ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ คณิตศาสตร์เบื้องต้น โดย Haym Kruglak John T. Moore อุบลวรรณ เงินวิจิตร
ความนิยมของผู้ชม: / 7
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
1 เศษส่วนทศนิยม 1
  ระบบทศนิยม , ส่วนทศนิยม ,  ตำแหน่งในแผนผังสำหรับทศนิยม ,  ความสำคัญของเศษส่วน ,  ทศนิยม  , การอ่านจำนวนด้วยเศษส่วนทศนิยม ,  การเขียนจำนวนด้วยเศษส่วนทศนิยม  ,  กฎพื้นฐานของเลขคณิต  ,   การบวกของทศนิยม  , การลบทศนิยม  , การคูณทศนิยม , การหารทศนิยม , การปัดทศนิยม   
2 การวัดและการใชัสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 11
  แนวคิดพื้นฐาน ,  ความผิดพลาดทางการทดลองหรือความไม่แน่นอน ,  ความแน่นอน ,   การตัดสินใจ ,  คำนิยามของเลขนัยสำคัญ ,  การอ่านเลขนัยสำคัญ ,  การดำเนินการตัวเลขนัยสำคัญ , คำนิยามของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ , การรุดหน้าของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ , การเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ,  การดำเนินการด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  , การคำนวณการประมาณทางข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  , การเปลี่ยนหน่วย  
3 เศษส่วนร่วม 37
  เศษส่วนและการวัด ,  พจน์  , การอ่านและการเขียนเศษส่วน ,  หลักพื้นฐาน  , ปริมาณจากเปอร์เซนต์ และเปอร์เซนต์   , ความผิดพลาดเปอร์เซนต์หรือความไม่แน่นอน  , ความแตกต่างของเปอร์เซนต์  ,การเปลี่ยนแปลงของเศษส่วนร่วมเป็นเศษส่วนทศนิยม  
4 อัตราร้อยละ 57
  พจน์ ,  เปอร์เซนต์และเศษส่วน ,  ปริมาณเป็นเปอร์เซนต์ ,  เปอร์เซนต์จากอัตราร้อยละ ,  ปริมาณจากอัตราร้อยละและเปอร์เซนต์  , ความไม่แน่นอนในการอ่านมาตราวัด  
5 ความสำคัญของพีชคณิต 69
  ภาค , เส้นจำนวน ,  ค่าสัมบูรณ์ด้วยดำเนินการแสดงจำนวน ,  การดำเนินการด้วยโมโนเมียล ,  ใช้กลุ่มสัญลักษณ์ , การดำเนินการด้วยโพลิโนเมียล , ผลคูณอย่างง่าย  
6 อัตราและคุณสมบัติ 107
  แนวคิดพื้นฐานของอัตรา , แนวคิดพื้นฐานของคุณสมบัติ ,  ทิศทางของคุณสมบัติ , คุณสมบัติตรงกันข้าม  
7 สมการเชิงเส้น 123
  ฟังก์ชัน , ตัวแปร ,  ฟังก์ชันเส้นตรง ,  ฟังก์ชันการเคลื่อนที่ ,  ความชัน ,  ความชันที่เป็นลบ , ทิศทางคุณสมบัติ , การประยุกต์ ,  สมการเชิงเส้น , การแทนที่ ,  ความชันที่เป็นลบ  ,  การประยุกต์ ,  สมการอย่างง่าย .  การปฏิบัติการเขียนกราฟที่ดี ,  การเขียนกราฟด้วยฟังก์ชั่น y = my   โดยมีสมการเส้นตรงทั่วๆ ไป  y = mx + b  
8 เลขชี้กำลัง และกรณฑ์ 145
  รูปแบบเลขชี้กำลัง ,  เลขชี้กำลังเป็นบวก ,  การอ่านข้อมูลเลขชี้กำลัง ,  เลขชี้กำลังเป็นศูนย์ ,  เลขชี้กำลังเป็นลบ  ราก , รากที่ n ,  กรณฑ์   , การตั้งถอดรากและดัชนี , เศษส่วนเป็นเลขชี้กำลัง ,  ฟังก์ชันกำลัง ,  ตัวแปร ,  ทิศทางตัวแปร  ,  ตัวแปรตรงกันข้าม ,  กราฟของฟังก์ชันกำลัง ,  การกำหนดสมการอย่างง่ายของฟังก์ชันกำลัง  ,  ตัวแปรร่วม , สูตร  
9 ลอการิทึม 189
  จำนวนเมื่อยกกำลัง , ค่านิยามของลอการิทึม  , ลอการิทึมร่วม ,  ลอการิทึมที่เป็นลบ ,  ส่วนของลอการิทึม , ตารางลอการิทึม , แอนตี้ลอการิทึม   , กฎข้อแรกของลอการิทึม , กฎข้อที่ 12 ของลอการิทึม ,  กฎข้อที่ 3 ของลอการิทึม ,  กฎของลอการิทึม ,  ความแตกต่างของฐาน ,ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง  ,  สมการเลขชี้กำลัง ,  ฟังก์ชันลอการิทึม ,  สมการลอการิทึม ,  กระดาษกราฟลอการิทึม ,  กระดาษกราฟกึ่งลอการิทึม  
10 สมการควอดราติกและรากที่ 2 225
  สมการควอดราติก , คำตอบ ,  สมการควอดราติกแท้ ,  ส่วนประกอบของสมการควอดราติก , สูตรควอดราติก , คำตอบที่ไม่ลงตัว ,  ตารางรากที่  n วิธีการทำซ้ำ  ,วิธีการทั่วๆไป  ,วิธีการลอการิทึม  
11 ความสำคัญของระนาบเรขาคณิต 251
  ภาค , เส้น , สัญลักษณ์ ,  เลือกด้านเรขาคณิต ,ชนิดของมุม ,  ทฤษฎีสมการของมุม ,  ทฤษฎีมุมที่เพิ่มขึ้น ,  การวัดมุม , ส่วนของมุมสามเหลี่ยม , ชนิดของสามเหลี่ยม  ,  การทับกันของสามาเหลี่ยม ,  ความคล้ายกันของสามเหลี่ยม ,  ทฤษฎีอื่นๆของสามเหลี่ยม , ทฤษฎีการทวีคูณของสามเหลี่ยม , ภาคของด้าน ,  สมการควอดราติก ,  ทฤษฎีของสี่เหลี่ยมด้านขนาน  ,  วงกลมและส่วนโค้ง  , ทฤษฎีของวงกลมและส่วนโค้ง ,  การแบ่งครึ่งของเส้นตรง ,   การแบ่งครึ่งของมุม ,   การตั้งฉากของเส้นกับจุดที่ไม่อยู่ในเส้นตรง ,  การตั้งฉากของเส้นตรงกับจุดที่อยู่อีกเส้นตรงหนึ่ง .  การแบ่งส่วนของเส้นตรงให้มีค่าทึ่ต้องการ ,  การหาจุดศูนย์กลางของวงกลมจากส่วนโค้ง ,   เส้นรอบพื้นที่  
12 รูปทรง 3 มิติ 289
  รูปทรงหลายหน้า ,  ทรงกระบอก ,  กรวย ,  ทรงกลม 3 มิติคล้าย ,   พื้นที่ปริซึม  ,  พื้นที่ของปิระมิด ,   พื้นที่ทรงกระบอก ,   พื้นที่ทรงกรวย  , พื้นที่ของทรงกลม ,  พื้นที่ 3 มิติคล้าย  , ปริมาตรของปริซึม ,   ปริมาตรของปิระมิด ,  ปริมาตรของทรงกระบอก ,   ปริมาตรของกรวย ,   ปริมาตรของทรงกลม  ,   ปริมาตรของ 3 มิติคล้าย  
13 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 309
  ตรีโกณมิติ ,  อัตราส่วนคล้ายของตรีโกณมิติ ,  ค่านิยามจากอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ,  คำนิยามจากพิกัด , ตารางตรีโกณมิติ ,   ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมพิเศษ  , ฟังก์ชันร่วม ,   แสดงฟังก์ชันตรีโกณมิติ  
14 คำตอบของสามเหลี่ยม 325
  สามเหลี่ยม-1 ด้านเรารู้และหนึ่งมุม ,  ตรีโกณมิติ-รู้ 2 ด้าน ,  โดยกฎของไซน์  ,  กฎของโคไซน์  
15 เวกเตอร์ 343
  ภาค ,  การแทนเวกเตอร์  ,  การเท่ากันของเวกเตอร์  ,  การบวกเวกเตอร์-กราฟหรือวิธีการทางเรขาคณิต ,  การบวกเวกเตอร์- การวิเคราะห์เวกเตอร์ที่เป็นลบ , การลบเวกเตอร์ , การกระจายหรือการลดความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์และส่วนประกอบอื่น  ,  ส่วนประกอบของผลบวกเวกเตอร์ ,การบวกเวกเตอร์จากส่วนประกอบ  
16 การวัดกรณฑ์ 365
  คำนิยาม ,  สมการพื้นฐาน ,  ความสัมพันธ์ระหว่างกรณฑ์และการวัดองศา , อัตราเร็วเชิงมุม ,  ความเร็วเชิงมุม ,  เชิงมุและอัตราเร็วเชิงเส้น , ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมเล็กๆ  , การประยุกต์ , คาบเวลา , กราฟของตรีโกณมิติ , ฟังก์ชันอื่นๆ  
17 ภาคตัดกรวย 381
  วงรี-แนวคิดพื้นฐาน ,  วาดวงรีอย่างไร ,   จะกำหนดมุมวงรีอย่างไร ,  วงกลม ,  พาราโบลา  ,  แนวคิดพื้นฐาน ,  คุณสมบัติของจุดโฟกัสของพาราโบลา ,  ไฮเปอร์โบลา  
  ภาคผนวก 397
  สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ,  คำอุปสรรค ,  ค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์  , อักษรกรีก ,  กำลังสองและรากที่ 12  ,   ลอการิทึมร่วม ,  ฟังก์ชันตรีโกณมิติทั่วไป  ,  หน่วยและแฟคเตอร์ , การใช้ค่าคงที่ต่างๆ  ,  สูตรสรุป ,  ทฤษฎีไบโนเมียล ,  ค่าคงที่ทางกายภาพที่เป็นค่าคงที่ทางดาราศาสตร์  
  ดัชนี 411 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72475755

Who's Online