พระไตรปิฎกฉบับประชาชน ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม
ความนิยมของผู้ชม: / 40
แย่มากดีมาก 

คลิกเข้าไปในสารบัญเต็ม

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน

สุชีพ ปุญญานุภาพ จัดทำ

ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45  เล่ม

สารบัญย่อ

แผนผังพระไตรปิฎก  หน้าพิเศษ

ภาค ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกคืออะไร  1

ภาค 2 ว่าด้วยเอกสารทางประวัติศาสตร์

1. เอกสารเกี่ยวกับการชำระและการจารึกพระไตรปิฎกในรัชกาลที่ 1 (ฉบับพระราชหัตถเลขา)  29

ภาค 3 ข้อความน่ารู้จาก พระไตรปิฎก

1.  อะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนา  48

ภาค 4 ความย่อแห่งพระไตรปิฎก วินัยปิฎก

วินัยปิฏกตั้งแต่เล่มที่ 1 ถึง เล่มที่ 8 รวม 8 เล่ม

เล่มที่ 1 ชื่อมหาวิภังค์ (เป็นวินัยปิฎก)   138

เล่มที่ 2 ชื่อมหาวิภังค์

(เป็นวินัยปิฎก)  155

เล่มที่ 3 ชื่อภิกขุนีวิภังค์  (เป็นวินัยปิฎก)  184-185

เล่มที่ 4 ชื่อมหาวรรค

(เป็นวินัยปิฎก)  211

เล่มที่ 5 ชื่อมหาวัคค์ (เป็นวินัยปิฎก)  234

เล่มที่ 6 ชื่อจุลลวัคค์ (วรรคเล็ก)

เล่มที่ 7 ชื่อจุลลวัคค์  (เป็นวินัยปิฎก)  259

เล่มที่ 8 ชื่อ ปริวาร (เป็นวินัยปิฎก)  285

สุตตันตปิฎก

สุตตันตปิฎก ตั้งแต่เล่ม ถึงเล่ม 33 รวม 25  เล่ม  288

เล่มที่ 9 ชื่อทีฆนิกาย สีลขันธวัคค์ (เป็นสุตตันตปิฎก)  288

เล่มที่ 10  ชื่อทีฆนิกาย มหาวัคค์ (เป็นสุตตันตปิฎก)  315

เล่มที่ 11  ชื่อทีฆนิกาย ปาฏิกวัคค์  (เป็นสุตตันตปิฎก)  342

เล่มที่ 12 ชื่อมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (เป็นสุตตันตปิฎก)  368

เล่มที่ 13 ชื่อมัชฌิมนิกาย ม้ชฌิมปัณณาสก์  (เป็นสุตตันตปิฎก)  413

เล่มที่ 14 ชื่อมัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก์ ( เป็นสุตตันตปิฎก)  459

เล่มที่ 15 ชื่อสังยุตตนิกาย สคาถวรรค (เป็นสุตตันตปิฎก)  485

คำอธิบายใจความในเล่ม 15  485-486

เล่มที่ 16 ชื่อสังยุตตนิกาย นิทานวรรค (เป็นสุตตันตปิฎก)  486

คำอธิบายใจความในเล่ม 16  486-487

เล่มที่ 17 ชื่อสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค (เป็นสุตตันตปิฎก)  487

คำอธิบายใจความในเล่ม 17  487-488

เล่มที่ 18 ชื่อสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (เป็นสุตตันตปิฎก)  488

คำอธิบายใจความในเล่ม 18  488-489

เล่มที่ 19 ชื่อสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (เป็นสุตตันตปิฎก)  489

คำอธิบายใจความในเล่ม 19  489-490

เล่มที่ 20  ชื่อ อังคุตตรนิกาย

เอก-ทุก-ตินิบาต  (เป็นสุตตันตปิฎก)  490

ล่มที่ 21  ชื่อ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  (เป็นสุตตันตปิฎก)  520

เล่มที่ 22  ชื่ออังคุตตรนิกาย  ปัญจก-ฉักกนิบาต  (เป็นสุตตันตปิฎก)  539

เล่มที่ 23  ชื่ออังคุตตรนิกาย  สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต (เป็นสุตตันตปิฎก)  563

เล่มที่ 24  ชื่อ อังคุตตรนิกาย ทกส-เอกาทสกนิบาต (เป็นสุตตันตปิฎก)   584

เล่มที่ 25 ชื่อขุททกนิกาย  (เป็นสุตตันตปิฎก)  596

เล่มที่ 26 ชื่อขุททกนิกาย-วิมานวัตถุ เปตวัตถุ , เถรคาถา , เถรีคาถา  (เป็นสุตตันตปิฎก)  611

เล่มที่ 27 ชื่อขุททกนิกาย ชาดก ภาคที่ 1 (เป็นสุตตันตปิฎก)  614

เล่มที่ 28 ชื่อขุททกนิกาย ชาดก 

ภาคที่ 2  (เป็นสุตตันปิฎก)  617

เล่มที่ 29 ชื่อขุททกนิกาย มหานิทเทส (เป็นสุตตันตปิฎก)  620

เล่มที่ 30 ชื่อขุททกนิกาย จูฬนิทเทส (เป็นสุตตันตปิฎก)  620

เล่มที่ 31 ชื่อปฏิสัมภิทมรรค (ทางแห่งความแตกฉาน) (เป็นสุตตันตปิฎก)  620

เล่มที่ 32 ชื่อ ขุททกนิกาย อปทาน ภาคที่ 1 (เป็นสุตตันตปิฎก)  627

เล่มที่ 33 ชื่อขุททกนิกาย อปทาน ภาคที่ 2 (เป็นสุตตันตปิฎก)   631

อภิธัมมปิฎก

อภิธัมมปิฎกตั้งแต่เล่ม 34 ถึงเล่ม 45 รวม 12  เล่ม  646

อภิธรรม 7 คัมภีร์  648

หัวข้อในคัมภีร์ธัมมสังคณี  648

เล่มที่ 34 ชื่อธัมมสังคณี  (รวมกลุ่มธรรมะ)  (เป็นอภิธัมมปิฎก)  649

เล่มที่ 35 ชื่อวิภังค์ (แยกกลุ่มธรรมะ)  (เป็นอภิธัมมปิฎก)  670

เล่มที่ 36 ชื่อธาตุกถา  และปุคคลปัญญัตติ  (เป็นอภิธัมมปิฎก)   ธาตุกถา  678

เล่มที่ 37 ชื่อกถาวัตถุ (เป็นอภิธัมมปิฎก)  684

เล่ม 38  ชื่อยมก ภาคที่ 1  (เป็นอภิธัมมปิฎก)  750

เล่มที่ 39 ชื่อยมก  ภาคที่ 2  (เป็นอภิธัมมปิฎก)  756

เล่มที่ 40 ชื่อปัฏฐาน ภาคที่ 1 (เป็นอภิธัมมปิฎก)  759

เล่ม 41 ชื่อปัฏฐาน ภาคที่ 2 (เป็นอภิธัมมปิฎก)  769

คำอธิบายเกี่ยวกับพระไตรปิฎก เล่มที่ 41  769

เล่มที่ 42 ชื่อปัฏฐาน ภาคที่ 3 (เป็นอภิธัมมปิฎก)  769

เล่มที่ 43 ชื่อ ปัฏฐาน ภาคที่ 4

เล่มที่ 44 ชื่อปัฏฐาน ภาคที่ 5 (เป็นอภิธัมมปิฎก)  776

เล่มที่ 45 ชื่อปัฏฐาน ภาคที่ 6  (เป็นอภิธัมมปิฎก)  777

จบพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน

ภาค 5 ว่าด้วยบันทึกทางวิชาการ  779-786

สารบัญค้นคำ  788

 

 

 

 

 

 

หน้าสารบาญ 1

หน้าสารบาญ 2

สารบาญ 3

สารบาญ 4

สารบาญ 5

สารบาญ 6

สารบาญ 7

สารบาญ 8

สารบาญ 9

สารบาญ 10

สารบาญ 11

สารบาญ 12

สารบาญ 13

สารบาญ 14

สารบาญ 15

สารบาญ 16

สารบาญ 17

สารบาญ 18

สารบาญ 19

สารบาญ 20

สารบาญ 21

สารบาญ 22

สารบาญ 23

สารบาญ 24

สารบาญ 25

สารบาญ 26

สารบาญ 27

สารบาญ 28

สารบาญ 29

สารบาญ 30

สารบาญ 31

สารบาญ 32

สารบาญ 33

สารบาญ 34

สารบาญ 35

สารบาญ 36

สารบาญ 37

สารบาญ 38

สารบาญ 39

สารบาญ 40

สารบาญ 41

สารบาญ 42

สารบาญ 43

สารบาญ 44

สารบาญ 45

สารบาญ 46

สารบาญ 47

สารบาญ 48

สารบาญ 49

สารบาญ 50

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 70904922

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์