอบแอลคาไลน์เอิร์ท และสารประกอบของธาตุอื่นๆ 242
  7.5 การคำนวณเกี่ยวกับเคลือบ 265
    7.5.1 การคำนวณจากสูตรเอมไพริคอล 265
    7.5.2 การคำนวณจากเปอร์เซนต์ส่วนผสมของเคลือบเพื่อหาสูตรเอมไพริคอล 268
    7.5.3 ตัวอย่างการคำนวณต่อ 269
    7.5.4 การคำนวณส่วนผสมเคลือบจากวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ 271
     
8 สีเซรามิกส์ 275
  8.1 สีและการวัด 275
    8.1.1 ธรรมชาติของแสง 275
    8.1.2 คำจำกัดความของสี 278
  8.2 สีเคลือบที่มีสีเซรามิกส์ละลายอยู่ในเนื้อเคลือบ 278
    8.2.1 กลุ่มธาตุทรานซิชัน (transition elements) 278
    8.2.2 องค์ประกอบที่เป็นตัวทำให้สีเซรามิกส์ที่ละลายในแก้วเปลี่ยนแปลง 280
  8.3 สีเคลือบที่เกิดจากอิทธิพลของคอลลอยด์ (Colloid) 282
    8.3.1 สีที่เกิดจากสารประกอบของทอง 282
  8.4 สีที่เกิดจากธาตุทรานสิชันแทรกตัวเข้าไปในผลึก 283
  8.5 ผงสีสะเตน (Stain) 284
    8.5.1 การผลิตสีสะเตน 285
  8.6 สีเซรามิกส์และวิธีการผลิต 286
    8.6.1 สีแดงและสีชมพู 286
    8.6.2 สีส้มและสีเหลือง 289
    8.6.3 สีเขียว 290
    8.6.4 สีน้ำเงินและสีม่วง 291
    8.6.5 สีน้ำตาล 293
    8.6.6 สีดำ 293
  8.7 ประโยชน์ของสีเซรามิกส์ 294
     
9 เตาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 297
  9.1 การจำแนกชนิดของเตา 297
    9.1.1 เตาเผาเป็นครั้งคราว 298
    9.1.2 เตาชนิดหมุน 300
    9.1.3 เตาที่เผาต่อเนื่องกันตลอดเวลา 300
  9.2 เตาอุโมงค์ชนิดเปลวไฟสัมผัสกับหีบดินโดยตรง 300
  9.3 เตาอุโมงค์ชนิดมีห้องเผา (muffle tunnel kiln) 305
  9.4 เตาอุโมงค์ชนิดใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง 307
  9.5 เตาเผาต่อเนื่องชนิดพิเศษ 307
  9.6 การควบคุมอุณหภูมิ 309
  9.7 การวัดอุณหภูมิแบบประหยัดด้วยไพโรเมตริคโคน (Pyrometric Cone) 311
  9.8 การควบคุมบรรยากาศในเตาเผา 316
  9.9 ปริมาณการผลิต 316
     
10 อิทธิพลความร้อนที่มีต่อวัตถุดิบเซรามิกส์ 317
  10.1 วิธีการศึกษากระบวนการเคมีที่อุณหภูมิสูง 317
  10.2 อิทธิพลของพลังงานความร้อนที่มีต่อแร่ดิน (Kaolinite) 319
  10.3 อิทธิพลของพลังงานความร้อนที่มีต่อแร่ดินขาวชนิดอื่นๆ 321
  10.4 อิทธิพลของพลังงานความร้อนที่มีต่อแร่มอนต์มอริลโลไนต์ 322
  10.5 อิทธิพลของพลังงานความร้อนที่มีต่อซิลิกา (Sio2) 322
  10.6 อิทธิพลของพลังงานความร้อนทีมีต่อหินฟันม้า 325
  10.7 อิทธิพลของพลังงานความร้อนที่มีต่อทอลค์ (Talc) 325
  10.8 อิทธิพลของพลังงานความร้อนที่มีต่อไพโรฟิลไลต์ 326
  10.9 อิทธิพลของพลังงานความร้อนที่มีต่อมัสโคไวต์ (Muscovite) 326
  10.10 อิทธิพลของพลังงานความร้อนที่มีต่อ CaCo3  และ  MgCo3 327
  10.11 อิทธิพลของพลังงานความร้อนที่มีต่อกลุ่มแร่ไคยาไนต์ (Kyanite Minerals) 327
  10.12 อิทธิพลของพลังงานความร้อนที่มีต่อแร่วอลแลสโตไนต์ (Wallastonite) 329
  10.13 อิทธิพลของพลังงานความร้อนที่มีต่อแบเรียมซัลเฟต 329
     
11 อิทธิพลความร้อนที่มีต่อเนื้อดินปั้นผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 331
  11.1 วิธีการศึกษาโครงสร้างของขนาดเล็กมากๆ ในเนื้อดินผลิตภัณฑ์ 331
  11.2 เนื้อดินปั้นก่อนถูกเผา 332
  11.3 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเนื้อดินปั้นชนิด Triaxial เมื่อถูกเผา 332
  11.4 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการสุกตัวของเนื้อผลิตภัณฑ์ชนิด Triaxial 339
  11.5 สารประกอบที่เป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาการกลายเป็นแก้ว 341
  11.6 เนื้อผลิตภัณฑ์ที่มีทอลค์เป็นองค์ประกอบ 342
  11.7 เนื้อดินปั้นชนิดคอร์เดียไรต์ (Cordierite) 343
  11.8 การเผาเนื้อผลิตภัณฑ์ชนิดโบนไชน่า (Bone China) 344
  11.9 การเผาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมีเนื้อแก้วเป็นส่วนประกอบ 344
  11.10 การเผาผลิตภัณฑ์ปอร์ซเลนชนิดพิเศษ 345
     
12 อิทธิพลความร้อนที่มีต่อเคลือบ 347
  12.1 คุณสมบัติของแก้วที่อุณหภูมิสูง 347
  12.2 การเผาเคลือบ 349
  12.3 ปรากฎการณ์ระหว่างปล่อยให้เคลือบเย็นตัวลง 351
  12.4 ลักษณะที่เป็นข้อตำหนิของเคลือบ 352
  12.5 ตำหนิต่างๆของเคลือบ และสาเหตุที่มาของตำหนิ 355
     
13 ภาพแสดงความสมดุลของเนื้อสาร 367
  13.1 ระบบสมดุลของเนื้อสารเดี่ยว 368
  13.2 เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการสร้างภาพแสดงความสมดุลของเนื้อสาร 370
  13.3 ความน่าเชื่อถือของภาพสมดุลของเนื้อสาร 372
  13.4 ระบบความสมดุลของเนื้อสารเริ่มต้นสองชนิด 372
  13.5 ภาพสมดุลของเนื้อสารย่อย 374
     
14 โครงสร้างของเนื้อสารเล็กๆ ภายในเนื้อผลิตดภัณฑ์ชนิดต่างๆ 379
  14.1 คุณสมบัติเฉพาะของโครงสร้างเนื้อสารเล็กๆ 379
  14.2 เนื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งมีกลุ่มผลึกเป็นเนื้อสารเดียวกัน 383
  14.3 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่มีเนื้อสารหลายๆชนิด 384
  14.4 โครงสร้างเล็กๆ ในเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกส์สีขาวชนิดไตรแอกเซียล (Triaxial) 385
  14.5 วัตถุทนไฟชนิดต่างๆ 395
    14.5.1 วัตถุทนไฟชนิดดินทนไฟ (Fire-clay) 395
    14.5.2 วัตถุทนไฟชนิดซิลิกา (Sio2) 396
    14.5.3 วัตถุทนไฟชนิดมีฤทธิ์เป็นด่าง (Basic refractories) 398
    14.5.4 วัตถุทนไฟชนิดพิเศษ 399
  14.6 ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง 402
  14.7 ผลิตภัณฑ์แก้ว (Glass) 403
  14.8 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้งานด้านแม่เหล็กไฟฟ้า 404
  14.9 ผลิตภัณฑ์วัสดุที่ใช้สำหรับขัดถู (Abrasives) 408
  14.10 ปูนซีเมนต์และคอนกรีต (Cement and Concrete) 409
  14.11 เซอร์เมต (Cermet) 411
     
15 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 415
  15.1 คุณสมบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร้อน 415
    15.1.1 ความจุความร้อน (heat capacity) 415
    15.1.2 การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (thermal expansion) 416
    15.1.3 การนำความร้อน (heat conduction) 421
  15.2 คุณสมบัติต่างๆทางด้านไฟฟ้า 424
    15.2.1 Volume resistivity หรือ Specific resistance 424
    15.2.2 Dielectric stength 426
    15.2.3 Dielectric constant (K1) 426
    15.2.4 Loss factor (K') 428
    15.2.6 Magnetic properties 428
  15.3 คุณสมบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแสง 428
    15.3.1 Refractive index 429
    15.3.2 Dispersion 429
    15.3.3 Transmittance 429
  15.4 คุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ (Mechanical Properties) 430
    15.4.1 Trasverse strength 430
    15.4.2 Modulus of elasticity 432
    15.4.3 Impact Strength 433
    15.4.4 Shrinkage and Expansion 433
    15.4.5 Porosity measurements 433
    15.4.6 Hot Strength 433
    15.4.7 Thermal shock resistance 434
    15.4.8 Fusion point 434
     
16 ผลิตภัณฑ์ชนิดเซมิวิเตรียสหรือเออเทนแวร์ (Semivitreous Ware or Earthen Ware) 435
  16.1 เนื้อผลิตภัณฑ์ 435
  16.2 เคลือบ 436
  16.3 การเตรียมเนื่อดินปั้น 437
  16.4 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 438
  16.5 การเผาบิสกิต 438
  16.6 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ใต้ผิวเคลือบ 438
  16.7 การเตรียมส่วนผสมของเคลือบ 439
  16.8 การชุบเคลือบ 439
  16.9 การตกแต่งบนเคลือบ 439
     
17 ผลิตภัณฑ์ชนิดโฮเตลไชน่า (Hotel china Ware) 441
  17.1 ส่วนผสมของเนื้อดินปั้น 441
  17.2 เคลือบ 442
  17.3 กระบวนการผลิต 442
     
18 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี (Hard Porcelain) 445
  18.1 ส่วนผสมของเนื้อดินปั้น 445
  18.2 เคลือบ 446
  18.3 กระบวนการผลิต 447
     
19 ผลิตภัณฑ์โบนไชน่า (Bone China) 453
  19.1 ส่วนผสมของเนื้อดิน 453
  19.2 วัตถุดิบ 453
  19.3 โรงน้ำดิน 454
  19.4 การขึนรูปผลิตภัณฑ์ 454
  19.5 การเผาบิสกิต 454
  19.6 การชุบเคลือบ 455
  19.7 ส่วนประกอบของเนื้อผลิตภัณฑ์ชนิดโบนไชน่า 455
  19.8 การเผาเคลือบ 455
  19.9 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ 455
     
20 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้เป็นภาชนะในการปรุงอาหาร (Ceramic Kitchenware) 457
  20.1 ชามอ่างสำหรับผสมอาหารและใส่อาหาร 457
  20.2 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเตาอบ 457
  20.3 ผลิตภัณฑ์ทีใช้กับเปลวไฟ 458
  20.4 คู่แข่งของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร 459
     
21 ผลิตภัณฑ์ฃนิดเครื่องสุขภัณฑ์ 461
  21.1 กระบวนการผลิต 461
  21.2 แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์ 463
     
22 ผลิตภัณฑ์กระเบื้องกรุฝาผนังและปูพื้น 467
  22.1 เนื้อกระเบื้อง 467
  22.2 เคลือบของกระเบื้องกรุฝาผนัง 468
  22.3 กระบวนการผลิต 469
  22.4 ขนาดของแผ่นกระเบื้อง 470
     
23 ผลิตภัณฑ์ปอร์ซเลนฉนวนไฟฟ้าแรงสูง 473
  23.1 เนื้อดินปั้น 473
  23.2 เคลือบ 474
  23.3 การะบวนการผลิต 474
     
24 ผลิตภัณฑ์ปอร์ซเลนฉนวนไฟฟ้าแรงต่ำ 477
  24.1 เนื้อดินปั้น 477
  24.2 เคลือบ 477
  24.3 กระบวนการผลิต 478
     
25 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชนิดพิเศษ 479
  25.1 สตีไตต์ปอร์ซเลน (Steatite Porcelain) 479
  25.2 เนื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์โรอิเล็กตริก (Ferroelectric) 481
  25.3 เนื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์โรแมกนีติค (ferromagnetic materials) 482
  25.4 เนื้อผลิตภัณฑ์ผสมระหว่างแก้วและไมกา (glass-boned mica) 483
  25.5 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้เป็นตัวทำให้เกิดพลังงานความร้อน 484
  25.6 เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) 485
  25.7 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้า 485
  25.8 ผลิตภัณฑ์ปิอีโซอิเล็กตริก (Piezoelectric) 485
  25.9 เรโดม (Redome) 486
  25.10 ผลิตภัณฑ์อะลูมินาที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า 486
     
26 วัสดุทนไฟ  
  26.1 วัสดุทนไฟที่ใช้งานหนัก 489
  26.2 อิฐฉนวนทนไฟ 490
  26.3 วัสดุทนไฟชนิดพลาสติก คอนกรีต และ มอร์ตาร์ 491
  26.4 วัสดุฉนวน 492
  26.5 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์อะลูมินาที่มีเนื้อละเอียด 494
    26.5.1 การขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดแห้ง 496
    26.5.2 การขึ้นรูปโดยการอัดส่วนผสมเนื่อผลิตภัณฑ์ผ่านหัวแบบ 497
    26.5.3 การขึ้นรูปโดยวิธีไดโสสเตติค 497
    26.5.4 การขึ้นรูปโดยวิธีการฉีดส่วนผสมเนื้อผลิตภัณฑ์เข้าไปในแบบ 497
    26.5.5 การขึ้นรูปโดยวิธีการเทแบบ 498
    26.5.6 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ดิบ 498
    26.5.7 การเผาอะลูมินา 498
    26.5.8 เตาเผาผลิตภัณฑ์อะลูมินา 500
    26.5.9 ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อะลูมินาที่เผาแล้ว 500
  26.6 การเผาผลิตภัณฑ์วัตถุทนไฟเบอริลเลีย (BeO) 501
  26.7 การเผาผลิตภัณฑ์วัตถุทนไฟแมกนีเซีย (MgO) 501
  26.8 การเผาผลิตภัณฑ์เซอร์โคเนีย (ZrO2) 503
  26.9 การเผาผลิตภัณฑ์มูลไลต์ 503
  26.10 การเผาผลิตภัณฑ์ออกไซด์อื่นๆ 503
  26.11 ผลิตภัณฑ์คาร์ไบด์ บอไรด์ และอื่นๆ ที่ใช้เป็นวัตถุทนไฟ 504
ภาคผนวก 507
รายชื่อและหนังสืออ้างอิง 529
คำศัพท์ 531
Index 537

 

 

 

 

 

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71248307

Who's Online