คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 โดย จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง
ความนิยมของผู้ชม: / 35
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่ เรื่อง หน้า
1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 1
  ประพจน์ 1
  ค่าความจริงของประพจน์ 3
  นิเสธ 3
  สัจนิรันดร์ 4
  ข้อความที่สมมูลกัน 5
  ตารางค่าความจริง 5
  การเชื่อมประพจน์ด้วย "หรือ" 6
  การเชื่อมประพจน์ด้วย "และ" 17
  การเชื่อมประพจน์ด้วย "ถ้า... แล้ว" 31
  การเชื่อมประพจน์ด้วย "ก็ต่อเมื่อ" 56
  ตัวเชื่อม 75
  การตรวจสอบว่าประพจน์เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่ 78
  การตรวจสอบการสมมูลของประพจน์ 85
  ประโยคเปิด 90
  การอ้างเหตุผล 104
    แบบทดสอบเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น 119
2 ระบบจำนวนจริง 144
  คุยกันก่อนเข้าสู่บทเรียน 144
  ระบบจำนวน 145
  เส้นจำนวน 148
  การบวกและการคูณในระบบจำนวนจริง 149
  การลบและการหารในระบบจำนวนจริง 151
  การแก้สมการด้วยตัวแปรเดียว 151
  ทฤษฎีเศษเหลือ 153
  ทฤษฎีบทตัวประกอบ 158
  การดำเนินการ 162
  ช่วงบนเส้นจำนวน 171
  อสมการและการแก้อสมการ 177
  ค่าสัมบูรณ์ 198
  การตัดตัวเลือกเรื่องระบบจำนวนจริง 226
  การเขียนกราฟ 233
  ขอบเขตบน 259
  ขอบเขตล่าง 260
  สมบัติของความบริบูรณ์ 261
    แบบทดสอบเรื่องระบบจำนวนจริง 263
3 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 273
  การหารลงตัว 273
  จำนวนเฉพาะ 275
  ขั้นตอนวิธีของยูคลิด 276
  จำนวนคู่และจำนวนคี่ 278
  ตัวหารร่วมมาก: ท.ร.ม. 280
  ตัวคูณร่วมน้อย : ค.ร.น. 286
  จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ 287
  ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. กับ ค.ร.น. 289
  คอนกรูเอ็นซ์ 291
  เรสิดิวและชั้นเรสิดิว 293
  ทฤษฎีเศษเหลือของจีน 299
  จำนวนในระบบฐานต่างๆ 302
    แบบทดสอบ เรืองทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 314 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 63454782

Who's Online

ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์