มหาภารตยุทธ
ความนิยมของผู้ชม: / 17
แย่มากดีมาก 

มหาภารตยุทธ

กรุณา- เรืองอุไร  กุศลาลัย แปลและเรียบเรียง

สารบาญ

คำปรารภในการพิมพ์ครั้งแรกของ

เอกอัครราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทย  5

มูลนิฐิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป  9

คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา  13

ผู้แปลและเรียบเรียงครั้งแรก  15

ผู้แปลและเรียบเรียงครั้งที่สอง  22

แผนภูมิแสดงสายสกุลปาณฑพ-เการพ  25

แผนที่ประเทศอินเดียยุคมหาภารตะ  26

บรรพที่

1.  อาทิบรรพ  33

2.  สภาบรรพ  99

3.  วนบรรพ  119

4.  วิราฏบรรพ  142

5.  อุโทยคบรรพ  152

6.  ภีษมบรรพ  165

7.  โทรณบรรพ  174

8.  กรรณบรรพ  192

9.  ศัลยบรรพ  199

10.  เสาปุติกบรรพ  210

11.  สตรีบรรพ  218

12. ศานติบรรพ  227

13.  อนุศาสนบรรพ  234

14. อัศวเมธิกบรรพ  240

15.  อาศรมวาสิกบรรพ  249

16. เมาสลบรรพ  256

17. มหาปรสถานบรรพ  265

18. สวรคาโรหณบรรพ  273

มหาภารตะ โดย อ วีระ 

http://youtu.be/I1zQZT2f8xE

01 เนิดพี่น้องเการพ-ปานฑพ 1mp3 Size: 28 MB
 

01 กำเนิดพี่น้องเการพ-ปานฑพ 2.mp3 Size: 28 MB
 

02 ราชสำนักหัสตินาปุระ 1.mp3 Size: 20 MB

02 ราชสำนักหัสตินาปุระ 2.mp3 Size: 20 MB


 

03 กำเนิดเจ้าหญิงเทราปที 1.mp3 Size: 16 MB


 

03 กำเนิดเจ้าหญิงเทราปที 2.mp3 Size: 16 MB


 

04 กำเนิดพระกฤษณะ 1.mp3 Size: 20 MB


 

04 กำเนิดพระกฤษณะ 2.mp3 Size: 20 MB


 

05 เหตุแห่งสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร 1.mp3 Size: 16 MB


 

05 เหตุแห่งสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร 2.mp3 Size: 16 MB


 

06 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 1 1.mp3 Size: 16 MB


 

06 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 1 2.mp3 Size: 16 MB


 

07 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่2 1.mp3 Size: 13 MB


 

07 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่2 2.mp3 Size: 13 MB


 

08 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่3,4 1.mp3 Size: 25 MB


 

08 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่3,4 2.mp3 Size: 25 MB


 

09 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่5,6 1.mp3 Size: 15 MB


 

09 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่5,6 2.mp3 Size: 15 MB


 

10 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 7 2.mp3 Size: 22 MB


 

10 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่7 1.mp3 Size: 22 MB


 

11 กำเนิดภีษมะ และศิขัณฑิน 1.mp3 Size: 27 MB


 

11 กำเนิดภีษมะ และศิขัณฑิน 2.mp3 Size: 27 MB


 

12 กำเนิดกรรณะ .mp3 Size: 16 MB


 

12 กำเนิดกรรณะ 2.mp3 Size: 16 MB


 

13 กำเนิดวิฑูร 1.mp3 Size: 15 MB


 

13 กำเนิดวิฑูร 2.mp3 Size: 15 MB


 

14 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 8(1) 1.mp3 Size: 17 MB


 

15 สงครามที่ทุ่งกรุเกษตร วันที่ 8(2) 2.mp3 Size: 17 MB


 

15 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 8(2) 1.mp3 Size: 17 MB


 

16 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 9 1.mp3 Size: 23 MB


 

16 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 9 2.mp3 Size: 23 MB


 

17 กำเนิดครุฑและนาค 1.mp3 Size: 17 MB


 

17 กำเนิดครุฑและนาค 2.mp3 Size: 17 MB


 

18 ศึกเทวดา-อสูร-คชา-เทวยานี 1.mp3 Size: 25 MB


 

18 ศึกเทวดา-อสูร-คชา-เทวยานี 2.mp3 Size: 25 MB


 

19 ศึกเทวดา-อสูร-ยยาติ-เทวยานี 1.mp3 Size: 15 MB


 

19 ศึกเทวดา-อสูร-ยยาติ-เทวยานี 2.mp3 Size: 15 MB


 

20 ตำนานศกุนตลา และกำเนิดท้าวภรต 1.mp3 Size: 24 MB


 

20 ตำนานศกุนตลา และกำเนิดท้าวภรต 2.mp3 Size: 24 MB


 

21 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร คืนวันที่ 9 1.mp3 Size: 29 MB


 

21 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร คืนวันที่ 9 2.mp3 Size: 29 MB


 

22 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 10(1) 1.mp3 Size: 24 MB


 

22 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 10(1) 2.mp3 Size: 24 MB


 

23 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 10(2) 1.mp3 Size: 19 MB


 

23 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 10(2) 2.mp3 Size: 19 MB


 

24 พระอินทร์-วฤตอสูร-ท้าวนหุษะ-คำสาปฤษี (1) 1.mp3 Size: 29 MB


 

24 พระอินทร์-วฤตอสูร-ท้าวนหุษะ-คำสาปฤษี (1) 2.mp3 Size: 29 MB


 

25 พระอินทร์-วฤตอสูร-ท้าวนหุษะ-คำสาปฤษี (2) 2.mp3 Size: 19 MB


 

26 ตำนานรักสาวิตรี (1) 1.mp3 Size: 25 MB


 

26 ตำนานรักสาวิตรี (1) 2.mp3 Size: 25 MB


 

27 ตำนานรักสาวิตรี (2) 1.mp3 Size: 25 MB


 

27 ตำนานรักสาวิตรี (2) 2.mp3 Size: 25 MB


 

28 ความลับของกรรณะ (1) 1.mp3 Size: 36 MB


 

28 ความลับของกรรณะ (1) 2.mp3 Size: 36 MB


 

29 ความลับของกรรณะ (2) 1.mp3 Size: 35 MB


 

29 ความลับของกรรณะ (2) 2.mp3 Size: 35 MB


 

30 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 11 (1) 1.mp3 Size: 26 MB


 

30 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 11 (1) 2.mp3 Size: 17 MB


 

31 สงครามที่ทุ่งกรุเกษตร วันที่ 11 (2) 2.mp3 Size: 21 MB


 

31 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 11 (2) 1.mp3 Size: 21 MB


 

32 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 12 (1) 1.mp3 Size: 19 MB


 

32 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 12 (1) 2.mp3 Size: 20 MB


 

33 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 12 (2) 2.mp3 Size: 24 MB


 

34 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 13 (1) 1.mp3 Size: 23 MB


 

34 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 13 (1) 2.mp3 Size: 10 MB


 

34 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 13 (1) 3.mp3 Size: 14 MB


 

35 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 13 (2) 1.mp3, Size: 21 MB


 

35 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 13 (2) 2.mp3, Size: 25 MB


 

35 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 13 (2) 3.mp3, Size: 15 MB


 

36 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 13 (3) 1.mp3, Size: 20 MB


 

36 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 13 (3) 2.mp3, Size: 13 MB


 

36 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 13 (3) 3.mp3, Size: 10 MB


 

37 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 13 (4) 1.mp3, Size: 20 MB


 

37 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 13 (4) 2.mp3, Size: 16 MB


 

37 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 13 (4) 3.mp3, Size: 18 MB


 

38 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (1) 1.mp3, Size: 30 MB


 

38 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (1) 2.mp3, Size: 25 MB


 

39 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (2) 1.mp3, Size: 24 MB


 

39 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (2) 2.mp3, Size: 16 MB


 

39 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (2) 3.mp3, Size: 18 MB


 

40 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (3) 1.mp3, Size: 18 MB


 

40 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (3) 2.mp3, Size: 23 MB


 

40 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (3) 3.mp3, Size: 16 MB


 

41 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (4) 1.mp3, Size: 21 MB


 

41 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (4) 2.mp3, Size: 22 MB


 

41 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (4) 3.mp3, Size: 16 MB


 

42 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (5) 1.mp3, Size: 21 MB


 

42 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (5) 2.mp3, Size: 22 MB


 

43 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (6) 1.mp3 Size: 23 MB


 

43 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (6) 2.mp3 Size: 31 MB


 

44 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (7) 1.mp3 Size: 24 MB


 

44 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (7) 2.mp3 Size: 24 MB


 

45 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (8) 1.mp3 Size: 14 MB


 

45 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (8) 2.mp3 Size: 15 MB


 

45 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (8) 3.mp3 Size: 16 MB


 

46 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (9) 1.mp3 Size: 14 MB


 

46 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (9) 2.mp3 Size: 13 MB


 

46 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (9) 3.mp3 Size: 24 MB


 

47 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (10) 1.mp3 Size: 20 MB


 

47 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 14 (10) 2.mp3 Size: 19 MB


 

48 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 15 (1) 1.mp3 Size: 29 MB


 

48 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 15 (1) 2.mp3 Size: 27 MB


 

49 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 15 (2) 1.mp3 Size: 31 MB


 

49 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 15 (2) 2.mp3 Size: 19 MB


 

50 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 15 (3) 1.mp3 Size: 17 MB


 

50 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 15 (3) 2.mp3 Size: 21 MB


 

50 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 15 (3) 3.mp3 Size: 7 MB


 

51 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 16 (1) 1.mp3 Size: 25 MB


 

51 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 16 (1) 2.mp3 Size: 15 MB


 

52 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 16 (2) 1.mp3 Size: 11 MB


 

52 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 16 (2) 2.mp3 Size: 13 MB


 

52 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 16 (2) 3.mp3 Size: 11 MB


 

53 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 17 (1) 1.mp3 Size: 14 MB


 

53 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 17 (1) 2.mp3 Size: 11 MB


 

53 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 17 (1) 3.mp3 Size: 12 MB


 

53 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 17 (1) 4.mp3 Size: 15 MB


 

54 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 17 (2) 1.mp3 Size: 14 MB


 

54 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 17 (2) 2.mp3 Size: 31 MB


 

54 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 17 (2) 3.mp3 Size: 18 MB


 

55 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 17 (3) 1.mp3 Size: 26 MB


 

55 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 17 (3) 2.mp3 Size: 28 MB


 

56 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 17 (4) 1.mp3 Size: 28 MB


 

56 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 17 (4) 2.mp3 Size: 20 MB


 

56 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 17 (4) 3.mp3 Size: 22 MB


 

57 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 18 (1).mp3 Size: 42 MB


 

58 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 18 (2) 1.mp3 Size: 36 MB


 

58 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 18 (2) 2.mp3 Size: 36 MB


 

59 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 18 (3) 1.mp3 Size: 30 MB


 

59 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 18 (3) 2.mp3 Size: 30 MB


 

60 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 18 (4) 1.mp3 Size: 32 MB


 

60 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 18 (4) 2.mp3 Size: 27 MB


 

61 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 18 (5) 1.mp3 Size: 43 MB


 

61 สงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร วันที่ 18 (5) 2.mp3 Size: 19 MB


 

62 เหตุการณ์หลังสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรยุติลง (1) 1.mp3 Size: 29 MB


 

62 เหตุการณ์หลังสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรยุติลง (1) 2.mp3 Size: 16 MB


 

63 เหตุการณ์หลังสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรยุติลง (2) 1.mp3 Size: 30 MB


 

63 เหตุการณ์หลังสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรยุติลง (2) 2.mp3 Size: 25 MB


 

64 เหตุการณ์หลังสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรยุติลง (3) 1.mp3 Size: 18 MB


 

64 เหตุการณ์หลังสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรยุติลง (3) 2.mp3 Size: 13 MB


 

64 เหตุการณ์หลังสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรยุติลง (3) 3.mp3 Size: 10 MB


 

64 เหตุการณ์หลังสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรยุติลง (3) 4.mp3 Size: 12 MB 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 70901800

Who's Online

ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์