ฟิสิกส์ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความนิยมของผู้ชม: / 9
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

หน่วยที่ เรื่อง หน้า
1 สนามไฟฟ้า : กฎของคูลอมบ์และกฎของเกาส์ 1
 

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน

5
  ตอนที่ 1.1 กฎของคูลอมบ์ 9
  ตอนที่ 1.2 กฎของเกาส์ 15
  แนวตอบกิจกรรมประกอบการเรียน หน่วยที่ 1 19
  แบบประเมินตนเองหลังเรียน 27
  เฉลยคำตอบแบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 1 32
2 พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า 33
 

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน

37
  ตอนที่ 2.1 พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า 41
  ตอนที่ 2.2 ความจุไฟฟ้า 45
  แนวตอบกิจกรรมประกอบการเรียน หน่วยที่ 2 49
  แบบประเมินตนเองหลังเรียน 55
  เฉลยคำตอบแบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 2 60
3 กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 61
 

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน

67
  ตอนที่ 3.1 กระแสไฟฟ้า 71
  ตอนที่ 3.2 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 75
  แนวตอบกิจกรรมประกอบการเรียน หน่วยที่ 3 79
  แบบประเมินตนเองหลังเรียน 85
  เฉลยคำตอบแบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 3 90
4 กฎของบิโอต์-ซาวารต์ และกฎของแอมแปร์ 91
 

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน

97
  ตอนที่ 4.1 กฎของบิโอต์-ซาวารต์ 101
  ตอนที่ 4.2 กฎของแอมแปร์ 107
  แนวตอบกิจกรรมประกอบการเรียน หน่วยที่ 4 117
  แบบประเมินตนเองหลังเรียน 125
  เฉลยคำตอบแบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 4 130
5 ความเหนี่ยวนำไฟฟ้าและวงจรกระแสสลับ 131
 

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน

137
  ตอนที่ 5.1 ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า 141
  ตอนที่ 5.2 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 145
  แนวตอบกิจกรรมประกอบการเรียน หน่วยที่ 5 149
  แบบประเมินตนเองหลังเรียน 151
  เฉลยคำตอบแบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 5 156
6 การแทรกสอดของคลื่นแสง 157
 

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน

163
  ตอนที่ 6.1 การแทรกสอดของคลื่นแสง 167
  ตอนที่ 6.2 การแทรกสอดจากแหล่งกำเนิดหลายแหล่ง 175
  แนวตอบกิจกรรมประกอบการเรียน หน่วยที่ 6 181
  แบบประเมินตนเองหลังเรียน 187
  เฉลยคำตอบแบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 6 192
7 การเลี้ยวเบนและโพลาไรเซชัน 193
 

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน

199
  ตอนที่ 7.1 การเลี้ยวเบน 203
  ตอนที่ 7.2 โพลาไรเซชัน 209
  แนวตอบกิจกรรมประกอบการเรียน หน่วยที่ 7 215
  แบบประเมินตนเองหลังเรียน 221
  เฉลยคำตอบแบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 7 226
8 ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น 227
 

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน

233
  ตอนที่ 8.1 ทฤษฎีควอนตัมแบบเดิม 237
  ตอนที่ 8.2 ทฤษฎีควอนตัมแบบใหม่ 245
  แนวตอบกิจกรรมประกอบการเรียน หน่วยที่ 8 251
  แบบประเมินตนเองหลังเรียน 259
  เฉลยคำตอบแบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 8 264
9 อะตอมและโมเลกุล 265
 

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน

271
  ตอนที่ 9.1 อะตอมไฮโดรเจน 275
  ตอนที่ 9.2 ตารางธาตุและโมเลกุล 281
  แนวตอบกิจกรรมประกอบการเรียน หน่วยที่ 9 285
  แบบประเมินตนเองหลังเรียน 291
  เฉลยคำตอบแบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 9 296
10 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 297
 

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน

303
  ตอนที่ 10.1 ผลึกและแถบพลังงาน 305
  ตอนที่ 10.2 โลหะและสารกึ่งตัวนำ 311
  แนวตอบกิจกรรมประกอบการเรียน หน่วยที่ 10 317
  แบบประเมินตนเองหลังเรียน 325
  เฉลยคำตอบแบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 10 330
11 นิวเคลียสและพลังงานนิวเคลียร์ 331
 

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน

337
  ตอนที่ 11.1 นิวเคลียส 339
  ตอนที่ 11.2 การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 343
  ตอนที่ 11.3 พลังงานนิวเคลียร์ 347
  แนวตอบกิจกรรมประกอบการเรียน หน่วยที่ 11 351
  แบบประเมินตนเองหลังเรียน 355
  เฉลยคำตอบแบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 11 358
12 อนุภาคมูลฐาน 359
 

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน

365
  ตอนที่ 12.1 อนุภาค 369
  ตอนที่ 12.2 กฎการอนุรุกษ์ 373
  ตอนที่ 12.3 ควาร์ก 377
  แนวตอบกิจกรรมประกอบการเรียน หน่วยที่ 12 381
  แบบประเมินตนเองหลังเรียน 385
  เฉลยคำตอบแบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 12 388

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72466100

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์