คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป โดย อาจารย์วินัย ธรรมศิลป์ และ อาจารย์ จิรภาส ชยานันท์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 

สารบัญ


เนื้อเรื่อง

หน้าที่
วิชาความสามารถทั่วไป  
ความสามารถทางด้านตัวเลข 3
1 อนุกรมธรรมดา 3
2 อนุกรมแบบผสม 15
3 อนุกรมหลายชั้น 23
4 อนุกรมสัมพันธ์ 36
5 อนุกรมเฃิงซ้อน 47
6 หาที่ผิดในอนุกรม 51
7 ทักษะทางตัวเลข 55
8 คณิตศาสตร์เหตุผล 59
ความสามารถทางด้านภาษา 64
1 คำตรงข้าม 64
2 คำที่มีความหมายใกล้เคียง 69
3 ศัพท์สัมพันธ์ 74
4 ผิดความ 78
5 ความเข้าใจภาษา 82
6 ความเข้าใจภาพ 85
  แนวข้อสอบเรื่อง ความสามารถทางด้านภาษา 87
ความสามารถทางด้านเหตุผล 92
แบบจำแนกประเภท 92
1 แบบไม่เข้าพวก 92
2 แบบเข้าพวก 107
แบบสรุปความ 114
แบบอุปมาอุปไมย 125
1 อุปมาอุปไมยด้านภาษา 125
2 อุปมาอุปไมยแบบรูปภาพ 132
แบบมิติสัมพันธภาพ 143
แบบหาตัวต่าง 149
แบบหาตัวร่วม 151
ความสามารถทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์ 155
  การหา ค.ร.น. และ ห.ร.ม. 155
  ร้อยละหรือเปอร์เซนต์ 159
  สมการและอสมการ 164
  ดอกเบี้ย 167
  บัญญัติไตรยางศ์ 170
  ผลบวกและผลต่าง 171
  การคำนวณอายุ 174
  สัดส่วนและอัตราส่วน 176
  นาฬิกา 178
  กระแสน้ำและรถไฟ 180
  ค่าเฉลี่ย 182
  พื้นที่และปริมาตร 183
  แนวข้อสอบเรื่อง พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 187
การวิเคราะห์สรุปเหตุผล 190
  การวิเคราะห์เงื่อนไขทางด้านสัญลักษณ์ 190
  การวิเคราะห์เงื่อนไขทางด้านภาษา(ข้อความ) 206
  การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ 220
  แบบทดสอบด้วยตนเอง ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย 227
  แบบทดสอบด้วยตนเอง ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย 248
  แบบทดสอบด้วยตนเอง ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย 275
วิชาภาษาไทย  
ตอนที่ 1 คำศัพท์และหลักภาษาไทย  
1 การสะกดคำ 303
  1.1 การใช้รูปวรรณยุกต์ 303
  1.2 การเขียนคำที่ออกเสียง "อะ" 304
  1.3 หลักการใช้ "กำ  อัม  กำม " 306
  1.4 หลักการใช้ "ทร"  กับ "" 307
  1.5 หลักการใช้ไม้ทัณฑฆาต 307
  1.6 หลักการใช้ไม้ไต่คู้ 308
  1.7 หลักการใช้ ""  และ "" 308
  1.8 หลักการใช้ ""  ""และ "" 309
  1.9 หลักการใช้ "บัน" และ "บรร" 309
  1.10 หลักการใช้ "รร" และ "" 309
  1.11 หลักการใช้ "" (ไม้ม้วน)  และ หลักการใช้  "" (ไม้มลาย) 310
  1.12 เครื่องหมายวรรคตอน 310
  ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบ เรื่อง การสะกดคำ 314
  แบบทดสอบ เรื่องการสะกดคำ พร้อมเฉลย 321
2 การอ่านคำ 329
  2.1 หลักการอ่านคำทั่วไป 329
  2.2 สาเหตุการอ่านหนังสือผิด 329
  2.3 ประมวลต่างๆ ที่มีปัญหาในการอ่าน 330
  ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบ เรื่อง การอ่านคำ 352
  แบบทดสอบ เรื่องการอ่านคำ พร้อมเฉลย 354
3 ความหมายของคำและกลุ่มคำ 362
  3.1 คำมูลกับคำประสม 363
  3.2 คำสมาส 364
  3.3 คำสนธิ 365
  3.4 การแผลงคำ 365
  3.5 การแผลงวรรณยุกต์ 366
  3.6 คำที่มาจากภาษาอื่น 366
  3.7 การจำแนกคำในภาษาไทย 367
  3.8 คำภาษาอื่นที่นำมาใช้ในภาษาไทย 369
  ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบ เรื่อง ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ 372
  แบบทดสอบ เรื่อง ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ พร้อมเฉลย 374
4 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ 385
  4.1 การใช้คำให้ตรงกับความหมาย 385
  4.2 การใช้คำให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม 387
  4.3 การใช้สำนวนพูดและสำนวนคำ 387
  4.4 คำพังเพย 389
  4.5 คำแสลง คำวิบัติ หรือ ภาษาวิบัติ 391
  4.6 คำราชาศัพท์ 391
  ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบ เรื่อง การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ 396
  แบบทดสอบ เรื่อง การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ พร้อมเฉลย 399
ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบ เรื่อง ลักษณะสำคัญของภาษาไทย 405
ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบ เรื่อง หลักและการใช้ภาษาไทย 411
ตอนที่ 2  การเขียนและการใช้ภาษา  
1 การเขียนและการเรียงข้อความ 423
  1.1 การเขียนหนังสือผิดเพราะไม่ทราบความหมายของคำ 424
  1.2 เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด 425
  1.3 เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด 425
  1.4 เขียนผิดเพราะความเคยชินหรือเคยเห็นมาผิดๆ 425
  1.5 เขียนผิดเพราะภาษาไทยมีคำพ้องมาก 425
  1.6 เขียนผิดเพราะไม่รู้หลักภาษาไทยและอักขรวิธี 426
  1.7 การเขียนให้ถูกต้องตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 428
  1.8 การใช้สระ 436
  1.9 การใช้พยัญชนะ 439
  1.10 เครื่องหมายกำกับพยัญชนะ 445
  1.11 การใช้อักษร 446
  ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบ เรื่อง การเรียงข้อความ 449
  แบบทดสอบ เรื่อง การเรียงข้อความ พร้อมเฉลย 451
2 การแต่งประโยค 456
  2.1 ภาคประธาน 456
  2.2 ภาคแสดง 456
  2.3 รูปประโยค 456
  2.4 ชนิดของประโยค 457
  2.5 การวินิจฉัยการสัมพันธ์ 458
  2.6 การสัมพันธ์ประโยค 458
  ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบ เรื่อง การแต่งประโยค 460
  แบบทดสอบ เรื่อง การแต่งประโยค พร้อมเฉลย 462
3 การย่อความ 469
  3.1 การย่อความคืออะไร 469
  3.2 จุดประสงค์ของการย่อความ 469
  3.3 หลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรื่อง 470
  3.4 การจับใจความสำคัญ 470
  3.5 การจับใจความประกอบ 470
  3.6 หลักการย่อความ 470
  ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบ เรื่อง การย่อความ 473
  แบบทดสอบ เรื่อง การย่อความ พร้อมเฉลย 474
4 การเขียนอธิบายความหมายของคำ 477
  4.1 ตัวอย่างการเขียนอธิบายความหมายของคำ 477
  4.2 สำนวน 479
  4.3 คำพังเพย 479
  4.4 สุภาษิต 480
  ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบ เรื่อง การเขียนอธิบายความหมายของคำ 481
  แบบทดสอบ เรื่อง การเขียนอธิบายความหมายของคำ พร้อมเฉลย 482
5 การเขียนหนังสือราชการ 484
  5.1 หนังสือราชการ 484
  5.2 หลักการเขียนหนังสือราชการ 486
  5.3 แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่างๆ 486
  ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ 495
  แบบทดสอบ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ พร้อมเฉลย 497
ตอนที่ 3 ความเข้าใจภาษา  
1 การอ่านให้เข้าใจ 507
  1.1 หลักการอ่านเข้าใจ 508
  1.2 การอ่านจับใจความสำคัญและตั้งชื่อเรื่อง 508
  1.3 การทำหัวข้อสำคัญ 508
  1.4 การจำแนกหัวข้อสังเขป 508
2 หลักการอ่าน 508
  1.1 วิธีอ่านคำต่างๆ 508
  1.2 วิธีอ่านเครื่องหมายต่างๆ 512
  ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบ เรื่อง การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจ 515
  แบบทดสอบ เรื่อง การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจ ชุดที่ 1 517
  เฉลยแบบทดสอบ เรื่อง การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจ ชุดที่ 1 524
  แบบทดสอบ เรื่อง การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจ ชุดที่ 2 524
  เฉลยแบบทดสอบ เรื่อง การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจ ชุดที่ 2 531
  ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบ เรื่อง การสรุปความและตีความหมายของบทความ 532
  แบบทดสอบ เรื่อง การสรุปความและตีความหมายของบทความ 535
  เฉลยแบบทดสอบ เรื่อง  การสรุปและตีความหมายของบทความ 541
    แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทย ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย 542
    แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทย ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย 553
    แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทย ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย 564
    แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทย ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย 573
    แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทย ชุดที่ 5 พร้อมเฉลย 581

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72466024

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์