คัมภีร์ เคมี ENTRANCE ม. 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ โดย อ.สำราญ พฤกษ์สุนทร
ความนิยมของผู้ชม: / 64
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

1

อะตอมและตารางธาตุ

1
 

1.1

แบบจำลองอะตอม 1
   

1.1.1

แบบจำลองอะตอมของทอมสัน 1
    1.1.2 แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 4
    1.1.3 อนุภาคมูลฐานของอะตอม 6
    1.1.4 เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป 6
    1.1.5 แบบจำลองอะตอมของโบร์ 8
    1.1.6 แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 13
    1.1.7 พลังงานไอออไนเซชัน 14
      1.1.7.1 ผลต่างพลังงานของระดับพลังงานต่างๆ 16
      1.1.7.2 การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม 17
      1.1.7.3 การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย 18
      1.1.7.4 การจัดอิเล็กตรอนในออร์บิทัล 22
  1.2 ตารางธาตุ 24
   

1.2.1

วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ 24
    1.2.2 ตารางธาตุในปัจจุบัน 27
    1.2.3 ลักษณะสำคัญของธาตุภายในหมู่เดียวกัน 28
    1.2.4 ลักษณะสำคัญของธาตุภายในคาบเดียวกัน 29
    1.2.5 การบอกตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุ 29
    1.2.6 การเรียกชื่อของธาตุที่มีเลขอะตอมมากกว่า 100 30
    ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ 31
    เฉลยละเอียดตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ 41

2

พันธะเคมี

49
 

2.1

พันธะไอออนิก 49
   

2.1.1

การเกิดพันธะไอออนิก 49
    2.1.2 พลังงานกับการเกิดพันธะไอออนิก 49
    2.1.3 วัฎจักรบอร์นฮาเบอร์ 50
    2.1.4 ครงสร้างขโองสารประกอบไอออนิก 51
    2.1.5 การเขียนสูตรและเรียกชือสารประกอบไอออนิก 52
    2.1.6 การละลายน้ำของสารประกอบไอออนิก 55
    2.1.7 สมการไอออนิก 59
    2.1.8 สมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก 59
 

2.2

พันธโคเวเลนต์ 60
   

2.2.1

ธาตุกับพันธะโคเวเลนต์ 61
    2.2.2 การเขียนสูตรโมเลกุลและการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ 61
    2.2.3 ข้อยกเว้นของกฎออกเตต 63
    2.2.4 การเขียนสูตรโครงสร้างของสารโควาเลนต์ 63
    2.2.5 ชนิดของพันธะโคเวเลนต์ 65
    2.2.6 พลังงานพันธะ 66
    2.2.7 ความยาวพันธะ 66
    2.2.8 การสลายพันธะ และการเกิดพันธะ 67
   

2.2.1

เรโซแนนช์ 68
    2.2.10 รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 69
    2.2.11 ผลของค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีต่อค่ามุมระหว่างพันธะ 72
    2.2.12 สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 74
    2.2.13 หลักการพิจารณาสภาพมีขั้วของโมเลกุล 75
    2.2.14 อิเล็กโทรเนกาติวิตีกับเปอร์เซนต์พันธะโคเวเลนต์ 77
    2.2.15 พันธะโคเวเลนต์ในสารประกอบไอออนิก 78
    2.2.16 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 78
    2.2.17 สมบัติของโมเลกุลโคเวเลนต์ 82
    2.2.18 สารโครงผลึกร่างตาข่าย 82
  2.3 พันธะโลหะ 83
   

2.3.1

พันธะโลหะกับสมบัติบางประการของโลหะ 83
    ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 2 พันธะเคมี 85
    เฉลยละเอียดตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 2 พันธะเคมี 100

3

สมบัติของธาตุและสารประกอบ

113
 

3.1

สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ 113
   

3.1.1

แนวโน้มของขนาดอะตอม 113
    3.1.2 แนวโน้มของขนาดไอออน 114
    3.1.3 แนวโน้มของค่าพลังงานไอออไนเซชัน 115
    3.1.4 แนวโน้มของอิเล็กโทรเนกาติวีตี 115
    3.1.5 แนวโน้มของสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน 116
    3.1.6 แนวโน้มของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค 117
   

3.1.7

แนวโน้มของจุดหลอมเหลวและจุดเดือด 118
   

3.1.8

แนวโน้มของค่าความหนาแน่น 118
    3.1.9 แนวโน้มของความเป็นโลหะ และอโลหะ 119
    3.1.10 แนวโน้มของความว่องไวของธาตุในการเกิดปฏิกิริยาเคมี 120
 

3.2

เลขออกซิเดชัน 121
 

3.3

สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ 124
 

3.4

สมบัติของธาตุ และ สารประกอบของธาตุตามหมู่ 125
   

3.4.1

ธาตุหมู่ IA 125
    3.4.2 ธาตุหมู่ IIA 126
    3.4.3 ธาตุหมู่ VIIA 127
    3.4.4 แก๊สเฉื่อยหรือแก๊สมีตระกูล 128
  3.5 ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ 129
 

3.6

ธาตกึ่งโลหะหรือเมตัลลอยด์ 130
 

3.7

ธาตุทรานซิชัน 131
   

3.7.1

สมบัติของธาตุแทรนซิชัน 132
    3.7.2 สารประกอบของธาตุแทรนซิชัน 132
    3.7.3 เลขออกซิเดชันของธาตุแทรนซิชันในสารประกอบ 133
    3.7.4 สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน 134
    3.7.5 การเรียกชื่อไอออนเชิงซ้อนและสารประกอบเชิงซ้อน 135
    3.7.6 การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนและธาตุแทรนซิชันบางชนิด 136
 

3.8

ธาตุกัมมันตรังสี 137
   

3.8.1

การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี 137
    3.8.2 วิธีตรวจสอบการแผ่รังสีของสาร 139
    3.8.3 ครึ่งชีวิตของธาตุ 139
    3.8.4 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 141
    3.8.5 เทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้สารกัมมันตรังสี 142
 

3.9

การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 143
    ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ 144
    เฉลยละเอียดตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ 159

4

ปริมาณสัมพันธ์

170
 

4.1

มวลอะตอม 170
   

4.1.1

การหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุจากมวลอะตอมและปริมาณของไอโซโทป 170
 

4.2

มวลโมเลกุล 172
   

4.2.1

การคำนวณหามวลโมเลกุลจากมวลอะตอม 173
 

4.3

โมล 173
   

4.3.1

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมลโมเลกุลกับจำนวนโมลอะตอม 174
   

4.3.2

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมลกับมวลของสาร 175
   

4.3.3

ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาตรของแก๊ส 176
   

4.3.4

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมล อนุภาค มวล และปริมาตรา 177
   

4.3.5

การคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโมล 177
 

4.4

สารละลาย 183
   

4.4.1

ความเข้มข้นของสารละลาย 183
   

4.4.2

การเตรียมสารละลาย 188
   

4.4.3

สมบัติเกี่ยวกับจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย 199
 

4.5

การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี 206
   

4.5.1

การหาสูตรเอมพิริคัล 206
   

4.5.2

การหาสูตรโมเลกุล 208
   

4.5.3

การคำนวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตร 210
 

4.6

มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี 211
   

4.6.1

ระบบกับการเปลี่ยนแปลง 211
   

4.6.2

กฎทรงมวล 212
   

4.6.3

กฎสัดส่วนคงที่ 213
 

4.7

ปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี 214
 

4.8

สมการเคมี 215
   

4.8.1

หลักการเขียนสมการเคมี 215
   

4.8.2

สมการเคมีที่ควรทราบ 216
   

4.8.3

สมดุลสมการเคมี 218
   

4.8.4

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี 219
   

4.8.5

การคำนวณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี 220
    ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ 230
    เฉลยละเอียดตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ 249

5

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

286
 

5.1

สถานนะของสร 286
 

5.2

พลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 287
   

5.2.1

การคำนวณหาปริมาณความร้อนในการเปลี่ยนสถานะ 289
 

5.3

สมบัติของของแข็ง 289
 

5.4

การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง 290
 

5.5

การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง 293
   

5.5.1

การหลอมเหลวและจุดหลอมเหลว 293
   

5.5.1

การระเหิด 294
 

5.6

สมบัติของของเหลว 294
   

5.6.1

สมบัติทั่วไปของของเหลว 294
   

5.6.2

แรงตึงผิวและความตึงผิว 295
   

5.6.3

แรงเชื่อมแน่นและแรงยึดติด 295
   

5.6.4

การระเหย 296
   

5.6.5

ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว 297
 

5.7

สมบัติของแก๊ส 298
   

5.7.1

สมบัติทั่วไปของแก๊ส 298
   

5.7.2

ปริมาตร อุณหภูมิ และความดัน 298
   

5.7.3

ประเภทของแก๊ส 299
   

5.7.4

กฎต่างๆของแก๊ส 299
   

5.7.5

การแพร่ของแก๊ส 309
   

5.7.6

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 312
 

5.8

เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส 314
   

5.8.1

การทำน้ำแข็งแห้ง 314
   

5.8.2

การทำไนโตรเจนเหลว 315
    ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 316
    เฉลยละเอียดตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 328

6

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

337
 

6.1

ความหมายของการเกิดปฎิกิริยาเคมี 337
   

6.1.1

การคำนวณเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 338
   

6.1.2

ประเภทของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 340
 

6.2

แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 341
   

6.2.1

ทฤษฎีการชนกัน 341
   

6.2.2

พลังงานก่อกัมมันต์ 342
   

6.2.3

ทฤษฎีสารเชิงซ้อนที่ถูกกระตุ้น 342
 

6.3

พลังงานการดำเนินไปของปฏิกิริยา 344
 

6.4

กลไกของปฏกิริยา 345
 

6.5

พลังงานก่อกัมมันต์กับปฏิกิริยาเคมีที่มีหลายขั้นตอน 345
 

6.6

ปัจจัยทีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยเคมี 347
   

6.6.1

ผลของธรรมชาติของสารตั้งต้น 347
   

6.6.2

ความเข้มข้นของสาร 347
   

6.6.3

พื้นที่ผิวของสาร 352
   

6.6.4

ความดัน 353
   

6.6.5

อุณหภูมิ 354
   

6.6.6

ตัวเร่ง และตัวหน่วงปฏิกิริยาเคมี 355
    ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 359
    เฉลยละเอียดตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 374

7

สมดุลเคมี

383
 

7.1

ปฏิกิริยาผันกลับได้ 383
 

7.2

ภาวะสมดุล 384
 

7.3

การดำเนินเข้าสู่สภาวะสมดุลของระบบ 385
 

7.4

ค่าคงที่ของสมดุล 387
   

7.4.1

ปฏิกิริยาเนื้อผสมกับค่าคงที่ของสมดุล 387
   

7.4.2

ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าคงที่ของสมดุล 388
   

7.4.3

การคำนวณหาค่าคงที่ของสมดุล 391
   

7.4.4

ค่าคงที่ของสมดุล ณ อุณหภูมิหนึ่ง 393
   

7.4.5

การคำนวณหาความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 393
 

7.5

การเปลี่ยนภาวะสมดุล 395
   

7.5.1

หลักของเลอ ชาเตอลิเอ 395
   

7.5.2

ผลของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นที่มีต่อภาวะสมดุล 395
   

7.5.3

ผลของการเปลี่ยนแปลงความดันที่มีต่อภาวะสมดุล 398
   

7.5.4

ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่มีต่อภาวะสมดุล 401
  7.6 การใช้หลักของเลอ ซาเตอลิเอ ในอุตสาหกรรม 402
  7.7 ตัวเร่งปฏิกิริยากับภาวะสมดุล 404
  7.8 ค่าคงที่ของสมดุลเมื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 405
   

7.8.1

ปฏิกิริยาดูดความร้อน 405
   

7.8.2

ปฏิกิริยาคายความร้อน 405
  7.9 ค่าคงที่ของสมดุล  เมื่อเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร หรือเปลี่ยนแปลงความดัน 406
    ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 6 สมดุลเคมี 407
    เฉลยละเอียดตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 6 สมดุลเคมี 419

8

กรด-เบส

432
 

8.1

สารละลายกรด และ สารละลายเบส 432
   

8.1.1

ประเภทของกรด 432
   

8.1.2

ประเภทของเบส 432
   

8.1.3

การเรียกชื่อกรดและเบส 432
   

8.1.4

สมบัติทั่วไปของสารละลายกรดและสารละลายเบส 433
   

8.1.5

ไอออนในสารละลายกรด 434
   

8.1.6

ไอออนในสารละลายเบส 434
 

8.2

ทฤษฎีกรด-เบส 434
   

8.2.1

ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส 434
   

8.2.2

ทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 434
   

8.2.3

สารหรือไอออนที่เป็นได้ทั้งกรดและเบส 435
   

8.2.4

ทฤษฎีกรด-เบสของลิวอิส 436
 

8.3

คู่กรด-เบส 437
 

8.4

อิเล็กโทรไลต์แก่และอิเล็กโทรไลต์อ่อน 438
   

8.4.1

การแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่ 438
   

8.4.2

การแตกตัวของกรดอ่อน 440
   

8.4.3

กรดมอนอโปรติกและกรดพอลิโปรติก 441
   

8.4.4

สูตรลัดสำหรับใช้คำนวณเรื่องกรดอ่อน 443
   

8.4.5

การคำนวณเกี่ยวกับเรื่องกรดอ่อน 444
   

8.4.6

การแตกตัวของเบสอ่อน 448
   

8.4.7

สูตรลัดสำหรับใช้คำนวณเรื่องเบสอ่อน 449
   

8.4.8

การคำนวณเกี่ยวกับเรื่องเบสอ่อน 450
 

8.5

การแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์ 451
   

8.5.1

การคำนวณหาค่า Ka และ Kb โดยอาศัยค่า Kw 452
 

8.6

การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน และไฮดรอกไซด์ไอออนในน้ำ 452
   

8.6.1

การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ H3O+ และ OH- ในน้ำเมื่อเติมกรด 452
   

8.6.2

การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ H3O+ และ OH- ในน้ำเมื่อเติมเบส 455
 

8.7

PH ของสารละลาย 456
   

8.7.1

การใช้ค่า PH ทำนายความแรงของกรดและเบส 457
   

8.7.2

การคำนวณหา PH ของสารละลาย 458
 

8.8

อินดิเคเตอร์สำหรับ กรด-เบส 460
   

8.8.1

การใช้อินดิเคเตอร์ทดสอบความเป็นกรด-เบส 463
 

8.9

สารละลายกรด-เบส ในชีวิตประจำวัน 465
 

8.10

ปฏิกิริยาของกรดและเบส 465
   

8.10.1

ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส 465
   

8.10.2

เกลือ 466
 

8.11

การไทเทรต กรด-เบส 474
   

8.11.1

การคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายกรด และเบส 475
   

8.11.2

การหาจุดสมมูลของการไทเทรตจากกราฟ 477
   

8.11.3

อินดิเคเตอร์กับการไทเทรตกรด-เบส 479
   

8.11.4

การหาปริมาณของสารด้วยวิธีการไทเทรต 479
 

8.12

สารละลายบัฟเฟอร์ 481
   

8.12.1

การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ 481
   

8.12.2

สมบ้ติของสารละลายบัฟเฟอร์ 482
   

8.12.3

การคำนวณหา PH ของสารละลายบัฟเฟอร์ที่ประกอบด้วยกรดอ่อน และเกลือของกรดอ่อนนั้น 483
   

8.12.4

การคำนวณหา PH ของสารละลายบัฟเฟอร์ที่ประกอบด้วยเบสอ่อน และเกลือของเบสอ่อนนั้น 485
   

8.12.5

การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ที่ทราบค่า PH 486
   

8.12.6

ตัวอย่างสารละลายบัฟเฟอร์ในธรรมชาติ 487
    ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 8 กรด-เบส 488
    เฉลยละเอียดตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 8 กรด-เบส 512

9

ไฟฟ้าเคมี

540
 

9.1

ปฏิกิริยารีดอกซ์ 540
   

9.1.1

ตัวออกซิไดซ์และตัวรีดิวซ์ 541
   

9.1.2

ปฏกิริยา Autoredox 543
   

9.1.3

การดุลสมการรีดอกซ์ 543
 

9.2

เซลล์ไฟฟ้าเคมี 548
   

9.2.1

เซลล์กัลวานิก 548
   

9.2.2

เซลล์เชื่อเพลิง 571
   

9.2.3

เซลล์อิเล็กโทรไลต์และอิเล็กโทรลิซิส 572
   

9.2.4

ประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ 577
 

9.3

การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน 579
   

9.3.1

ภาวะที่ทำให้โลหะผุกร่อน 579
   

9.3.2

การป้องกันการผุกร่อนของโลหะ 580
 

9.4

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี 583
   

9.4.1

แบตเตอรี่โซเดียม-ซัลเฟอร์ 583
   

9.4.2

แบตเตอรี่อลูมิเนียม-อากาศ 584
   

9.4.3

การทำอิเล็กโทรไดอะลิซิสน้ำทะเล 584
    ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี 585
    เฉลยละเอียดตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี 610

10

ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

627
 

10.1

อุตสาหกรรมแร่ 627
   

10.1.1

การถลุงแร่ 627
   

10.1.2

ดีบุก 628
   

10.1.3

พลวง 628
   

10.1.4

ทองแดง 628
   

10.1.5

สังกะสีและแคดเมียม 629
   

10.1.6

แทนทาลัมและไนโอเบียม 630
   

10.1.7

เซอร์โคเนียม 630
   

10.1.8

ทังสะเตน 631
   

10.1.9

แร่รัตนชาติ 631
 

10.2

อุตสาหกรรมเซรามิกส์ 634
   

10.2.1

ผลิตภัณฑ์แก้ว 635
 

10.3

อุตสาหกรรมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากโซเดียมคลอไรด์ 637
   

10.3.1

การผลิตโซเดียมคลอไรด์ 637
   

10.3.2

การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สคลอรีนจากโซเดียมคลอไรด์ 638
   

10.3.3

การผลิตสารฟอกขาว 642
   

10.3.4

การผลิตโซดาแอช 642
 

10.4

อุตสาหกรรมปุ๋ย 643
   

10.4.1

ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 643
   

10.4.2

ปุ๋ยเดี่ยวและปุ๋ยผสม 646
   

10.4.3

ปุ๋ยอินทรีย์ 646
    ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 10 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 647
    เฉลยละเอียดตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 10 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 653

11

เคมีอินทรีย์

658
 

11.1

การเขียนสูตรโครงสร้างอย่างย่อ 658
   

11.1.1

การเขียนสูตรโครงสร้างอย่างย่อของสารอินทรีย์แบบเส้นและแบบมุม 660
   

11.1.2

ไอโซเมอร์ซึมและไอโซเมอร์ 661
 

11.2

หมู่ฟังก์ชัน 663
 

11.3

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 664
   

11.3.1

ประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 665
   

11.3.2

แอลเคน 666
   

11.3.3

แอลคีน 673
   

11.3.4

แอลไคน์ 678
   

11.3.5

ไซโคลแอลเคน 681
   

11.3.6

ไซโคลแอลคีน 683
   

11.3.7

อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน 684
 

11.4

สารประกอบอินทรีย์ที่หมู่ฟังก์ชันมีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ 687
   

11.4.1

แอลกอฮอล์ 687
   

11.4.2

ฟีนอล 691
   

11.4.3

อีเทอร์ 691
   

11.4.4

แอลดีไฮด์และคีโตน 693
   

11.4.5

กรดคาร์บอกซิลิก 697
   

11.4.6

เอสเทอร์ 701
 

11.5

สารประกอบอินทรีย์ที่หมู่ฟังก์ชันมีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ 706
   

11.5.1

เอมีน 706
 

11.6

สารประกอบอินทรีย์ที่หมู่ฟังก์ชันมีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ 708
   

11.6.1

เอไมด์ 708
    ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ 712
    เฉลยละเอียดตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ 733

12

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์

752
 

12.1

ถ่านหิน 752
   

12.1.1

ประเภทของถ่านหิน 752
   

12.1.2

การสำรวจถ่านหินในประเทศไทย 753
   

12.1.3

การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน 753
 

12.2

หินน้ำมัน 754
   

12.2.1

การใช้ประโยชน์จากหินน้ำมัน 754
 

12.3

ปิโตรเลียม 754
   

12.3.1

กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม 754
   

12.3.2

การกลั่นน้ำมันดิบ 755
   

12.3.3

การแยกแก๊สธรรมชาติ 758
   

12.3.4

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 760
 

12.4

พอลิเมอร์ 761
   

12.4.1

ประเภทของพอลิเมอร์ 761
   

12.4.2

ปฏกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ 762
   

12.4.3

โครงสร้างของพอลิเมอร์ 766
   

12.4.4

พอลิเมอร์อนินทรีย์ 766
 

12.5

พลาสติก 767
   

12.5.1

ประเภทของพลาสติก 767
 

12.6

เส้นใย 768
   

12.6.1

เส้นใยธรรมชาติ 768
   

12.6.2

เส้นใยสังเคราะห์ 768
 

12.7

ยาง 770
   

12.7.1

ยางธรรมชาติ 770
   

12.7.2

ยางสังเคราะห์ 771
 

12.8

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์สังเคราะห์ 772
 

12.9

ภาวะมลพิษ 774
   

12.9.1

มลพิษทางอากาศ 774
   

12.9.2

มลพิษทางน้ำ 777
   

12.9.3

มลพิษทางดิน 781
    ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 12  เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์ 783
    เฉลยละเอียดตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 12  เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์ 794

13

สารชีวโมเลกุล

800
 

13.1

โปรตีน 800
   

13.1.1

กรดอะมิโน 800
   

13.1.2

โครงสร้างของโปรตีน 801
   

13.1.3

ประเภทและหน้าที่ของโปรตีน 804
   

13.1.4

สมบัติบางอย่างของโปรตีน 805
   

13.1.5

เอนไซม์ 806
 

13.2

คาร์โบไฮเดรต 808
   

13.2.1

ประเภทของคาร์โบไฮเดรต 808
   

13.2.2

สมบัติของน้ำตาล 813
   

13.2.3

สมบัติของพอลิแช็กคาไรด์ 815
 

13.3

ลิพิด 817
   

13.3.1

ประเภทของลิพิด 817
   

13.3.2

ไขมันและน้ำมัน 817
   

13.3.3

ฟอสโฟลิพิด 826
   

13.3.4

ไข 827
   

13.3.5

สเตอรอยด์ 828
 

13.4

กรดนิวคลีอิก 829
   

13.4.1

โครงสร้างของนิวคลีไอไทด์ DNA  และ RNA 829
    ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 13 สารชีวโมเลกุล 832
    เฉลยละเอียดตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 30 พ.ศ. บทที่ 13 สารชีวโมเลกุล 844
  แนวข้อสอบ PAT-2 ชุดที่ 1 856
  เฉลยละเอียดแนวข้อสอบ PAT-2 ชุดที่ 1 867
  แนวข้อสอบ PAT-2 ชุดที่ 2 879
  เฉลยละเอียดแนวข้อสอบ PAT-2 ชุดที่ 2 890

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71234561

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์