ฟิสิกส์ ม.ปลาย หลักสูตรปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2544 โดย ทพญ.ดร. สิริลักษณ์ และ รศ.ไพโรจน์ ตีรณธนากุล
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
ตอนที่ 1
1 บทนำ 11
2 การเคลื่อนที่แนวตรง กฎการเคลื่อนที่และสมดุลของวัตถุ 21
  อัตราเร็ว ความเร็ว และความเร่ง 21
  กราฟระหว่างความเร็วและเวลา 22
  ความเร่งของวัตถุทีตกแบบเสรี 23
  การคำนวณเกี่ยวกับการโยนวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่ง 23
  การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 24
  การเคลื่อนที่ของนิวตัน 25
3 งานและพลังงาน 27
  แรงและงาน 27
  พลังงาน 28
  แหล่งพลังงาน 30
  กำลัง 30
  หลักการของานกับเครื่องกล 31
4 คลื่นและปรากฎการคลื่น 33
  คลื่นกล 33
  ส่วนประกอบของคลื่น 33
  สูตรทั่วๆไป เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น 34
  คุณสมบัติของคลื่น 35
5 ไฟฟ้า - แม่เหล็ก 41
  สนามแม่เหล็ก 41
  สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ 41
  แกลแวนอมิเตอร์ 45
  มอเตอร์กระแสตรง 46
  หม้อแปลง 46
6 ความร้อน 48
  ความร้อนและอุณหภูมิ 48
  การเปลี่ยนสถานะ 49
  การถ่ายโอนความร้อน 50
  แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตอนที่ 1 51
  เฉลยแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตอนที่ 1 66
  เฉลยวิธีทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตอนที่ 1 67
ตอนที่ 2
7 การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ 83
  อัตราเร็วของวัตถุ 83
  ความเร็วเฉลี่ยและความเร็วขณะหนึ่ง 84
  ความเร่ง 84
  สมการสำหรับคำนวณหาปริมาณต่างๆ 85
8 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ 87
  กฎของนิวตันว่าด้วยการเคลื่อนที่ 88
  สูตรจากกฎนิวตันข้อ 2 88
  สูตรจากกฎนิวตันข้อ 3 89
  น้ำหนัก 90
  กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน 90
9 สมดุลกล 94
  ทฤษฎีบทของลามีร์ 94
  แรงเสียดทาน 95
  สมดุลต่อการหมุน 97
  สมดุลสัมบูรณ์ 98
10 การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ 105
  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 105
  การเคลื่อนที่ในแนววงกลม 108
  ความเร่งสู่ศูนย์กลาง 108
  การเคลื่อนที่บนทางโค้ง 109
  การเคลื่อนที่ของดาวเทียมและสภาพเสมือนไร้น้ำหนัก 109
11 การขนและโมเมนตัม 111
  แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม 111
  การดลและแรงดล 111
  การชนใน 1 มิติและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 112
  การระเบิด 112
12 การเคลื่อนที่แบบหมุน 113
  การเคลื่อนที่แบบหมุน 113
  พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน 114
  ทอร์กกับการเคลื่อนที่แบบหมุน 114
  โมเมนตัมเชิงมุมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม 115
  การเคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนตำแหน่งและหมุน 116
  แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตอนที่ 2 117
  เฉลยแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตอนที่ 2 126
  เฉลยวิธีทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตอนที่ 2 127
ตอนที่ 3
13 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 143
  การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 143
  การเคลื่อนที่วงกลม 144
14 เสียง 147
  สมบัติของเสียง 148
  ปรากฎการณ์บางอย่างของเสียง 150
15 แสง 155
  การแทรกสอด 155
  ปรากฎการณ์บางอย่างของแสง 157
  ความสว่าง 159
  การสะท้อนแสง 162
  แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตอนที่ 3 165
  เฉลยแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตอนที่ 3 170
  เฉลยวิธีทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตอนที่ 3 171
ตอนที่ 4
16 ไฟฟ้าสถิต 179
  แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์ 180
  แรงกระทำต่อประจุในสนามไฟฟ้า 180
  ศักย์ไฟฟ้า 181
  ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำทรงกลม 182
  ความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ 182
17 ไฟฟ้ากระแสตรง 184
  กฎของโอห์ม , ความต้านทานไฟฟ้า และความนำไฟฟ้า 184
  สภาพต้านทาน และสภาพนำไฟฟ้า 185
  กฎของโอห์มใช้กับวงจรไฟฟ้าทั้งวง 186
  การต่อตัวต้านทาน 186
  กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 188
  แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ 189
  พลังงานไฟฟ้า 190
  กำลังไฟฟ้า 191
  วงจรไฟฟ้าในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 191
18 ไฟฟ้ากระแสสลับ 193
  ลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับ 193
  การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสสลับ 194
  ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 195
  ความต้านทานเชิงซ้อน 199
  กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 199
19 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 200
  ทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ 200
  สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 201
  แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตอนที่ 4 203
  เฉลยแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตอนที่ 4 214
  เฉลยวิธีทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตอนที่ 4 215
ตอนที่ 5
20 สมบัติเชิงกลของสาร 229
  สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง 229
  ความดันในของเหลว 230
  ความตึงผิว 232
  กฎของสโตกส์ 233
  หลักของแบร์นูลลี 234
21 สมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์ 235
  คุณสมบัติของแก๊ส 235
  กฎต่างๆ ที่เกียวกับคุณสมบัติของแก๊ส 235
  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 237
  พลังงานภายในระบบ 239
22 ฟิสิกส์อะตอม 241
  แบบจำลองอะตอมของทอมสัน 242
  แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 242
  แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนของโบร์ 243
  ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 246
  ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก 246
  กลศาสตร์ควอนตัม 248
23 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 249
  กัมมันตภาพรังสี 249
  การค้นพบนิวตรอน 250
  การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีบางชนิด 250
  พลังงานยึดเหนี่ยว 252
  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 252
  แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตอนที่ 5 255
  เฉลยแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตอนที่ 5 271
  เฉลยวิธีทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตอนที่ 5 273
แบบทดสอบระคน  
  แบบทดสอบระคนเสริมทักษะ ชุดที่ 1 293
  เฉลยแบบทดสอบระคนเสริมทักษะ ชุดที่ 1 305
  เฉลยวิธีทำแบบทดสอบระคนเสริมทักษะ ชุดที่ 1 307
  แบบทดสอบระคนเสริมทักษะ ชุดที่ 2 333
  เฉลยแบบทดสอบระคนเสริมทักษะ ชุดที่ 2 354
  เฉลยวิธีทำแบบทดสอบระคนเสริมทักษะ ชุดที่ 2 355
  แบบทดสอบระคนเสริมทักษะ ชุดที่ 3 379
  เฉลยแบบทดสอบระคนเสริมทักษะ ชุดที่ 3 400
  เฉลยวิธีทำแบบทดสอบระคนเสริมทักษะ ชุดที่ 3 401

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72463432

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์