หลักเคมี 2 Principle of chemistry
ความนิยมของผู้ชม: / 14
แย่มากดีมาก 
บทที่ เรื่อง หน้า
1 บทนำ  
  1.1 วิธีทางวิทยาศาสตร์ 2
  1.2 การวัด 5
  1.3 หน่วยการวัด 11
  1.4 สสารและสมบัติของสสาร 14
  1.5 ธาตุ สารประกอบ และสารผสม 16
  1.6 การแยกสารผสม 18
  1.7 กฎทรงมวล  และกฎสัดส่วนคงที่ 23
  1.8 ทฤษฎีอะตอมของเดลตัน 26
  1.9 น้ำหนักอะตอม 30
  1.10 สัญลักษณ์ สูตร และสมการเคมี 32
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 1 34
  แบบฝึกหัดบทที่ 1 36
2 ปริมาณสารสัมพันธ์  
  2.1 โมล 40
  2.2 องค์ประกอบเป็นร้อยละ 47
  2.3 สูตรเคมี 50
  2.4 การคำนวณหาสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุล 51
  2.5 การดุลสมการเคมีอย่างง่าย 55
  2.6 การคำนวณที่เกียวข้องกับสมการเคมี 57
  2.7 สารที่กำหนดปริมาณ 62
  2.8 ผลผลิตตามทฤษฎี และผลผลิตร้อยละ 65
  2.9 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน 67
  2.10 การหาค่าเลขออกซิเดชัน 68
  2.11 การดุลสมการรีดอกซ์ 73
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 2 82
  แบบฝึกหัดบทที่ 2 83
3 โครงสร้างของอะตอม  
  3.1 รังสีคาโทด 93
  3.2 ประจุของอิเล็กตรอน 96
  3.3 อนุภาคประจุบวก และเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ 97
  3.4 กัมมันตรังสี 100
  3.5 นิวเคลียร์อะตอม 101
  3.6 รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า 102
  3.7 รังสีเอ็กซ์และเลขอะตอม 105
  3.8 นิวตรอน 106
  3.9 ไอโซโตป 107
  3.10 อะตอมมิกสเปกตรัม 110
  3.11 ทฤษฎีของบอร์ 114
  3.12 กลศาสตร์คลื่น 117
  3.13 การหมุนเวียนของอิเล็กตรอนและหลักการกีดกันของเพาลี 124
  3.14 โครงสร้างอิเล็กโตรนิกของธาตุ 126
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 3 131
  แบบฝึกหัดบทที่ 3 133
4 ระบบพีริออดิก  
  4.1 การค้นพบกฎพีริออดิก 137
  4.2 ตารางธาตุสมัยใหม่ 142
  4.3 การจัดอิเล็กตรอนของธาตุในตารางธาตุ 144
  4.4 ขนาดของอะตอม 145
  4.5 รัศมีของอิออน 149
  4.6 พลังงานอิออไนเซชัน 150
  4.7 อิเล็กตรอนอัฟฟินิตี 154
  4.8 อิเล็กโตรเนกะติวิตี 156
  4.9 แนวโน้มสมบัติทางกายภาพ 159
  4.10 แนวโน้มสมบัติทางเคมี 160
  4.11 สมบัติความเป็นโลหะ 161
  สรุปเทอมและคำศัพท์ที่สำคัญบทที่ 4 163
  แบบฝึกหัดบทที่ 4 164
5 พันธะเคมี  
  5.1 พันธะอิออนิก 168
  5.2 แฟคเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดสารประกอบอิออนิก 173
  5.3 พันธะโควาเลนต์ 175
  5.4 ฟอร์มาลชาร์จ 177
  5.5 เรโซเนนซ์ 180
  5.6 พันธะโคออดิเนตโควาเลนต์ 183
  5.7 สภาพขั้วของพันธะและของโมเลกุล 184
  5.8 ทฤษฎีวาเลนซ์บอนด์ 186
  5.9 ไฮบริดออร์บิตอล 189
  5.10 พันธะคู่และพันธะสาม 194
  5.11 ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิตอล 198
  5.12 ทฤษฎีการผลักกันของคู่อิเล็กตรอนในวาเลนซ์เชลล์ 204
  5.13 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล 213
  5.14 ความยาวของพันธะและรัศมีโควาเลนต์ 214
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 5 217
  แบบฝึกหัดบทที่ 5 219
6 แก๊ส  
  6.1 ปริมาตรและความดัน 225
  6.2 กฎของบอยล์ 230
  6.3 กฎของชาร์ลส์ 232
  6.4 กฎของเกย์ลุสแสก และหลักของอโวการโดร 236
  6.5 กฎของแก๊สสมมติ 240
  6.6 กฎความดันย่อยของเดลตัน 246
  6.7 กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 252
  6.8 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 254
  6.9 การแจกแจงของอัตราของโมเลกุล 258
  6.10 แก๊สจริง 258
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 6 263
  แบบฝึกหัดบทที่ 6 264
7 ของแข็ง  
  7.1 สมบัติของของแข็ง 271
  7.2 การหาโครงสร้างผลึก 272
  7.3 โครงสร้างและหน่วยเซลล์ 276
  7.4 การจัดเป็นกลุ่ม(Packing) ของอะตอม 281
  7.5 รูทรงเหลี่ยมสี่หน้าและรูทรงเหลี่ยมแปดหน้า 285
  7.6 ชนิดของผลึกที่มีการจัดแน่นที่สุด 287
  7.7 การคำนวณรัศมีอะตอม เลขอโวกาโดรและอื่นๆ 288
  7.8 แรงยึดเหนี่ยวและสมบัติของของแข็ง 292
  7.9 ของแข็งจริงและความบกพร่องในผลึก 296
  7.10 ซีมิคอนดักเตอร์ 299
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 7 301
  แบบฝึกหัดบทที่ 7 303
8 ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์  
  8.1 สมบัติของของเหลว 306
  8.2 ความร้อนของการกลายเป็นไอ 310
  8.3 ความดันไอ 314
  8.4 การเดือด 317
  คลาเ8.5 สมการคลอเซียส- ปรอน 318
  8.6 ของแข็งอสัณฐาน 323
  8.7 ระบบหรือสถานะคอลลอยด์ 324
  8.8 ชนิดของระบบคอลลอยด์ 325
  8.9 การเตรียมระบบคอลลอยด์ 325
  8.10 ผลทินแดลล์ 327
  8.11 เสถียรภาพของคอลลอยด์ 327
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 8 330
  แบบฝึกหัดบทที่ 8 331
9 การเปลี่ยนแปลงสถานะ  
  9.1 เส้นโค้งการให้ความร้อนและเส้นโค้งการเย็นตัว 334
  9.2 ซุปเปอร์ฮิตติงและซูปเปอร์คูลิง 336
  9.3 ความดันไอของของแข็ง 339
  9.4 เฟสไดอะแกรม 340
  9.5 การเปลี่ยนแปลงของความร้อน 343
  9.6 ความจุความร้อน 345
  9.7 กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ 346
  9.8 ความร้อนของปฏิกิริยา 352
  9.9 เอนทัลปีของการเกิดสารและกฎของเฮสส์ 355
  9.10 เอนทัลปีมาตรฐานของการเกิดสาร 358
  9.11 พลังงานพันธะ 363
  9.12 กระบวนการเกิดขึ้นโดยตนเอง 370
  9.13 เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ 372
  9.14 สมการของยิบบ์ส 375
  9.15 เอนโทรปีสัมบูรณ์มาตรฐาน 379
  9.16 พลังงานอิสระมาตรฐาน  และพลังงานอิสระมาตรฐานของการเกิดสาร 381
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 9 383
  แบบฝึกหัดบทที่ 9 385
10 สารละลายและสมบัติของสารละลาย  
  10.1 ชนิดของสารละลาย 394
  10.2 หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย 394
  10.3 กระบวนการเกิดสารละลาย 404
  10.4 พลังงานหรือความร้อนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสารละลาย 407
  10.5 ความสามารถในการละลาย 414
  10.6 แฟคเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการละลายของสาร 416
  10.7 สมบัติคอลลิเกตีฟของสารละลาย 421
  10.8 ความดันไอของสารละลาย 423
  10.9 จุดเดือดของสารละลายที่สูงขึ้น 428
  10.10 ความดันออสโมติก 433
  10.11 สารละลายของอิเล็กโตรไลต์ 437
  10.12 สารละลายซี่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่ระเหยง่าย และการกลั่นลำดับส่วน 440
  10.13 พฤติกรรมของสารละลายจริง 446
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 10 448
  แบบฝึกหัดบทที่ 10 450
  หนังสืออ้างอิงทั่วไป 456
  ภาคผนวก ก กฎการเขียนสูตรแบบจุดตามกฎออกเตต 458
  ภาคผนวก ข นอร์มาลิตี 472
  ภาคผนวก ค ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 477
  ภาคผนวก ง สมบัติเทอร์โมไดนามิกที่ 25 oC 480
  บัญชีชื่อธาตุ 482
  ตาราง logarithms 486
  First Ionization Energies, Electron Affinities and Electronegativities 488
  Atomic Weights 489
  ดัชนีค้นเรื่อง 490
 
หลักเคมี  2 Principle of chemistry
โดย ดร. ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
บทที่ เรื่อง หน้า
11 จลศาสตร์เคมี  
  11.1 อัตราและการวัดอัตราเร่งของปฏิกิริยา 1
  11.2 กฎของอัตราและลำดับของปฏิกิริยา 8
  11.3 ปฏิกิริยาลำดับหนึ่ง 12
  11.4 ครึ่งชีวิตของปฏิกิริยาลำดับหนึ่ง 16
  11.5 ปฏิกิริยาลำดับสองและลำดับสูงขึ้นไป 18
  11.6 ปฏิกิริยาลำดับศุนย์และลำดับที่เป็นเศษส่วน 22
  11.7 อิทธิพลของอุณหภูมิต่ออัตราของปฏิกิริยา 24
  11.8 ทฤษฎีการชนกัน 29
  11.9 ทฤษฎีทรานซิชันสเตต 33
  11.10 กลไกของปฏิกิริยา 34
  11.11 ปฏิกิริยาคะตะลิซิส 38
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 11 43
  แบบฝึกหัดบทที่ 11 45
12 สมดุลเคมี  
  12.1 สภาวะสมดุล 52
  12.2 กฎของแมสเอกชัน 54
  12.3 ค่าคงที่ของสมดุล 58
  12.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง Kp และ Kc 61
  12.5 เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลเคมี 63
  12.6 หลักของเลอชาเตอลิเยร์ กับสมดุลเคมี 66
  12.7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ของสมดุลกับอุณหภูมิ 71
  12.8 การคำนวณเกี่ยวกับสมดุลเคมี 74
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 12 80
  แบบฝึกหัดบทที่ 12 81
13 กรด-เบส  
  13.1 กรดและเบสตามนิยามของอาร์รีเนียส 87
  13.2 กรดและเบสตามนิยามของบรอนสเตด-เลาว์รี 89
  13.3 กรดและเบสตามนิยามของลิวอิส 92
  13.4 นิยามกรด-เบสตามระบบตัวทำลาย 95
  13.5 ความแก่-อ่อนของกรดและเบส 96
  13.6 แฟคเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อความแก่-อ่อนของกรด 100
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 13 105
  แบบฝึกหัดบทที่ 13 106
14 สมดุลกรด-เบส ในน้ำ  
  14.1 อิออไนเซชันของน้ำ 109
  14.2 pH และการคำนวณเกี่ยวกับ pH 113
  14.3 การแตกตัวของอิเล็กโตรไลต์อ่อน 117
  14.4 การคำนวณค่างคงที่ของสมดุลของกรดอ่อนและเบสอ่อน 120
  14.5 การแตกตัวเป็นอิออนของกรดโพลิโปรติก 124
  14.6 ไฮโดรลิซีส 132
  14.7 สารละลายบัฟเฟอร์ 136
  14.8 การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ 146
  14.9 ไตเตรชัน 150
  14.10 อินดิเคเตอร์ 160
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 14 164
  แบบฝึกหัดบทที่ 14 165
15 สมดุลของเกลือที่ละลายได้น้อยและอิออนเชิงซ้อน  
  15.1 ผลคูณของความสามารถในการละลาย 171
  15.2 ผลของคอมมอนอิออนต่อความสามารถในการละลาย 176
  15.3 ปฏกิริยาการตกตะกอน 179
  15.4 สมดุลของอิออนเชิงซ้อน 183
  15.5 การแตกตัวของอิออนเชิงซ้อน 185
  15.6 ผลของอิออนเชิงซ้อนที่มีต่อความสามารถในการละลาย 188
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 15 190
  แบบฝึกหัดบทที่ 15 191
16 ไฟฟ้าเคมี  
  16.1 หน่วยของไฟฟ้า 195
  16.2 การนำไฟฟ้า 197
  16.3 อิเล็กโตลิซีส 198
  16.4 การใช้อิเล็กโตลิซีสในอุตสาหกรรม 202
  16.5 กฎของฟาราเดย์ 205
  16.6 เซลล์กัลวานิก 210
  16.7 อิเล็กโตรดในเซลล์กัลวานิก 212
  16.8 ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ 214
  16.9 ศักย์ไฟฟ้าครี่งเซลล์ 215
  16.10 การใช้ค่าของศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ 218
  16.11 งานไฟฟ้าและการเปลี่ยนแปลงของพลังงานอิสระ 223
  16.12 ค่าคงที่ของสมดุลทางเทอร์โมไดนามิกส์ 226
  16.13 สมการของเนินสต์ 228
  16.14 เซลล์ความเข้มข้น 231
  16.15 การหาค่า Ksp โดยใช้เซลล์กัลวานิก 232
  16.16 การหา pH โดยใช้สมการของเนินสต์ 234
  16.17 เซลล์กัลวานิกที่มีความสำคัญในทางปฏิบัติ 237
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 16 242
  แบบฝึกหัดบทที่ 16 244
17 ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ  
  17.1 สมบัติทั่วไปของโลหะ 252
  17.2 สมบัติทั่วไปของอโลหะและกึ่งโลหะ 256
  17.3 แนวโน้มความเป็นโลหะของธาตุ 258
  17.4 การเตรียมโลหะ 261
  17.5 สมบัติทางเคมีของโลหะและสารประกอบที่สำคัญ 262
  17.6 ความเป็นอิออนิกหรือโควาเลนต์ของพันธะของสารประกอบโลหะ 265
  17.7 สารประกอบออกซิเจนของอโลหะ 267
  17.8 การเตรียมออกไซด์ของอโลหะ 268
  17.9 กรดออกโซและออกโซแอนอิออนอย่างง่าย 270
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 17 274
  แบบฝึกหัดบทที่ 17 275
18 ธาตุทรานซิชัน  
  18.1 สมบัติทั่วไป 278
  18.2 โครงสร้างอิเล็กโตรนิก 283
  18.3 เลขออกซิเดชันของธาตุทรานซิชัน 286
  18.4 รัศมีอะตอม 289
  18.5 การถลุงโลหะ 291
  18.6 สารประกอบโคออร์ดิเนชัน 296
  18.7 เลขโคออร์ดิเนชัน 301
  18.8 การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคออร์ดิเนชัน 302
  18.9 ไอโซเมอริซึมในสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 305
  18.10 การใช้ทฤษฎีวาเลนซ์บอนด์ 313
  18.11 ทฤษฎีคริสตอลฟิลด์ 318
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 18 326
  แบบฝึกหัดบทที่ 18 328
19 เคมีอินทรีย์  
  19.1 ธรรมชาติของไฮโดรคาร์บอนและโครงสร้าง 336
  19.2 ไอโซเมอริซึมในสารประกอบอินทรีย์ 342
  19.3 การเรียกชื่อ 350
  19.4 อัลเคน 357
  19.5 ไซโคลอัลเคน 362
  19.6 อัคคีน 363
  19.7 อัลไคน์ 366
  19.8 สารประกอบอะโรเมติก 368
  19.9 สารประกอบเฮโลเจนอินทรีย์ 378
  19.10 อัลกอฮอล 381
  19.11 ฟีนอล 385
  19.12 อีเทอร์ 387
  19.13 อัลดีไฮด์และคีโตน 388
  19.14 กรดคาร์บอกซิลิก 393
  19.15 เอสเตอร์ 396
  19.16 อะไมด์ 398
  19.17 อะมีน 399
  19.18 โพลิเมอร์ 399
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 19 403
  แบบฝึกหัดบทที่ 19 405
20 เคมีนิวเคลียร์  
  20.1 การสลายของสารกัมมันตรังสีโดยตนเอง 413
  20.2 อัตราการสลายของสารกัมมันตรังสี 419
  20.3 การนำหลักการสลายของสารกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ 425
  20.4 การเปลี่ยนแปลงทางนิวเคลียร์ 429
  20.5 เสถียรภาพของนิวเคลียส 431
  20.6 นิวเคลียร์ฟิสชัน 437
  20.7 นิวเคลียร์ฟิวชัน 440
  20.8 พลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียร์ 441
  สรุปเทอมและคำศัพท์สำคัญบทที่ 20 448
  แบบฝึกหัดบทที่ 20 450
     
  หนังสืออ้างอิงทั่วไป 456
  ภาคผนวก 458
  ก. หน่วย SI 458
  ข. ค่าคงที่ทางกายภาพที่สำคัญ 459
  ค. แฟคเตอร์แปรหน่วย 460
  ง. ค่าคงที่ของสมดุลของกรดและเบสอ่อนที่สำคัญ 461
  Ka และ pKa ของกรดโพลิโปรติกสามัญ 461
  จ. ผลคูณของความสามารถในการละลายของเกลือที่ละลายได้น้อย 462
  ฉ. ศักย์ไฟฟ้าแบบรีดักชันมาตรฐานที่ 25 oC 463
  ช. มวลของไอโซโตป 464
  บัญชีชื่อธาตุ 465
  ตาราง logarithms 469
  First Ionization Energies, Electron Affinities and Electronegativities 471
  Atomic Weights 472
  ดัชนีค้นเรื่อง 473

 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60285969

Who's Online

ขณะนี้มี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์