ชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศาสตร์
ความนิยมของผู้ชม: / 47
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

ชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศาสตร์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สาคร บุญดาว

หน่วยที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
1

ตรรกศาสตร์ เซต และจำนวนจริง

1
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ 88
3 ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับ และอนุกรม 139
4 ฟังก์ชันพีชคณิต และฟังก์ชันอดิสัย 266
5 เมทริกซ์ และดีเทอร์มินันต์ 325
6 เวกเตอร์ และการประยุกต์ 385
7 อนุพันธ์ และการประยุกต์ 519
8 อินทิกรัล และการประยุกต์ 613
9 การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น 678
10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและสถิติพรรณนา 715
11 การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม 752
12 สถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์เบื้องตัน 833
13 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องตัน 888
14 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 915
15 การประยุกต์สถิติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 943

 

 

หน่วยที่ 1

ตรรกศาสตร์ เซต และจำนวนจริง

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สาคร บุญดาว

คลิกค่ะ 

 

 

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72515574

Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์