วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ รวม ม. 4-5-6 โดย อาจารย์ แสงอรุณ ธาตุเสถียร ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
ความนิยมของผู้ชม: / 125
แย่มากดีมาก 

 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

1

แสงอาทิตย์และพลังงาน

1
  พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ 2
  อิทธิพลของแสงอาทิตย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมบนโลก 2
  การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 5
  แสงอาทิตย์ที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมี 6
  เชื้อเพลิง 7
  พลังงานนิวเคลียร์ 15
  สารกัมมันตรังสี 17
  พลังงานทดแทน 20
  แบบทดสอบ เรื่องแสงอาทิตย์และพลังงาน พร้อมเฉลย 21
2 โลกแห่งแสงสี 33
  ธรรมชาติของแสงอาทิตย์ 33
  แสงเดินทางผ่านวัตถุโปร่งใส 34
  รุ้งกินน้ำเกิดได้ 2 แบบ 37
  การผสมแสงสี 43
  นัยน์ตาและการมองเห็น 45
  แบบทดสอบ เรื่องโลกแห่งแสงสี พร้อมเฉลย 49
3 สีสรรพ์ 61
  การดูดกลืนแสงของวัตถุสีต่างๆ 63
  การผสมแสงสี 64
  การผสมตัวสี 65
  สีในชีวิตประจำวัน 68
  แบบทดสอบ เรื่องสีสรรพ์ พร้อมเฉลย 74
4 ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก 87
  แหล่งพลังงานไฟฟ้า 87
  การผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับชุมชน 91
  การส่งพลังงานไฟฟ้า 95
  การใช้พลังงานไฟฟ้า 98
  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่แสงสว่าง 101
  ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า 105
  แบบทดสอบ เรื่องไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก พร้อมเฉลย 107
5 เสียงในชีวิตประจำวัน 120
  แหล่งกำเนิดเสียง 120
  คุณสมบัติบางอย่างของเสียง 127
  เสียงดนตรี 133
  หูและอวัยวะการรับเสียง 138
  แบบทดสอบ เรื่องเสียงในชีวิตประจำวัน พร้อมเฉลย 140
6 รังสีที่เรามองไม่เห็น 153
  คลื่น (wave) 154
  สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 160
  รังสีเอกซ์ 162
  รังสีแกมมา 164
  รังสีอินฟราเรด 165
  คลื่นวิทยุ 167
  การส่งกระจายเสียงของเครื่องวิทยุ 168
  แบบทดสอบ เรื่องรังสีที่มองไม่เห็น พร้อมเฉลย 178
7 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม 190
  ทรัพยากรธรรมชาติ 190
  อุตสาหกรรม 191
  ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาเป็นวัตถุของอุตสาหกรรมได้ 192
  ดินและผลิตภัณฑ์จากดิน 192
  ป่าไม้ 205
  น้ำ 207
  แบบทดสอบ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม พร้อมเฉลย 208
8 โลกและดวงดาว 220
  โลก (Earth) 220
  ดวงจันทร์ (Moon) 226
  ดาวเคราะห์เพื่อนบ้านของเรา 227
  ดวงอาทิตย์ :  ผู้ให้กำเนิดพลังงานแก่ชีวิต 230
  ดาวฤกษ์ : ดวงดาวที่อยู่ไกลแสนไกล 233
  แบบทดสอบ เรื่องโลกและดวงดาว พร้อมเฉลย 240
9 สารสังเคราะห์ 251
  การสังเคราะห์ 251
  เส้นใย (Fiber) 258
  ผงซักฟอก (Detergent) 261
  แบบทดสอบ เรื่องสารสังเคราะห์ พร้อมเฉลย 264
10 กินดีอยู่ดี 280
  อาหาร 280
  การถนอมอาหาร 293
  สารปรุงแต่งอาหาร 295
  แบบทดสอบ เรื่องกินดีอยู่ดี พร้อมเฉลย 297
11 ร่างกายของเรา 311
  ระบบห่อหุ้มร่างกาย 315
  โครงกระดูก (Bones) 317
  ระบบกล้ามเนื้อ 320
  ระบบประสาท 322
  พลังงานในร่างกาย 324
  แบบทดสอบ เรื่องร่างกายของเรา พร้อมเฉลย 326
12 ยากับชีวิต 337
  ยา (drug) 343
  ยาปฏิชีวนะ 346
  ยาสังเคราะห์ 348
  ยาอันตรายที่เสพย์ติด 353
  อะไหล่ยืดชีวิต 359
  แบบทดสอบ เรื่องยากับชีวิต พร้อมเฉลย 360
13 มรดกทางกรรมพันธุ์ 373
  การปฏิสนธิ 382
  การค้นพบของเมลเดล 383
  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหนึ่งลักษณะ 386
  ลักษณะพันธุกรรมในคนที่สำคัญ 389
  การถ่ายเลือด 391
  การเกิดพันธุ์ใหม่ 395
  แบบทดสอบ เรื่องมรดกทางกรรมพันธุ์ พร้อมเฉลย 396
14 ชีวิตและวิวัฒนาการ 410
  กำเนิดของสิ่งมีชีวิต 410
  วิวัฒนาการ 412
  แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 415
  การเกิดสปีชีส์ใหม่ 418
  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ 419
  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 426
  แบบทดสอบ เรื่องชีวิตและวิวัฒนาการ พร้อมเฉลย 428
15 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 439
  ประชากรมนุษย์ 454
  การใช้พลังงานไฟฟ้า 465
  ทรัพยากรน้ำ 467
  องค์ประกอบของน้ำเสีย 470
  การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 475
  ดินทรัพยากรที่มีค่า 476
  การใช้ประโยชน์จากดิน 478
  มลภาวะของดิน 479
  อากาศทรัพยากรสำคัญ 480
  สารที่ก่อให้เกิดมลภาวะของอากาศ 482
  แนวทางการแก้ไขมลภาวะของอากาศ 487
  การพัฒนายั่งยืน 488
  แบบทดสอบ เรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมเฉลย 490

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72586649

Who's Online