คณิตศาสตร์ 1 ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-5)
ความนิยมของผู้ชม: / 50
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
1 เซต  
  1. เซต 3
  2. สัญลักษณ์เกี่ยวกับเซต 4
  3. เซตว่าง และเอกภพสัมพัทธ์ 8
  4. การเท่ากันของเซต 11
  5. จำนวนสมาชิกของเซต 14
  6. เซตจำกัดและเซตอนันต์ 15
  7. สับเซต 16
  8. เซตที่เทียบเท่ากัน 26
  9. แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ 27
  10. อินเตอร์เซกชันของเซต 35
  11. ยูเนียนของเซต 38
  12. ผลต่างและคอมพลีเมนต์ของเซต 42
  13. เพาเวอร์เซต 57
  14. จำนวนสมาชิกของเซตในแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 63
  ตัวอย่างข้อสอบระคน บทที่ 1 81
  แบบฝึกหัดระคนอย่างยาก บทที่ 1 118
  เฉลยแบบฝึกหัดระคนอย่างยาก บทที่ 1 126
2 การให้เหตุผล  
  1. การให้เหตุผล 129
  2. การใ้ห้เหตุผลแบบอุปนัย 130
  3. การให้เหตุผลแบบนิรนัย 141
  4. การให้เหตุผลแบบสหัชญาณ 160
  5. บทส่งท้าย 160
  แบบฝึกหัดระคนอย่างยาก บทที่ 2 162
  เฉลยแบบฝึกหัดระคนอย่างยาก บทที่ 2 165
3 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  
  1. ประพจน์ 175
  2. การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม 178
  3. ค่าความจริงของประพจน์ที่เกิดจากตัวเชื่อม 180
  4. นิเสธของประพจน์ และค่่าความจริง 190
  5. ค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป 197
  6. สัจนิรันดร์ 209
  7. รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน 221
  8. นิเสธของรูปแบบของประพจน์ 229
  9. การอ้างเหตุผล 232
  10. ประโยคเปิด 245
  11. ตัวบ่งปริมาณ 247
  12. ค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ 1 ตัว 249
  13. ประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณมากกว่า 1 ตัว 261
  14. ค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ 2 ตัว 263
  15. การสมมูลกันของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ 275
  16. นิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 279
  ตัวอย่างข้อสอบระคน บทที่ 3 288
  แบบฝึกหัดระคนอย่างยาก บทที่ 3 317
  เฉลยแบบฝึกหัดระคนอย่างยาก บทที่ 3 323
4 ระบบจำนวนจริง  
  1. ลักษณะของจำนวนจริง 327
  2. เซตของจำนวนบางจำนวนที่ควรรู้ 331
  3. การเท่ากันของจำนวนจริง 332
  4. สมบัติของระบบจำนวนจริง (ข้อ 1-11) 334
  5. ทฤษฎีบทที่สำคัญในระบบจำนวนจริง 347
  6. การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว 356
  7. การหารสังเคราะห์ (ห้วข้อพิเศษเพิ่มเติม) 375
  8. สมบัติของระบบจำนวนจริง (ข้อ 12-+14) 384
  9. สมบัติของการไม่เท่ากัน 386
  10. ช่วง 401
  11. การแก้อสมการ 408
  12. ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง 425
  13. การแก้สมการที่อยู่ในรูปค่ีาสัมบูรณฺ์ 429
  14. การแก้อสมการที่อยู่ในรูปค่าสัมบูรณ์ 437
  ตัวอย่างข้อสอบระคน บทที่ 4 448
  แบบฝึกหัดระคนอย่างยาก บทที่ 4 473
  เฉลยแบบฝึกหัดระคนอย่างยาก บทที่ 4 479
5 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น  
  1. การหารลงตัว 483
  2. ขั้นตอนวิธีการหาร 492
  3. ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) 498
  4. ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) 512
  ตัวอย่างข้อสอบระคน บทที่ 5 521
  แบบฝึกหัดระคนอย่างยาก บทที่ 5 534
  เฉลยแบบฝึกหัดระคนอย่างยาก บทที่ 5 535
6 เลขยกกำลัง  
  1. ทบทวนความรู้เดิม 539
  2. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม 542
  3. รากที่ n ของจำนวนจริง 546
  4. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ 552
  5. การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนที่อยู่ในรูปเครื่องหมายกรณฑ์ 561
  6. การแก้สมการเมื่อตัวแปรอยู่ในรูปเครื่องหมายกรณฑ์ 564
  ตัวอย่างข้อสอบระคน บทที่ 6 577
  แบบฝึกหัดระคนอย่างยาก บทที่ 6 585
  เฉลยแบบฝึกหัดระคนอย่างยาก บทที่ 6 586

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 71234423

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์