วัสดุในงานวิศวกรรม ของ ดร.ชาญวุฒิ ตั้งจิตวิทยา และ สาโรช ฐิติเกียรติพงศ์
ความนิยมของผู้ชม: / 6
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า

1 การแบ่งกลุ่มและที่มาของวัสดุ 13
  1.1 บทนำ 13
  1.2 การแบ่งกลุ่มวัสดุ 13
  1.3 ที่มาของวัสดุ 14
  1.4 ลำดับการดำเนินงานของการผลิตโลหะ 16
  1.5 วัสดุกลุ่มอโลหะประเภทปูนซีเมนต์ 19
  1.6 การผลิตสารเปโตรเคมีเพื่อผลิตภัณฑ์พลาสติก 21
2 สมบัติทางกลของวัสดุ 25
  2.1 บทนำ 25
  2.2 สเตรส 25
  2.3 สเตรน 26
  2.4 พฤติกรรมของวัสดุภายใต้แรงทางกล 27
  2.5 ยีลด์สเตรส 27
  2.6 แผนภาพสเตรส-สเตรน 28
  2.7 อัตราส่วนของปัวซอง 32
  2.8 ความเหนียวของวัสดุ 33
  2.9 ความแข็งของวัสดุ 36
  2.10 ผลของอุณหภูมิต่อสมบัติทางกลของวัสดุ 37
  2.11 ครีพ 39
  2.12 ความล้า 39
3 สมบัติอื่นๆของวัสดุ 46
  3.1 บทนำ 46
  3.2 จุดหลอมตัว 46
  3.3 ความหนาแน่น 46
  3.4 โครงสร้างผลึก 47
  3.5 การตอบสนองต่อความร้อน 49
  3.6 การนำไฟฟ้าของวัสดุ 51
  3.7 วัสดุตัวนำไฟฟ้า 51
  3.8 วัสดุกึ่งตัวนำ 52
  3.9 ฉนวนไฟฟ้า 53
  3.10 เทอร์โมอิเล็กเอฟเฟค 55
  3.11 สมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ 56
  3.12 แม่เหล็กถาวร 56
  3.13 แม่เหล็กอ่อน 57
4 เทคนิคการปรับปรุงสมบัติของวัสดุ 59
  4.1 บทนำ 59
  4.2 การทำให้บริสุทธิ์ 59
  4.3 การผสมสาร 64
  4.4 การแปรรูปโลหะอย่างถาวร 66
  4.5 กรรมวิธีทางความร้อน 69
  4.6 วัสดุคอมโปสิต 70
  4.7 การฉาบผิว 71
5 กรรมวิธี่ทางความร้อนของเหล็กกล้า 74
  5.1 บทนำ 74
  5.2 แผนภาพสมดุลระหว่างเหล็กกับเหล็กคาร์ไบด์ 74
  5.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเหล็กกล้าคาร์บอนเมื่อได้รับความร้อนหรือเย็นลงอย่างช้าๆ 76
  5.4 การเปลี่ยนภาคของออสเตไนต์เมื่ออุณหภูมิลดลงในสภาพสมดุล 77
  5.5 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเหล็กในสภาพไม่สมดุล 78
  5.6 แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของภาคพื้นขึ้นกับอุณหภูมิและเวลา 80
  5.7 แผนภาพ TTT กับการใช้งาน 84
  5.8 แผนภาพ CCC กับการใช้งาน 90
  5.9 ผลของธาตุผสมต่อแผนภาพ TTT 91
  5.10 การชุบแข็งแบบมาร์เทมเปอริง 92
  5.11 การอบชุบแบบออสเทมเปอริง 93
  5.12 ความสามารถชุบแข็งได้ 94
  5.13 การอบคลายความเครียด 96
  5.14 การชุบผิวแข็ง 96
6 โลหะกลุ่มเหล็ก 101
  6.1 บทนำ 101
  6.2 การแบ่งชนิดเหล็กและเหล็กกล้า 101
  6.3 เหล็กหล่อ 103
  6.4 เหล็กกล้าคาร์บอน 116
  6.5 เหล็กกล้าธาตุผสมน้อย 126
7 เหล็กกล้าไร้สนิม 141
  7.1 บทนำ 141
  7.2 กลุ่มของเหล็กกล้าไร้สนิม 141
  7.3 เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติก 143
  7.4 เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก 143
  7.5 เหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนิติก 143
  7.6 เหล็กกล้าไร้สนิมแบบพรีซิฟปิเตชันฮาร์ดเดนนิ่ง 143
  7.7 ผลิตภํณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิม 144
  7.8 เหล็กกล้าไร้สนิมหล่อที่ทนต่อการกัดกร่อน 145
  7.9 เหล็กกล้าไร้สนิมหล่อที่ทนทานต่อความร้อน 147
  7.10 เหล็กกล้าไร้สนิมกับงานวิศวกรรม 147
8 เหล็กกล้าทำเครื่องมือ 151
  8.1 บทนำ 151
  8.2 ชนิดของเหล็กกล้าทำเครื่องมือ 152
9 อะลูมิเนียม 161
  9.1 บทนำ 161
  9.2 การกำกับชื่อชิ้นงานขึ้นรูปของอะลูมิเนียมผสม 163
  9.3 การกำกับชื่อชิ้นงานของอะลูมิเนียมผสม 165
  9.4 การกำกับภาวะประสงค์สำหรับโลหะอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม 166
  9.5 การปรับปรุงสมบัติทางกลของอะลูมิเนียม 169
  9.6 ชนิดของกรรมวิธีทางความร้อนที่ทำกับอะลูมิเนียม 170
  9.7 อะลูมิเนียมบริสุทธิ์ทางการค้า 173
  9.8 โลหะอะลูมิเนียมผสมทองแดง 175
  9.10 โลหะอะลูมิเนียมผสมแมงกานีส 175
  9.11 โลหะอะลูมิเนียมผสมซิลิคอน 176
  9.12 โลหะอะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียม 178
  9.13 โลหะอะลูมิเนียมผสมสังกะสี 179
  9.14 โลหะผสมอื่นๆ ของอะลูมิเนียม 180
10 แมกนีเซียม 187
  10.1 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับแมกนีเซียม 187
  10.2 โลหะแมกนีเซียม 187
  10.3 การเรียกชื่อและการกำกับภาวะประสงค์สำหรับแมกนีเซียมผสม 189
  10.4 โหละผสมระหว่างแมกนีเซียมกับแมงกานีส 190
  10.5 โลหะผสมระหว่างแมกนีเซียมกับอะลูมิเนียม 190
  10.6 โลหะผสมระหว่างแมกนีเซียมกับสังกะสี 191
  10.7 กลุ่มโลหะแมกนีเซียมที่เหมาะสมสำหรับใช้งานในที่อุณหภูมิสูง 191
11 ทองแดง 196
  11.1 บทนำ 196
  11.2 ทองแดงค่อนข้างบริสุทธิ์ 197
  11.3 โลหะผสมทองแดง 199
  11.4 โลหะผสมทองแดงกับนิกเกิล 206
  11.5 การกำกับภาวะประสงค์สำหรับทองแดงและทองแดงผสม 207
  11.6 ทองแดงที่ใช้กับน้ำทะเล 208
12 สังกะสี 215
  12.1 บทนำ 215
  12.2 สังกะสีขึ้นรูป 216
  12.3 สังกะสีหล่อ 217
  12.4 การฉาบสังกะสีบนเหล็ก 217
13 ตะกั่ว ดีบุก และพลวง 223
  13.1 ตะกั่ว 223
  13.2 ดีบุก 224
  13.3 พลวง 224
  13.4 โหละหล่อตัวพิมพ์ 225
  13.5 โลหะทำแบริ่ง 225
  13.6 โลหะทำบัดกรี 226
  13.7 พิวเตอร์ 227
  13.8 ฟิวส์ไฟฟ้า 227
14 นิเกิล 231
  14.1 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนิกเกิล 231
  14.2 นิกเกิลและนิกเกิลผสมน้อย 231
  14.3 กลุ่มโลหะนิกเกิลผสมมากที่ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี 232
  14.4 ซุเปอร์แอลลอยกลุ่มนิกเกิล 233
  14.5 โลหะผสมของนิกเกิลที่ใช้ทำลวดความต้านทานไฟฟ้า 234
15 พลาสติก 236
  15.1 บทนำ 236
  15.2 โมโนเมอร์และโพลีเมอร์ 236
  15.3 เทอร์โมพลาสติก 238
  15.4 เทอร์โมเซตพลาสติก 243
  15.5 คุณลักษณะและการเลือกใช้พลาสติกชนิดต่างๆ 245
16 วัสดุแข็งมากสำหรับทำมีด 250
  16.1 บทนำ 250
  16.2 วิวัฒนาการของวัสดุทำมีด 251
  16.3 วัสดุแข็งมากสำหรับทำมีด 251
  16.4 การแบ่งกลุ่มวัสดุแข็งมาก 252
  16.5 การแบ่งกลุ่มตาม SAEJ 1072 253
  16.6 ระบบ C-Grade 255
  16.7 การกำหนดชนิดวัสดุแข็งมากตามแบบ ISO R513 255
  16.8 ซีเมนเต็ดคาร์ไบด์ 256
  16.9 ไทเทเนียมคาร์ไบด์ (TIC) 259
  16.10 คาร์ไบด์เคลือบ 259
  16.11 เซรามิก 259
  16.12 เพชรแบบโพลีคริสตัลลีน 260
  16.13 คิวบิคโบรอนไนไตรด์ 260
  16.14 ไซอาลอน 260
17 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้วัสดุ 262
  17.1 บทนำ 262
  17.2 สมบัติทางกลของวัสดุ 262
  17.3 สมบัติอื่นๆ ของวัสดุ 263
  17.4 ความคงทนต่อสภาพแวดล้อม 263
  17.5 ความพอใจของเจ้าของงาน 263
  17.6 อายุการใช้งานที่ต้องการ 264
  17.7 ความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจ 264
  17.8 ความยากง่ายในการผลิตและการสร้างประกอบ 264
  17.9 ความหาได้ง่าย 265
  17.10 ประสบการณ์ในอดีต 265
  17.11 ความสวยงาม 265
  17.12 บทสรุป 265
  ภาคผนวก ก. เรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับโครงสร้างวัสดุ 266
  ก.1 การหาแพ็คกิ้งแฟคเตอร์ของโครงสร้างผลึกแบบบอดี้เซนเตอร์คิวบิค (bcc) 266
  ก.2 การหาแพ็คกิ้งแฟคเตอร์ของโครงสร้างผลึกแบบเฟสเซนเตอร์คิวบิค (fcc) 267
  ก.3 โครงสร้างผลึกแบบโคลสแพ็คเฮกสะโกนอล (cph) 268
  ก.4 โพลีมอร์ฟิซึม และคัลโลโทรปี 269
  ก.5 ดัชนีมิลเลอร์ 270
  ก.6 สัญลักษณ์ที่ใช้บอกทิศทาง 271
  ภาคผนวก ข. แผนภาพสมดุล 273
  ข.1 บทนำ 273
  ข.2 ระบบสารเดี่ยว 274
  ข.3 ระบบสองสาร 276
  ข.4 แผนภาพสมดุลตัวอย่าง 285
  ภาคผนวก ค. การวัดความแข็งแรงแบบต่างๆ 288
  ค.1 การวัดความแข็งแบบบริเนล 288
  ค.2 การวัวดความเข็งแบบวิคเกอร์ 290
  ค.3 การวัดความแข็งแบบร็อคเวล 291
  ค.4 การวัดความแข็งของโลหะโดยวิธีให้ตุ้มกระทบแล้วสะท้อนกลับ 294
  ภาคผนวก ง. สมบัติของโลหะ 298
  ภาคผนวก จ. ระดับความหยาบของผิวโลหะ 302
  ภาคผนวก ฉ. ความดันไอของธาตุต่างๆ 304
  ภาคผนวก ช. การแปลงหน่วย 305
    ตารางธาตุ 307
    ดัชนี 308

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60282884

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์