ฟิสิกส์ยุคใหม่ปริทัศน์ โดย รศ.วันชัย โพธิ์พิจิตร
ความนิยมของผู้ชม: / 4
แย่มากดีมาก 
 

สารบัญ

บทที่ เรื่อง หน้า
บทนำ   1
1 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 7
  1.1 การแปลงโคออร์ดิเนตแบบกาลิเลโอและกลศาสตร์ของนิวตัน 7
  1.2 การแปลงโคออร์ดิเนตแบบกาลิเลโอและทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 9
  1.3 การทดลองของไมเคิลสันกับมอร์เลย์ 10
  1.4 สัจพจน์ของไอน์สไตน์ 10
  1.5 ความเป็นเวลาเดียวกัน 11
  1.6 ผลทางจลศาสตร์ของสัมพัทธภาพ 12
  1.7 การแปลงโคออร์ดิเนตแบบลอเร็นท์ซ 15
  1.8 การแปลงความเร็ว 17
  1.9 กลศาสตร์เชิงสัมพัทธ์ 21
  1.10 การทดลองที่สนับสนุนทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ 32
  1.11 เรื่องของฝาแฝดขัดกับความรู้สึก 34
  1.12 หลักแห่งการสมนัย 35
  1.13 ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป 36
2 รากฐานของทฤษฎีควอนตัม 38
  2.1 สภาวะเป็นก้อนในฟิสิกส์คลาสสิก 38
  2.2 ปรากฎการณ์โฟโตอิเลกตริก 40
  2.3 ทฤษฎีควอนตัมของแสง 43
  2.4 รังสีเอ็กซ์ 47
  2.5 การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ 51
  2.6 ปรากฎการณ์คอมพ์ตัน 55
  2.7 คุณสมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาค 59
  2.8 คลื่นเดอบรอย 60
  2.9 ฟังก์ชันคลื่น 61
  2.10 ความเร็วของคลื่นเดอบรอย 62
  2.11 ความเร็วคลื่นและความเร็วกลุ่ม 65
  2.12 การเลี้ยวเบนของอนุภาค 70
  2.13 หลักอนิจจัง 74
  2.14 หลักแห่งการเติมเต็ม 81
3 โครงสร้างของอะตอม 82
  3.1 แบบของอะตอม 82
  3.2 การกระเจิงของอนุภาคแอลฟา 86
  3.3 วงโคจรของอิเล็กตรอน 93
  3.4 ทฤษฎีอะตอมไฮโดรเจนของบอห์ร 97
  3.5 คลื่นเดอบรอยในอะตอมไฮโดรเจน 105
  3.6 การทดลองของแฟรงค์กับเฮิรตซ์ 106
  3.7 การเคลื่อนที่ของนิวเคลียสและมวลลด 108
  3.8 อะตอมไฮโดรเจนิก 111
  3.9 โมเมนตัมเชิงมุมและสปิน 112
  3.10 กลศาสตร์ควอนตัม 115
  3.11 สมการของชเริดดิงเยอร์ 115
  3.12 อนุภาคในกล่อง 119
  3.13 ตัวสั่นฮาร์โมนิก 124
  3.14 สมการชเริดดิงเยอร์สำหรับอะตอมไฮโดรเจน 134
  3.15 จำนวนควอนตัมวงโคจร 140
  3.16 จำนวนควอนตัมแม่เหล็ก 142
  3.17 ปรากฎการณ์เซมานปกติ 146
  3.18 สปินของอิเลกตรอน 149
  3.19 อันตรกิริยาของสปินกับวงโคจร 152
  3.20 ฟังก์ชันไอเกนและความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของอิเลกตรอน 154
  3.21 หลักการกีดกัน 161
  3.22 โครงรูปอิเลกตรอน 164
  3.23 ตารางคาบ 168
  3.24 กฎของฮุนด์ 173
  3.25 สเปกตรัมของรังสีเอ็กซ์ 174
4 โครงสร้างของโมเลกุล 177
  4.1 การสร้างโมเลกุล 177
  4.2 หุ้นอิเลกตรอน 178
  4.3 ไอออนของโมเลกุลไฮโดรเจน 181
  4.4 โมเลกุลไฮโดรเจน 187
  4.5 พันธะไอออนิก 189
  4.6 ทฤษฎีต่างๆ ของการเกิดพันธะ 195
  4.7 สเปกตรัมของโมเลกุล 197
  4.8 โมเลกุลที่มีหลายอะตอม 200
  4.9 พันธะคาร์บอน 200
  4.10 โมเลกุลไฮโดรคาร์บอน 201
5 กลศาสตร์เชิงสถิติ 204
  5.1 กลศาสตร์เชิงสถิติ 204
  5.2 เทศะเฟส 205
  5.3 ความน่าจะเป็นของการแจกแจง 207
  5.4 การแจกแจงที่น่าจะเป็นที่สุด 209
  5.5 สถิติแบบแมกซเวลล์-โบลท์ซมันน์ 212
  5.6 อัตราเร็วของโมเลกุล 216
  5.7 สถิติแบบโบซ-ไอน์สไตน์ 219
  5.8 การแผ่รังสีของวัตถุดำ 221
  5.9 สูตรของเรลีห์-จีนส์ 224
  5.10 สูตรการแผ่รังสีของพลังค์ 228
  5.11 สถิติแบบเฟอร์มิ-ดิแรค 231
  5.12 การเปรียบเทียบการแจกแจงทางสถิติทั้งสามแบบ 233
  5.13 การเปลี่ยนย้ายระหว่างสถานะ 235
  5.14 เมเซอร์และเลเซอร์ 238
6 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 242
  6.1 พันธะในของแข็ง 242
  6.2 ความร้อนจำเพาะของของแข็ง 248
  6.3 พลังงานเฟอร์มิ 255
  6.4 การแจกแจงพลังงานอิเล็กตรอน 259
  6.5 ความร้อนจำเพาะอิเลกตรอนิก 261
  6.6 ทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง 262
  6.7 กฎของโอห์ม 270
  6.8 โซนบริยวง 273
  6.9 กำเนิดของแถบหวงห้าม 276
  6.10 มวลสัมฤทธิ์ 282
  6.11 ตัวนำวิเศษ 288
7 ฟิสิกส์ของนิวเคลียส 291
  7.1 มวลของอะตอม 291
  7.2 อิเลกตรอนในนิวเคลียส 293
  7.3 นิวตรอน 295
  7.4 ขนาดของนิวเคลียส 297
  7.5 พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส 300
  7.6 กัมมันตภาพรังสี 302
  7.7 อนุกรมกัมมันตรังสี 306
  7.8 การสลายแอลฟา 309
  7.9 การสลายบีตา 311
  7.10 การเปล่งโปซิตรอนและการจับอิเลกตรอน 314
  7.11 การสลายบีตาผกผัน 315
  7.12 การสลายแกมมา 316
  7.13 เสถียรภาพของนิวเคลียส 317
  7.14 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 319
  7.15 นิวเคลียสเชิงประกอบ 322
  7.16 ปฏิกิริยาการแบ่งตัวของนิวเคลียส 324
  7.17 ปฏิกิริยาลูกโซ่ 327
  7.18 ปฏิกิริยาการหลอมตัวของนิวเคลียส 330
  7.19 ผลทางชีววิทยาของการแผ่รังสี 332
  7.20 อนุภาคปฐมภูมิ 334
  7.21 อนุภาคที่มีอันตรกิริยาอย่างแรง 338
  7.22 เลปตอนและอันตรกิริยาอย่างอ่อน 341
  7.23 ระเบียบแบบแผนของอนุภาคปฐมภูมิ 342

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 72518272

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์