เคมี ม.4 เล่ม 2 ว 031 โดย อ.สุทัศน์ ไตรสถิตวร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ความนิยมของผู้ชม: / 6
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ


บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

4

ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง 1
  4.1 สถานะของสาร 3
  4.2 สมบัติของสาร 5
    4.2.1 กฎเกี่ยวกับก๊าซ 6
    4.2.2 การแพร่ของก๊าซ 35
  4.3 ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 42
  4.4 สมบัติของของเหลว 44
    4.4.1 การระเหย (Evaporation) 44
    4.4.2 ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว 45
  4.5 สมบัติของของแข็ง 49
    4.5.1 การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง 49
    4.5.2 การจัดเรียงอนุภาคในของของแข็ง 50
  4.6 เทคโนโลยีเกียวข้องกับก๊าซ  ของเหลว และของแข็ง 53
    4.6.1 การทำน้ำแข็งแห้ง 53
    4.6.2 การทำไนโตรเจนเหลว 53
    โจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 4 55
    เฉลยโจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 4 78
    เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 4 109

5

ตารางธาตุ 117
  5.1 สมบัติของธาตุ 119
  5.2 สารประกอบคลอไรด์และสารประกอบออกไซด์ 124
    5.2.1 สารประกอบคลอไรด์ 124
    5.2.2 ประโยชน์ของสารประกอบคลอไรด์ 126
    5.2.3 สารประกอบออกไซด์ 129
    5.2.4 ประโยชน์ของสารประกอบออกไซด์ 132
    5.2.5 สมบัติของสารประกอบคลอไรด์ และสารประกอบออกไซด์ 134
  5.3 ก๊าซเฉื่อยหรือก๊าซมีตระกูล 135
  5.4 การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ 138
  5.5 การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ของนักเคมียุคต่างๆ 139
  5.6 ตารางธาตุในปัจจุบัน 146
    โจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 5 153
    เฉลยโจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 5 167
    เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 5 181

6

พันธะเคมี 185
  6.1 แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล 187
  6.2 พันธะโคเวเลนต์ 189
    6.2.1 การพันธะโคเวเลนต์ 191
    6.2.2 การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ 201
    6.2.3 พลังงานพันธะและความยาวพันธะ 203
  6.3 โครงสร้างของโมเลกุลโคเวเลนต์ 220
    6.3.1 รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 221
    6.3.2 สภาพมีขั้วของโมเลกุล 236
  6.4 แรงยึดเหนึ่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 247
    6.4.1 แรงแวนเดอวาลส์ 247
    6.4.2 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์กับสมบัติของสาร 252
    6.4.3 พันธะไฮโดรเจน 255
  6.5 พันธะโคเวเลนต์กับโครงผลึกร่างตาข่าย 263
  6.6 พันธะไอออนิก 266
    6.6.1 ความหมายและการเกิดพันธะไอออนิก 266
    6.6.2 พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก 271
    6.6.3 โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก 274
  6.7 สารประกอบไอออนิก 275
    6.7.1 การเขียนสูตรและการเรียกชื่อของสารประกอบไอออนิก 275
    6.7.2 สมบัติของสารประกอบไอออนิก 282
  6.8 สมการไอออนิก 288
  6.9 พันธะโลหะ 291
    โจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 6 295
    เฉลยโจทย์ฝึกประสบการณ์ บทที่ 6 322
    เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 6 361

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 57025174

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์