หนังสือเรียน วิชาฟิสิกส์ 2 ว 026 กระทรวงศึกษาธิการ
ความนิยมของผู้ชม: / 5
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่ เรื่อง หน้า
1 การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ 1
  1.1 ปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่ 2
    1.1.1 การกระจัดและการกระจัดลัพธ์ 2
    1.1.2 อัตราเร็วของวัตถุ 4
    1.1.3 การอธิบายความหมายของอัตราเร็วขณะหนึ่งและอัตราเร็วเฉลี่ย 4
    1.1.4 ความเร็วเฉลี่ย และความเร็วขณะหนึ่ง 6
  1.2 การวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 7
  1.3 ความเร่ง 9
            การทดลอง 1.1 การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี 13
  1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟความเร็ว- เวลา กับระยะทาง 17
            การเคลื่อนที่ที่ไม่กลับทิศ 17
            การเคลื่อนที่ที่มีการกลับทิศ 18
            การเคลื่อนที่ที่ความเร่งไม่คงตัว 19
  1.5 สมการสำหรับคำนวณหาปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 21
            แบบฝึกหัดบทที่ 1 24
2 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ 35
  2.1 แรง 36
  2.2 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน 40
  2.3 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน 41
            มวล 41
            การทดลอง 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่ง 42
  2.4 กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน 50
  2.5 น้ำหนัก 55
  2.6 กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน 57
    2.6.1 ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง ณ ตำแหน่งที่ห่างจากผิวโลก 62
    2.6.2 สภาพไร้น้ำหนัก 63
  2.7 การใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 65
            แบบฝึกหัดบทที่ 2 73
3 สมดุลกล 83
  3.1 สมดุลกลต่อการเลื่อนตำแหน่ง 84
    3.1.1 การหาแรงลัพธ์จากหลักสมดุล 85
            การทดลอง 3.1 สมดุลของแรง 3 แรง 86
    3.1.2 การหาแรงลัพธ์โดยวิธีสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานของแรง 89
    3.1.3 การหาแรงลัพธ์โดยการแยกแรง 90
  3.2 แรงเสียดทาน 101
            การทดลอง 3.2 แรงเสีดทาน 101
            การหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานโดยใช้พื้นเอียง 107
  3.3 สมดุลต่อการหมุน 111
    3.3.1 โมเมนต์ของแรง 113
    3.3.2 โมเมนต์ของแรงคู่ควบ 117
  3.4 สมดุลสัมบูรณ์ 119
  3.5 เครื่องกลอย่างง่าย 127
            แบบฝึกหัดบทที่ 3 131
4 การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ 141
  4.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 142
            การทดลอง 4.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 142
    4.1.1 การเคลื่อนที่ในแนวระดับของการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 147
    4.12 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 147
    4.1.3 การกระจัดและความเร็วของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 150
  4.2 การเคลื่อนที่ในแนววงกลม 162
            การทดลอง 4.2 คาบของการเคลื่อนที่ในแนววงกลม 165
    4.2.1 ความเร่งสู่ศูนย์กลาง 169
    4.2.2 การเคลื่อนที่บนทางโค้ง 173
            ถนนโค้งและเอียง 177
    4.2.3 อัตราเร็วเชิงมุม 182
    4.2.4 กาเคลื่อนที่ของดาวเทียมและสภาพเสมือนไร้น้ำหนัก 185
            แบบฝึกหัดบทที่ 4 189
5 งานและพลังงาน 193
  5.1 แรงและงาน 194
            งานของแรงที่กระทำมุมกับแนวการเคลื่อนที่ 196
            การหางานด้วยวิธีคำนวณจากพื้นที่ใต้กราฟ 198
  5.2 พลังงานจลน์ 201
            งานกับการเปลึ่ยนพลังงานจลน์ของวัตถุ 201
            งานของแรงหลายแรงที่กระทำกับวัตถุ 203
  5.3 พลังงานศักย์ 205
    5.3.1 พลังงานศักย์โน้มถ่วง 206
    5.3.2 พลังงานศักย์ยืดหยุ่น 209
            การทดลอง 5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะทางที่สปริงยืดออก 210
  5.4 กฎการอนุรักษ์พลังงาน 213
  5.5 การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนววงกลมในระนาบดิ่ง 217
  5.6 กำลัง 222
  5.7 เครื่องกล 224
    5.7.1 ประสิทธิภาพของเครื่องกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า 224
    5.7.2 หลักการของงานกับเครื่องกล 225
  5.8 แหล่งพลังงานและการใช้พลังงาน 230
            แบบฝึกหัดบทที่ 5 233
6 การชนและโมเมนตัม 243
  6.1 แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม 244
  6.2 การดลและแรงดล 246
  6.3 การชนใน 1 มิติ และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 255
            การทดลอง 6.1 การชนของวัตถุในแนวตรง 256
            กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมของระบบ 261
  6.4 การชนใน 2 มิติ และ 3 มิติ 262
  6.5 การระเบิด 264
            การทดลอง 6.2 การดีดตัวแยกจากกันของวัตถุแนวตรง 265
            แบบฝึกหัดบทที่ 6 275
7 การเคลื่อนที่แบบหมุน 287
  7.1 ปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบหมุน 289
  7.2 พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่แบบหมุน 291
  7.3 ทอร์กกับการเคลื่อนที่แบบหมุน 294
  7.4 โมเมนตัมเชิงมุมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม 298
  7.5 การเคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนตำแหน่งและหมุน 304
            แบบฝึกหัดบทที่ 7 310

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 70881724

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์