คู่มือ เตรียมสอบ Entrance ปี 2540 ฟิสิกส์ ม. 4-5-6 โดย ทศพล วงศ์อุดม และ นิคม ใจซื่อ
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

1

บทนำ

 
    การอธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติ 1
      คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 3
      ฟิสิกส์และเทคโนโลยี 8

2

การวัดและการแปลความหมายข้อมูล

9
      สิ่งมีผลกระทบต่อความถูกต้องของการวัด 9
      ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วยการวัด 9
      หน่วยมาตรฐานในระบบ SI ของปริมาณอนุพัทธ์ 10
      มาตราการเทียบหน่วยในระบบ SI 12

3

แสงและการมองเห็น

14
    3.1 การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง 14
    3.2 สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต 15
      การสะท้อนของแสงบนกระจกโค้งทรงกลม 20
      การหักเหของแสง 32
      ส่วนลึกจริงและส่วนลึกปรากฎ 35
      กล้องโทรทรรศน์ , กล้องจุลทรรศน์ 42
      การหักเหผ่านเลนส์บาง 43
      ความสว่าง 45

4

ปรากฎการณ์ของคลื่น

48
    4.1 ชนิดของคลื่น 48
    4.2 ลักษณะของคลื่น 50
    4.3 การซ้อนทับของคลื่น 57
    4.4  สมบัติของคลื่น 60
      โจทย์ตัวอย่างเรื่องปรากฎการณ์คลื่น 70

5

คลื่นเสียง

75
    1 ธรรมชาติของคลื่นเสียง 75
    2 อัตราเร็วของคลื่นเสียง 76
    3 สมบัติของคลื่นเสียง 82
    4  การหักเหของคลื่นเสียง 83
    5 การแทรกสอดของคลื่นเสียง 84
    6 การเลี้ยวเบนของคลื่นเสียง 90
    7 หูและการได้ยิน 91
    8 ความเข้มเสียง 91
    9 ระดับความเข้มของเสียง 95
    10 ปรากฎการณ์ดอปเปลอร์ 102
    11 คลื่นกระแทก 110
      สรุปสมการคลื่นเสียง 118
      ตัวอย่างข้อสอบ Entrance บทที่ 5 120

6

การเคลื่อนที่

125
    1 ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ 125
    2 การบวกและการลบเวกเตอร์ 126
    3 ข้อเปรียบเทียบระหว่างระยะทางกับการกระจัด 135
    4 การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรง 136
      ตัวอย่างข้อสอบ Entrance บทที่ 6 155

7

มวล แรง และ กฎการเคลื่อนที่

161
    กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน 161
    กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน 164
    การนำกฎของนิวตันไปใช้ประโยชน์ 165
      ตัวอย่างข้อสอบ Entrance บทที่ 7 196

8

สมดุลกล

200
    8.1 สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง 200
    8.2 สมดุลต่อการหมุน 211
    8.3 สมดุลของแรงขนาน 219
    8.4 สมดุลของแรงควบคู่ 220
    8.5 สมดุลของแรงเสียดทาน 223
    8.6 เสถียรภาพของสมดุล 233
      ตัวอย่างข้อสอบ Entrance บทที่ 8 248

9

งานและพลังงาน

255
    9.1 งาน (work) 255
    9.2 กำลัง 269
    9.3 พลังงาน 273
    9.4 พลังงานจลน์ 274
    9.5 ทฤษฎีงาน-พลังงาน 274
    9.6 พลังงานศักย์ 275
    9.7 การคงที่ของพลังงานกล 277
    9.8 แรงผลักกับระยะยืดหรือระยะหดตัวของสปริง 288
    9.9 กฎการอนุรักษ์พลังงาน 290
      ตัวอย่างข้อสอบ Entrance บทที่ 9 302

10

การชนและโมเมนตัม

304
    10.1 โมเมนตัมคืออะไร 304
    10.2 แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม 305
    10.3 การดลและแรงดล 305
    10.4 การคงที่ของโมเมนตัมในการชน 306
    10.5 การชนแบบยืดหยุ่นและการชนแบบไม่ยืดหยุ่น 307
    10.6 การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล 309
      ตัวอย่างข้อสอบ Entrance บทที่ 10 340

11

ไฟฟ้าสถิต

343
    11.1 ประจุไฟฟ้า 343
    11.2 ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า 343
    11.3 อุปกรณ์ตรวจประจุไฟฟ้า 345
    11.4 กฎของคูลอมบ์ 347
    11.5 สนามไฟฟ้า 348
    11.6 แรงที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุที่อยู่ในสนามไฟฟ้า 349
    11.7 เส้นแรงไฟฟ้า 350
    11.8 พลังงานศักย์และศักย์ทางไฟฟ้า 357
    11.9 ความต่างศักย์ไฟฟ้า 362
    11.10 การเก็บประจุและความจุไฟฟ้า 364
      สรุปสมการไฟฟ้าสถิต 369
      ตัวอย่างข้อสอบ Entrance บทที่ 11 371

12

ไฟฟ้ากระแส

375
    12.1 กระแสไฟฟ้าและกระแสอิเล็กตรอน 375
    12.2 แหล่งกำเนิดของกระแสไฟฟ้า 376
    12.3 การนำกระแสไฟฟ้าโดยวิธีต่างๆ 377
    12.4 กระแสไฟฟ้าในโลหะตัวนำ 378
    12.5 ความต้านทานไฟฟ้า 380
    12.6 กฎของโอห์ม 385
    12.7 การต่อความต้านทาน 386
    12.8 แรงเคลื่อนไฟฟ้า 405
      สรุปสูตรไฟฟ้ากระแส 410
      ตัวอย่างข้อสอบ Entrance บทที่ 12 414

13

แม่เหล็กไฟฟ้า

421
    13.1 แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก 421
    13.2 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลในตัวนำ 423
    13.3 แรงกระทำต่ออนุภาคไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 425
    13.4 แรงระหว่างสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า 432
    13.5 แรงที่เกิดขึ้นบนขดลวดสี่เหลี่ยมที่มีกระแสไฟฟ้า 435
    13.6 มอเตอร์กระแสตรง 436
    13.7 แรงเคลื่อนไฟฟ้าดันกลับในมอเตอร์ 437
    13.8 กระแสเหนี่ยวนำ 444
    13.9 การผลิตพลังงานไฟฟ้าและการส่งกำลัง 447
    13.10 หม้อแปลงไฟฟ้า 454
      สรุปสูตรไฟฟ้าแม่เหล็ก 459
      ตัวอย่างข้อสอบ Entrance บทที่ 13 462

14

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

465
    14.1 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 465
    14.2 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 465
    14.3 การเคลื่อนที่แบบวงกลม 480
    14.4 การเคลื่อนที่บนทางโค้ง 493
    14.5 การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก 500
    14.6 ทอร์ก หรือโมเมนต์บิด 511
    14.7 พลังงานจลน์และความเฉื่อยของการหมุน 512
    14.8 โมเมนตัมเชิงมุมของการหมุน 514
      ตัวอย่างข้อสอบ Entrance บทที่ 14 515

15

สมบัติเชิงกลสสาร

520
    15.1 สมบัติของของเหลว 520
    15.2 แรงดันของของเหลว 520
    15.3 เครื่องวัดความดันของของไหล 524
    15.4 แรงดันของเหลวที่กระทำต่อผนังด้านข้างของภาชนะ 525
    15.5 กฎของปาสคาล 531
    15.6 ความตึงผิวของของเหลว 532
    15.7 ความยืดหยุ่นของของแข็ง 532
    15.8 แรงลอยตัว 535
    15.9 สมการของแบร์นูลลี 536

16

ความร้อนสมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์

546
  1 ระบบ 546
 

2 พลังงานภายในระบบ

546
  3 อุณหภูมิ 546
 

4 ความดันจุดหลอมเหลวและจุดเดือด

546
  5 ความร้อน 546
 

6 ความจุความร้อนจำเพาะ

547
  7 การเปลี่ยนสถานะและความร้อนแฝง 547
 

8 สมบัติของก๊าซ

555
  9 กฎของบอยล์ 555
 

10 กฎของชาร์ล

556
  11 กฎของก๊าซ 557
 

12 แบบจำลองของก๊าซ

560
  ของก๊าซจากทฤษ13 สมบัติฎีจลน์ 561
 

14 กฎของก๊าซและความหมายจากทฤษฎีจลน์

563
  15 อัตราเร็วของโมเลกุล 564
 

16 การนำทฤษฎีจลน์ของก๊าซไปใช้ในกรณีอื่นๆ

567
  17 พลังงานในระบบ 568
 

18 ความจุความร้อน

570
      ตัวอย่างข้อสอบ Entrance บทที่ 16 574

17

ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

579
    17.1 เครื่องกำเนิดกระแสสลับ 579
    17.2 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 581
    17.3 ค่ายังผลของกระแส 583
    17.4 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 584
    17.5 กฎของฟาราเดย์เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำ 587
    17.6 การผลิตพลังงานไฟฟ้าและการส่งกำลัง 589
    17.7 กระแสเหนี่ยวนำและกระแสสลับ 590
    17.8 การส่งกำลังไฟฟ้าในระบบ 3 เฟส 591
    17.9 หม้อแปลงไฟฟ้า 594
    17.10 วงจร L-C และวงจร Resonance 597
    17.11 ไดโอดชนิดสารกึ่งตัวนำ 598
    17.12 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 599
      สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์ 612
      ทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติของแสง 612
      ตัวอย่างข้อสอบ Entrance บทที่ 17 623

18

ฟิสิกส์ของอะตอม

626
    18.1 โครงสร้างของสสาร 626
    18.2 มวลของอะตอม 627
    18.3 การค้นพบอิเล็กตรอน 627
    18.4 การทดลองของทอมสัน 628
    18.5 การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน 633
    18.6สเปกตรัมของอะตอม 638
    18.7 โครงสร้างอะตอมของทอมสัน 642
    18.8 โครงสร้างอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด 642
    18.9 ทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนของบอร์ 645
    18.10 การอธิบายเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนจากสมมติฐานของบอร์ 648
    18.11 การทดลองของฟรังค์และเฮิรตซ์ 651
    18.12 ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีของบอร์ 654
    18.13 ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 657
    18.14 ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก 664
      สรุปสูตร บทที่ 18 อิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอม 677
      ตัวอย่างข้อสอบ Entrance บทที่ 18 680

19

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

694
    19.1 โครงสร้างของนิวเคลียส 694
    19.2 ขนาดของนิวเคลียส 695
    19.3 มวลของนิวเคลียส 697
    19.4 พลังงานยืดเหนี่ยวของนิวเคลียส 698
    19.5 กัมมันตภาพรังสี 700
    19.6 การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส 702
    19.7 สภาพสมดุลของธาตุกัมมันตภาพรังสี 710
    19.8 เสถียรภาพของนิวเคลียส 716
    19.9 ปฏิกิริยานิวเคลียส 717
      ตัวอย่างข้อสอบ Entrance บทที่ 19 723
      ข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2536 739
      เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2536 748
      ข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2537 768
      เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2537 778
      ข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538 802
      เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538 812
      ข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2539 834
      เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2539 846

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71895281

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์