วัสดุช่าง ตอน 1-2 เรียบเรียงโดย สมศักดิ์ ทองประไพ
ความนิยมของผู้ชม: / 37
แย่มากดีมาก 
 
 

สารบัญ

บทที่ เรื่อง หน้า
1

การนำวิชาฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ในงานช่าง

1
 

การนำวิชาเคมีมาประยุกต์ใช้ในงานช่าง

2
  ธาตุ 2
  อะตอม 3
  โมเลกุล 5
  คุณสมบัติทางฟิสิกส์ระหว่างธาตุที่เป็นโลหะและอโลหะ 6
  คุณสมบัติทางเคมีระหว่างธาตุที่เป็นโลหะและอโลหะ 6
  สัญลักษณ์ของธาตุ 7
  สารประกอบ 9
  ของผสม 10
2

ธาตุสำคัญที่นำมาใช้ในงานช่าง

 
 

และอุตสาหกรรม

11
    ออกซิเจน 11
    ไฮโดรเจน 12
    แก๊สคลอรีน 13
    แก๊สไนโตรเจน 15
    คาร์บอน 15
  อันยรูปของคาร์บอน 16
    กำมะถัน 17
    ซิลิกอน 20
    ฟอสฟอรัส 20
  ฟอสฟอรัสมีอันยรูปที่สำคัญ 2 อันยรูป 21
  สารประกอบที่สำคัญที่นำมาใช้ในงานช่าง  
  และอุตสาหกรรม 22
    อะซิติลึน (Acetylene) 22
    แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ 23
    แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 23
    แก๊สเอตทีลีน(Ethylene) 24
    สารประกอบคาร์ไบด์ 24
  สารประกอบที่สำคัญที่เป็นกรด , ด่าง(เบส)  
  เกลือที่ใช้ในงานช่างและอุตสาหกรรม 25
    กรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริก 25
    กรดกำมะถันหรือกรดซัลฟุริก 25
    กรดดินประสิวหรือกรดไนตริก 26
    กรดกัดทอง 27
    ด่างหรือเบสที่ใช้ในงานช่าง 27
    เกลือที่ใช้ในงานช่าง 27
3

ออกซิเดชั่น

29
  รีดักชั่น 29
  น้ำเลี้ยงหม้อน้ำ 29
  น้ำอ่อน , น้ำกระด้าง 29
  วิธีการทำน้ำเลี้ยงหม้อน้ำหรือน้ำที่ใส่เติม  
  ในหม้อน้ำเครื่องจักร 29
  ลักษณะที่สำคัญของน้ำเลี้ยงหม้อน้ำ  
  หรือน้ำที่เติมในหม้อน้ำเครื่องจักร  
  เครื่องยนต์ 31
  การสังเคราะห์สารประกอบ 32
  การวิเคราะห์สารประกอบ 32
4

โลหะจากพื้นโลก

33
  วัสดุช่างแบ่งตามลักษณะงาน 33
  วัสดุช่างแบ่งโดยจำแนกตามชนิด 33
  การกำหนดลักษณะมาตรฐานของวัสดุช่าง 34
  ลักษณะต่างๆของวัสดุช่าง 35
  การกำหนดลักษณะมาตรฐานของเหล็ก 39
  การกำหนดลักษณะมาตรฐานเหล็ก  
  ตามระบบของประเทศเยอรมัน 39
  การกำหนดลักษณะมาตรฐานเหล็ก  
  ตามระบบของประเทศอเมริกา 51
  การกำหนดลักษณะมาตรฐานเหล็ก  
  ตามระบบของประเทศญี่ปุ่น 55
5

การขุดแร่

61
  การทำโลหะให้บริสุทธิ์ 64
  เหล็ก (Iron) 64
  กระบวนการถลุงเหล็กด้วยเตาถลุง  
  เหล็กแบบต่างๆ 66
  เตาถลุงเหล็กแบบเตาสูง หรือเรียกว่า  
  เตาถลุงแบบบัสเฟอร์เนส (Blast Furnace)  
  หรือเรียกว่าเตาเป่าลม 66
  ลักษณะส่วนต่างๆของเตาถลุงเหล็กแบบ  
  เตาสูง (Blast Furnace) 71
  รูปแสดงกระบวนการเหล็กดิบ (Pig Iron) 73
  เหล็กดิบ (Pig Iron) 76
  การถลุงแร่เหล็กแบบเหล็กพรุน (Sponge Iron) 76
  เตาถลุงเหล็กแบบเตาคิวโปล่า (Cupola furnace) 78
  เหล็กหล่อธรรมดา 80
  เหล็กหล่อเหนียวหรือเหล็กหล่อเท็มเปอร์ 81
  เหล็กหล่อพิเศษ 82
  เหล็กเหนียวหล่อ 83
  คุณสมบัติของเหล็กหล่อทั่วๆไป 84
  ลักษณะงานของเหล็กหล่อทั่วๆไป 86
  ข้อเปรียบเทียบระหว่างเหล็กหล่อและเหล็กหล่อเหนียว 87
6

เหล็กอ่อน (Wrought Iron)

88
  การถลุงเหล็กแบบเตาพุดเดิล (Puddel Furnace) 88
  เหล็กกล้า (Steel) 89
  เหล็กกล้าประสม (Alloy Steel) 90
  กระบวนการถลุงเหล็กกล้า 92
  เตาถลุงเหล็กแบบเบสเซเบอร์  
  (Bessemer's Process หรือ Bessemer Converter) 92
  เตาถลุงเหล็กแบบโทมัส (Thomas Process) 93
  เตาถลุงเหล็กแบบ LD (LD Process) 94
  เตาถลุงเหล็กแบบเตากระทะ (Open Hearth Furnace)  
  หรือเรียกว่า เตาถลุงเหล็กเตาหลอมแบบเปิด  
  (Open Hearth Process) หรือเรียกว่า เตาถลุงเหล็ก  
  แบบซีเมนต์-มาร์ติน (Sicmens and Martion) 95
  เตาถลุงเหล็กแบบเตาไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) 98
  เตาถลุงเหล็กแบบสูญญากาศ (Kill steel) 102
  สรุปผลเกี่ยวกับการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าจาก  
  เตาถลุงเหล็กแบบต่างๆ 103
7

โลหะซินเตอร์และโลหะแข็ง

 
 

(Sintered Metal and Hard Metal)

104
  สรุปกระบวนการทำโลหะซินเตอร์และ  
  โลหะแข็งตามลำดับขั้นตอนต่างๆ 106
  คุณสมบัติของโลหะซินเตอร์และโลหะแข็ง 107
  การแบ่งเหล็กชนิดต่างๆตามลักษณะการใช้งาน 108
  เหล็กสร้าง 108
  เหล็กพิเศษต่างๆ 109
  เหล็กเครื่องมือ 110
  ลักษณะภาคตัดของแท่งเหล็กต่างๆ 111
8

กระบวนการรีดโลหะ

113
  การรีดเหล็กแผ่น 115
  การรีดเหล็กเส้นและเหล็กแท่ง 115
  รูปแสดงการรีดเหล็กแผ่นและเหล็กเส้น 116
  การทำเส้นโดยวิธีการดึง (drawing) 117
  การอัดดันโลหะให้ไหลออก (Extrusion)  
  เพื่อทำเป็นเส้นหรือแท่งยาว 117
  การรีดทำท่อจากโลหะแผ่นหรือเหล็กแผ่น 118
  วิธีการทำท่อจากโลหะแผ่นโดยใช้การม้วน 119
  วิธีการทำท่อจากแท่งโลหะโดยการดันหรือแทงหรือกระแทก 119
  รูปแสดงตัวอย่างชิ้นงานที่ได้จากการรีด 120
  การตีเหล็ก 121
  วิธีดรอพ ฟอร์จจิ้ง (Drop forging) 121
  วิธีเพรสชิ่ง (Pressing) 122
  การหล่อโลหะ (Casting) 123
  รูปแสดงแบบหล่อเหล็ก 125
  การต่อโลหะ (Joining Metals) 126
  การเชื่อมโลหะ (Welding) 127
  การบัดกรี (Soldering) 129
  หัวแร้งบัดกรี 131
  ตะกั่วบัดกรี (Solder) 131
  น้ำประสาน(Flux) 131
  สรุปองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับงานบัดกรี 134
  การกลึงโลหะและการกัด 134
  การขัดเจียระไน (Grinding) 137
9

แทนทาไลท์ (Tantalite) และโคลัมไบท์ (Columbite)

138
  ธอเรียม (Thorium) และโมนาไซท์ (Monazite) 139
  แบไรท์ (Barite) 139
  ฟลูออไรท์ (Fluorite) 139
  ยิปซั่ม (Gypsum) หรือที่เรียกว่า เกลือจืด 139
  โปแตส (Potash) 140
  เกลือหิน (Rock Salt) และโซดาแอส (soda-Ash) 140
10

วัสดุก่อสร้าง

143
  นไม้ต้ 143
  การผุของไม้ 145
  ข้อดีของไม้สำหรับใช้ในการก่อสร้าง 145
  การผึ่ง อบ และอาบน้ำยาไม้ 146
  การซื้อขายไม้ในท้องตลาด 146
  ไม้อัด 146
  การสงวนป่า 147
  หิน 147
  การจำแนกขนาดของหินย่อยสำหรับก่อสร้าง 148
  ชนิดของหินและการใช้งาน 148
  หินที่นำมาผสมคอนกรีต 149
  ทราย (Sand) และกรวด (Gravel) 149
  ปูนขาว 151
  ซีเมนต์ (Cement) 151
  ปูนซีเมนต์ชนิดต่างๆที่มีจำหน่าย 152
  บริษัทผู้ผลิตซีเมนต์ของไทย 154
  การบรรจุซีเมนต์ 154
  การเก็บรักษาซีเมนต์ 154
  การซื้อขายในท้องตลาด 154
  คอนกรีต 155
  ส่วนผสมคอนกรีต 155
  การผสมคอนกรึต 155
  การบ่มคอนกรีต 156
  อัตราส่วนผสมของคอนกรึต  
  ปูนทราย ปูนก่อ  และปูนฉาบ 157
  อิฐ (Brick) และคอนกรีตบล็อก 159
  อิฐมอญ 159
  อิฐบางบัวทอง  และอิฐโปร่ง 159
  อิฐทนไฟ 160
  คอนกรีตบล็อก 160
  วัสดุมุงหลังคา 161
  สังกะสีมุงหลังคา 161
11

ชนิดของเครื่องมือและการใช้งาน

163
  การซ่อมและบำรุงเครื่องมือ 167
  วิธีใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัย 168
12

โลหะหนัก (Heavy Metals)

 
 

และโลหะเบา (Light Metals)

171
  ทองแดง (Copper) 171
    กระบวนการถลุงทองแดงตามกรรมวิธีแห้ง 172
    กระบวนการถลุงทองแดงตามกรรมวิธีเปียก 174
    ลักษณะทั่วๆไปของทองแดง 174
    ลักษณะงานทองแดง 175
    ประโยชน์ของทองแดง 176
    การป้องกัน การกัดกร่อนของทองแดง 176
  สังกะสี (Zinc) 176
    กรรมวิธีการถลุง 179
    ประโยชน์ของสังกะสี 179
    การป้องกันการกัดกร่อนของสังกะสี 179
  ตะกั่ว (Lead) 179
    ประโยชน์ของตะกั่ว 179
    โทษของตะกั่ว 180
  ดีบุก (Nickel) 181
  โครเมียม (Chromium) 181
  วุลแฟรมหรือทังสเตน (Tungsten) 182
  โมลิบดินั่ม (Molybdenum) 182
  วาเนเดียม (Vanadium) 182
  โคบอลต์ (Cobalt) 183
  แมงกานีส (Manganese) 183
  ทานเทเลียม (Tantalium) 183
  ไทเทเนียม (Titanium) 184
  พลวง (Antimony) 184
  แคดเมียม (Cadmium) 185
  บิสมัท (Bismuth) 185
  ปรอท (Mercury) 185
  เงิน (Silver) 186
  ทอง (Gold) 187
  ทองคำขาว( Platinum) 188
  เยอร์มาเนียม (Germanium) 188
  เรเดียม (Radium) 189
  ยูเรเนียม(Uranium) 189
  อลูมิเนียม 189
    คุณสมบัติของอลูมิเนียม 189
    ที่มาของอลูมิเนียม 190
    กรรมวิธีการผลิตอลูมิเนียม 190
    การนำอลูมิเนียมไปใช้งาน 192
    ประโยชน์ของอลูมิเนียม 192
    วิธีการป้องกันการกัดกร่อนของอลูมิเนียมเรียกว่าวิธีลอกซาล 192
  แมกนีเซียม 193
    คุณสมบัติของแมกนีเซียม 193
    ที่มาของแมกนีเซียม 193
    กรรมวิธีการผลิตของแมกนีเซียม 194
    การนำแมกนีเซียมไปใช้งาน 194
    วิธีป้องกันผิวแมกนีเซียมไม่ให้ถูกกัดกร่อนโดยวิธีใช้สารเคมี 194
    การผลิตแมกนีเซียมจากน้ำทะเลโดยวิธีแยกด้วยไฟฟ้า 195
13

โลหะหนักประสม (Alloy)

197
    ทองเหลือง (Brass) 198
    เงินเยอรมัน(German Silver) 200
    บรอนซ์ (Bronze) 201
    ทองแดงประสมนิเกิล 202
    สังกะสีประสม 202
    ดีบุกประสม 203
    ตะกั่วประสม 204
  โลหะเบาประสม  
    อลูมิเนียมประสม (Aluminium Alloys) 205
    I. GATTUNG Al Cu Mg (ชุบแข็งได้) 207
    II. GATTUNG Al Mg Si (ชุบแข็งได้) 208
    III. GATTUNG Al Mg3 208
    VI. GATTUNG Al Mg7 208
    V. GATTUNG Al Cu Ni (ชุบแข็งได้) 209
    สรุปตัวอย่างอลูมิเนียมประสมชนิดเหนียว (นิ่ม) 209
    อลูมิเนียมประสมชนิดหล่อ 210
    I. GATTUNG G Al Si 210
    II. GATTUNG GD Al Si13 211
    III. GATTUNG G Al Si Mg 211
    สรุปตัวอย่างอลูมิเนียมประสมชนิดหล่อ 212
    แมกนีเซียมประสม 212
    I. GATTUNG Mg Mn 213
    II. GATTUNG Mg Al7 214
    สรุปตัวอย่างแมกนีเซียมประสมชนิดเหนียว (นิ่ม) 215
    I. GATTUNG G Mg Al4 Zn 215
    II. GATTUNG G Mg Al9 216
    สรุปตัวอย่างแมกนีเซียมประสมชนิดหล่อ 216
    การป้องกันการกัดกร่อนของแมกนีเซียมประสม 217
14

โลหะแบริ่ง (Bearing Metal)

218
  โลหะที่ใช้ทำแบริ่ง 218
    โลหะแบริ่งประเภท White Alloy 218
    โลหะบรอนซ์ประสมตะกั่ว 219
  วัสดุอื่นที่ใช้ทำแบริ่ง 219
  ชนิดของแบริ่ง 219
  แบริ่งปลอก (Plain bearing) 220
  วัสดุที่ใช้ทำแบริ่งปลอก 220
  แบริ่งลูกกลิ้ง (Anti-Friction bearing) 221
  วัสดุที่ใช้ทำแบริ่งลูกกลิ้ง 221
  ข่อดีของโลหะแบริ่ง 221
  การกัดกร่อนและการชำรุดของแบริ่ง 221
  การบำรุงรักษาแบริ่ง 222
  วัสดุที่ใช้สำหรับหล่อลื่นแบริ่ง 222
15

วัสดุเชื้อเพลิง

223
  เชื้อเพลิงแข็ง 223
    ถ่านหิน 223
    ถ่านโค๊ก 224
    ถ่านไม้ ฟืน วัสดุเกษตร 224
  เชื้อเพลิงเหลว 224
    แอลกอฮอล์ 224
    น้ำมันดิบ 224
  แหล่งที่ขุดพบน้ำมันดิบ 225
  การกลั่นน้ำมัน 225
  น้ำมันปิโตรเลียม 226
  กระบวนการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง 226
  ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง 228
  น้ำมันเชื้อเพลิงที่ควรรู้จัก 229
  น้ำมันเบนซิน (Benzin) 230
  ลักษณะที่ดีของน้ำมันเบนซิน 230
  น้ำมันดีเซล (Diesel) 230
  คุณสมบัติของน้ำมันดีเซลที่ดี 231
  น้ำมันก๊าด(Kerosine) 232
  น้ำมันเตา (Fuel oil) 232
  เชื้อเพลิงแก๊ส 232
    แก๊สธรรมชาติ (Natural Gas) 232
    แก๊สชีวภาพ (Bio-Gas) 233
    แก๊สอะเซติลีน (Acetelyne) 233
    แก๊สเตาสูง(Blast Furnace Gas) 234
    วอเตอร์แก๊ส (Water Gas) 234
    Producer Gas 234
    แก๊สที่ได้จากการกลั่นน้ำมันที่เรียกว่า  L.P.G. 234
  อันตรายที่ได้จากแก๊ส 234
  การดับไฟอันเกิดจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ 234
  ข้อคิดสำหรับเชื้อเพลิงแก๊สในรถยนต์ 234
  II. วัสดุหล่อหลื่น 235
  คุณสมบัติของวัสดุหล่อลื่น 235
  โรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน 236
  คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน 237
  การเลื่อกใช้ความหนืดของน้ำมันกับสภาพการทำงาน 237
  น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์ 239
  น้ำมันเครื่อง 239
  ส่วนผสมของน้ำมันเครื่อง 241
  การแยกประเภทน้ำมันเครื่อง 241
  การเปรียบเทียบประเภทน้ำมันเครื่อง 244
  สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 247
  สาเหตุที่ทำให้น้ำมันเครื่องสกปรก 248
  จะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อไร 248
  น้ำมันเกียร์สำหรับยานยนต์ 250
  การแยกประเภทน้ำมันเกียร์ 250
  ตารางสรุปน้ำมันเกียร์สำหรับเกียร์ธรรมดาในยานยนต์ 252
  ระบบห้ามล้อ 253
  น้ำมันล้างเครื่อง 254
  น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม 254
  การแยกประเภทน้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม 254
  ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม 257
  ผลิตภัณฑ์พิเศษของน้ำมันที่ใช้ในลักษณะงานต่างๆ 261
  ผลิตภัณฑ์กันสนิม 262
  น้ำมันขาว 262
  ผลิตภัณฑ์สำหรับงานช่างโลหะ 263
  จารบี 266
  การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 270
  คำแนะนำทั่วไปในการใช้งานเครื่องยนต์ดีเซล 273
  คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในโรงงาน 274
  การใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอย่างปลอดภัย 280
  พลังแสงแดด 282
  พลังนิวเคลียร์ 283
  พลังแอลกอฮอล์ 285
  พลังคลื่น 285
  พลังงานจากคนและสัตว์ 287
  ฟืน ถ่านไม้  และเชื้อเพลิงจากวัสดุเกษตร 288
  พลังน้ำ 290
  พลังลม 291
16

พลาสติก

293
  แหล่งกำเนิดที่ได้พลาสติกแหล่งใหญ่ๆ 293
  คุณสมบัติของพลาสติกโดยทั่วๆไป 294
  เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) หรือพลาสติกอ่อน 294
    แอสเซทอล (Acetals) 295
    อะคริลิค (Acrylics) 295
    ฟลูออโรคาร์บอน (Fluoro Carbons) 296
    โปลียาไมด์ (Polyamides) 297
    โปลีโอเลฟิน (Polyolefins) 297
    โปลิสไตริน (Polystyren) 299
    เอบีเอส (ABS คือ Acrylonitrile Butadien Styrene) 299
    ไวนิล  (Vinyl) 300
    เซลลูโลซิค (Cellulosics) 301
    โปลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) 302
    ไอโอโนเมอร์ (Ionomer) 303
    โปลีไยไมด์  (Polyimide) 303
    โปลีซัลโฟน (Polysulphone) 304
    เอททีลีนไวนีลอาซีเตท (Ethylene Vinyl Acetate) 304
  เทอร์โมเซตติ้ง (Thermosetting) หรือพลาสติกแข็ง 305
    อามิโน (Amino) 305
    อีพอกซี่ (Epoxy) 306
    ฟิโนลิค (Phenolic) หรือ Phenol-Formaldehyde 306
    โปลีเอสเตอร์ (Polyester) 307
    ซิลิโคน (silicone) 308
    ยูเรเทน หรือโปลียูเรเทน (Urathane  หรือ Polyurethane) 309
  อันตรายหรือพิษที่ได้รับจากพลาสติก 309
  ส่วนประกอบอื่นๆในพลาสติก 310
  ปัญหาทั่วไปของพลาสติกที่นำมาเป็นภาชนะบรรจุ 314
17

ยาง (Rubber)

319
    ยางธรรมชาติ 319
    ยางเทียม 320
  สี (paint) 321
    สีน้ำมัน 322
    สีเคลือบ 323
    สีแลคเคอร์ 323
    สีน้ำหรือสีพลาสติก 323
  น้ำมันผสมสี 324
  หนัง 325
    หนังแท้ 325
    หนังเทียม 328
  กาว (Glue) 329
    กาวธรรมชาติ 329
    กาวสังเคราะห์ 330
  น้ำยาเคลือบภาชนะดินปั้น (Glazes) 333
  สิ่งทอ 336
  แก้ว 338
  แก้วที่มีความสำคัญในงานช่างที่ควรรู้จัก 342
    แก้วนิรภัย 342
    ใยแก้ว 342
  ใยหิน (Asbestos) 342
  ดินขาวเผา (Porcelain) 343
18

วิธีป้องกันผิวโลหะมิให้กกัดกร่อน

345
    อาบน้ำมัน 345
    ทาสีหรือพ่นสี 345
    เคลือบผิวด้วยน้ำยาแก้ว 347
    วิธีป้องกันผิวมิให้ถูกกัดกร่อนด้วยวิธีทางเคมี 347
    วิธีป้องกันผิวมิให้กัดกร่อนโดยปิดผิวด้วยโลหะอื่น 349
    วิธีเคลือบผิวด้วยพลาสติก 353
  วิธีทดสอบวัสดุ 353
    วิธีทดสอบง่ายๆในโรงงาน 354
    วิธีตรวจจากประกายหินไฟ 354
    วิธีตรวจด้วยเครื่องมือเล็กบนโต๊ะงาน 356
    วิธีทดสอบในห้องปฏิบัติการ 359
  วิธีทดสอบโดยทำลายสภาพวัสดุ 359
    วิธีทดสอบในเชิงเมแคนิค 359
    วิธีตรวจความแข็งของผิว 361
    วิธีทดสอบในเชิงไดนามิค 364
    วิธีทดสอบด้วยหลักวิชา 365
    วิธีทดสอบด้วยการวิเคราะห์ทางเคมี 365
  วิธีทดสอบโดยไม่ทำลายสภาพวัสดุ 365
    วิธีทดสอบด้วย X-Rays 366
    วิธีทดสอบด้วยเส้นแรงสนามแม่เหล็ก 366
    วิธีตรวจคลื่นความถี่ Ultrasonic Wave 367
    วิธีตรวจสอบโดยใช้น้ำมันต้ม 367
 

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 60160638

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์