วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1 วงจรเชิงเลข ของ ดร. โคทม อารียา
ความนิยมของผู้ชม: / 0
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

ภาคที่ 1 บททั่วไป

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

1

บทนำ

15
 

1.1

 นิยามอิเล็กทรอนิกส์ 16
  1.2 ข่าวสาร- ข่าวสารและพลังงาน 16
  1.3 สัญญาณ-การนำสัญญาณผ่านกระบวนการ 17
  1.4 ทรานส์ดิวเซอร์เชิงอุปมาน 17
  1.5 สัญญาณเชิงเลข 18
  1.6 ลักษณะบางประการของระบบเชิงอุปมาน 20
  1.7 ลักษณะบางประการของระบบเชิงเลข 22
  1.8 สาขาย่อยของวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 22
  1.9 ระบบสื่อสารแบบง่ายบางระบบ 24
    1.9.1 โทรศัพท์ 24
    1.9.2 เครื่องเล่นจานเสียง 25
    1.9.3 เครื่องส่งกระจายเสียงเอเอ็ม 26
    1.9.4 เครื่องรับวิทยุเอเอ็ม 27
  1.10 สรุป 30

2

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเชิงเลข

31
 

2.1

ความเป็นมาและความสำคัญของระบบเชิงเลข 32
    2.1.1 ความเป็นมาของเครื่องคำนวณเชิงเลข 32
    2.1.2 ข้อดีของระบบเชิงเลข 33
    2.1.3 การจำแนกลักษณะของระบบเชิงเลข 35
  2.2 พีชคณิตของบูล 36
    2.2.1 ตารางเท็จจริง 36
    2.2.2 ฟังก์ชัน AND ฟังก์ชัน OR  ฟังก์ชัน NOT 38
    2.2.3 กฎของพีชคณิตของบูล 43
    2.2.4 แผนภาพวงจรตรรก 44
    2.2.5 ฟังก์ชัน EXOR ฟังก์ชัน EXNOR 52
    2.2.6 ตรรกโดยต่อสาย 55
  2.3 ระบบรหัส 57
    2.3.1 ระบบเลข 57
    2.3.2 การแบ่งภาคตอนและรหัสฐานสอง 65
  2.4 การเฉลยปัญหาด้วยระบบเชิงเลข 72
  2.5 สรุป 93

3

คุณสมบัติทั่วไปของวงจรขยาย

95
 

3.1

วงจรขยายในอุดมคติ 95
    3.1.1 วงจรขยายแรงดันในอุดมคติ 96
    3.1.2 วงจรขยายกระแสในอุดมคติ 97
    3.1.3 วงจรขยายตามอัตราความต้านทาน  
    และวงจรขยายตามอัตราความนำ 98
  3.2 วงจรสมมูลวงจรขยาย 99
    3.2.1 วงจรขยายแรงดัน 99
    3.2.2 ความต้านทานขาเข้าและความต้านทานขาออก 99
    3.2.3 วงจรขยายแบบอื่นๆ 100
  3.3 อัตราขยาย 102
    3.3.1 อัตราขยายกระแสและอัตราขยายแรงดัน 102
    3.3.2 อัตราขยายกำลัง 105
  3.4 การเอาวงจรขยายมาต่อเรียงกัน 107
    3.4.1 อัตราขยายและวงจรขยายที่ต่อเรียงกัน 107
    3.4.2 วงจรเชื่อมโยงระหว่างวงจรขยายหน่วยต่างๆ 108
    3.4.3 ผลของความต้านทานขาเข้าและขาออก  
    ต่ออัตราขยายเมื่อเอาวงจรมาต่อเรียงกัน 110
  3.5 วิธีวิเคราะห์วงจรโดยใช้วงจรสมมูล 112
  3.6 การใช่ทฤษฎีของวงจรทอนวงจรสมมูลให้ง่ายลง 113
    3.6.1 การแปลงผันแหล่งพลังงาน 114
    3.6.2 ทฤษฎีบทของเทเวอนิน 116
    3.6.3 ทฤษฎีบทของการทับซ้อน 118
    3.6.4 ทฤษฎีบทของการทับซ้อน 118
    3.6.5 ทฤษฎีบทเสริมของมิลเลอร์ 122
    3.6.6 ทฤษฎีบทของการแทน 123
    3.6.7 ทฤษฎีบทของการลดรูป 126
  3.7 สรุป 135

 

ภาคที่ 2 และระบบเชิงเลข

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

4

วงจรภายในเกตและวงจรจัดหมู่

137
 

4.1

ลักษณะของเกต 138
    4.1.1 ระดับแรงดัน 138
    4.1.2 แยกเข้า แยกออก 140
    4.1.3 ลักษณะสถิต 140
    4.1.4 ลักษณะพลวัต 141
    4.1.5 เกตสกุลต่างๆ 141
  4.2 วงจรตรรก TTL 143
    4.2.1 วงจรพื้นฐาน 143
    4.2.2 วงจร NAND มาตรฐาน 145
    4.2.3 เกต TTL ชนิดต่างๆ 150
  4.3 วงจรตรรก ECL 153
    4.3.1 หลักการทำงาน 153
    4.3.2 วงจรพื้นฐาน 156
    4.3.3 ลักษณะ 157
    4.3.4 ข้อดีข้อเสียของเกต ECL 163
  4.4 วงจรตรรก I2L 164
    4.4.1 เทคนิคพื้นฐาน 165
    4.4.2 ตัวอย่าง I2L 169
    4.4.3 ลักษณะ 174
  4.5 วงจรตรรก MOS 178
    4.5.1 ลักษณะของ MOSFET 178
    4.5.2 วงจรตรรก PMOS 180
    4.5.3 วงจรตรรก NMOS 187
    4.5.4 วงจรตรรก CMOS 190
    4.5.5 เกต MOS พลวัต 198
  4.6 วงจรจัดหมู่ 204
    4.6.1 การแสดงฟังก์ชันตรรกในรูปแบบต่างๆ 204
    4.6.2 การออกแบบวงจรหมู่โดยใช้แผนภูมิคาร์นอ 208
    4.6.3 ตัวอย่างการใช้แผนภูมิคาร์นอ 213
    4.6.4 การออกแบบวงจรจัดหมู่ในบางกรณี 218
    4.6.5 การใช้เกต EXOR และ EXNOR 223
  4.7 สรุป 230

5

ระบบเชิงเลข MSI และ LSI  แบบจัดหมู่

232
 

5.1

ระบบเลขคณิต 233
    5.1.1 วงจรเปรียบเทียบเชิงเลข 233
    5.1.2 วงจรบวก 235
    5.1.3 วงจรลบ 241
    5.1.4 วงจรคูณ วงจรหาร 243
    5.1.5 หน่วยตรรกเลขคณิต 247
  5.2 วงจรควบ/ แจงสัญญาณ และวงจรถอด/ใส่รหัส 249
    5.2.1 วงจรควบสัญญาณ 249
    5.2.2 วงจรแจงสัญญาณ/วงจรถอดรหัส 255
    5.2.3 วงจรใส่รหัส 261
  5.3 วงจรแปลงผันรหัส 271
    5.3.1 วงจรแปลงผันรหัสที่มีโครงสร้างเฉพาะ 272
    5.3.2 โครงสร้างทั่วไปของวงจรแปลงผันรหัส 274
    5.3.3 วงจร ROM 274
    5.3.4 ตัวอย่างการใช้ ROM 281
    5.3.5 วงจร PLA 290
  5.4 ตัวอย่างการใช้วงจรประมวลจัดหมู่ในระบบลำดับ 297
    5.4.1 การใช้ PROM หรือ FPLA ในระบบลำดับ 297
    5.4.2 การใช้ MUX เพื่อควบสัญญาณขาเข้า 299
    5.4.3 การใช้วงจรถอดรหัสเพื่อลดจำนวนขั้วออกของ PROM 305

6

วงจรเชิงเลขแบบลำดับ

307
 

6.1

ฟลิปฟลอป 308
    6.1.1 วงจรใส่สลัก 308
    6.1.2 วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา 313
    6.1.3 หลักการทำงานของฟลิปฟลอปชนิดต่างๆ 316
    6.1.4 โครงสร้างเกตของฟลิปฟลอปชนิดต่างๆ 321
    6.1.5 ตัวอย่างวงจรประมวลฟลิปฟลอปสกุลต่างๆ 333
    6.1.6 ปัญหาในทางปฏิบัติ 338
  6.2 วงจรนับ 340
    6.2.1 หลักการทำงาน 340
    6.2.2 วงจรนับเป็นระลอก 342
    6.2.3 วงจรนับสมวาร 350
    6.2.4 ตัวอย่างวงจรประมวล 359
    6.2.5 ตัวอย่างการใช้ 361
  6.3 วงจรทะเบียน 370
    6.3.1 หลักการทำงาน 370
    6.3.2 วงจรเลื่อนทะเบียน 371
    6.3.3 วงจรเลื่อนทะเบียนสกุล CCD 377
    6.3.4 ตัวอย่างวงจรประมวล 385
    6.3.5 ตัวอย่างการใช้ 386
  6.4 วงจร RAM 395
    6.4.1 หลักการทำงาน 396
    6.4.2 การจัดโครงสร้าง 397
    6.4.3 วงจร RAM สกุลต่างๆ 401
    6.4.4 ตัวอย่างวงจรประมวล 410
    6.4.5 เงื่อนไขในด้านเวลา 412
  6.5 สรุป 414

7

ระบบเชิงเลข

416
 

7.1

ระบลำดับสถานะจำกัด 417
    7.1.1 แผนภาพบล็อก 417
    7.1.2 วงจรวิเคราะห์วงจรลำดับ 418
    7.1.3 การออกแบบวงจรลำดับ 421
    7.1.4 ตัวอย่างการออกแบบวงจรควบคุมระบบ 421
    7.1.5 ตัวอย่างการออกแบบวงจรควบคุมระบบ  
    ที่ใช้วงจรประมวล MSI/LSI 442
  7.2 สัญญาณเข่าอสมวาร 456
    7.2.1 การจับมือ 458
    7.2.2 การคลาดพัลล์แคบ 460
    6.2.3 การรีบวิ่ง 461
    7.2.4 การสุ่มแทรก 465
    7.2.5 ข้อแนะนำในกรณีที่ใช้ ROM 467
  7.3 ระดับลำดับอสมวาร 468
    7.3.1 การวิเคราะห์ 469
    7.3.2 การออกแบบ 471
  7.4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 476
    7.4.1 วงจรควบคุมระบบที่โปรแกรมได้ 476
    7.4.2 การจัดโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ 489
    7.4.3 ไมโครโปรเซสเซอร์ 495
  7.5 สรุป 499
    แบบฝึกหัด 501
    คำถามทบทวน 514
    ดัชนี 521

 


 
 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72475141

Who's Online