ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ ฟิสิกส์ สำหรับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดย นาวาตรี วิรุฬ ปั่นโภชา
ความนิยมของผู้ชม: / 122
แย่มากดีมาก 
 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้าที่
1 ทบทวนเนื้อหาเบื้องต้น 1
  วิธีเวกเตอร์ , หน่วย , การวิเคราะห์มิติ  
  1.1 สเกลาร์และเวกเตอร์ 1
  1.2 การใช้กราฟแสดงปริมาณเวกเตอร์ 1
  1.3 องค์ประกอบเวกเตอร์ 4
  1.4 เวกเตอร์หน่วย 7
  1.5 การคูณเวกเตอร์ 9
  1.6 ปริมาณทางกายภาพ 14
  1.7 การวิเคราะห์มิติของหน่วยของสมการทางกายภาพ 15
2 การเคลื่อนที่ของอนุภาคไปตามเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ 17
  2.1 คำจำกัดความของความเร็วและความเร่ง 17
  2.2 การเคลื่อนที่ไปบนเส้นตรง 18
3 การเคลื่อนที่ของอนุภาคด้วยความเร่งคงที่ในระนาบ 27
4 กฎการเคลื่อนที่ของนิวต้น : บทเบื้องต้น 40
  4.1 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 40
  4.2 มวลและน้ำหนัก 41
  4.3 กรอบอ้างอิง 41
  4.4 ขั้นตอนสำหรับการคำนวณหาแรงและความเร็ว 41
5 กฎการเคลื่อนที่ของนิวต้น : โจทย์ที่ยากขึ้น 50
  5.1 ศูนย์กลางของมวล 50
  5.2 ระบบของอนุภาคที่มีแรงกิริยาปฏิกิริยาระหว่างกันและกัน 50
  5.3 แรงเสียดทาน 51
  5.4 การเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบเอกรูป 51
6 โมเมนตุม การดล และการเคลื่อนที่สัมพันธ์ 66
  6.1 โมเมนตัมเชิงเส้น 66
  6.2 การดล 66
  6.3 การอนุรักษ์ โมเมนตัมเชิงเส้น 67
  6.4 การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ 67
7 การเคลื่อนที่ในระนาบตามวิถีโค้ง 80
  7.1 อัตราเร็วเชิงมุมคงที่ 79
  7.2 การเคลื่อนที่เชิงมุมด้วยอัตราเร็วไม่คงที่ 80
  7.3 การเคลื่อนที่ไปตามเส้นโค้งทั่วไปในระนาบ 80
8 งาน พลังงานจลน์ และกำลัง 92
  8.1 งาน 92
  8.2 พลังงาน 93
  8.3 หลักการงาน- พลังงาน 93
  9.4 กำลัง 93
9 พลังงานศักย์  และการอนุรักษ์พลังงาน 103
  9.1 แรงอนุรักษ์ 103
  9.2 พลังงานศํกย์ 103
  9.3 การอนุรักษ์พลังงาน 104
10 สถิตยศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง 114
  10.1 ทอร์ก 114
  10.2 เงื่อนไขสำหรับสภาพสมดุล 115
11 การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง 129
  11.1 โมเมนต์ความเฉื่อย 129
  11.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับโมเมนต์ความเฉื่อย 129
  11.3 พลังงานจลน์ของวัตถุแข็งเกร็งที่กำลังเคลื่อนที่ 130
  11.4 ทอร์กและความเร่งเชิงมุม 130
12 โมเมนตัมเชิงมุม 141
  12.1 โมเมนตัมเชิงมุม 141
  12.2 หลักการของโมเมนตัมเชิงมุม 141
  12.3 การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม 141
13 ความโน้มถ่วง 151
  13.1 สนามความโน้มถ่วง 151
  13.2 แรงโน้มถ่วง 151
  13.3 พลังงานศักย์จากความโน้มถ่วง 151
  13.4 กฎของเคปเลอร์ และวงโคจร 152
  13.5 กฎของเกาส์ 153
14 ความยืดหยุ่นและการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก 166
  14.1 ความยืดหยุ่นและกฎของฮุค 166
  14.2 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 166
  14.3 สมการ SHM 167
  14.4 การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกแบบมีความหน่วง 167
  14.5 พลังงานศักย์ของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 167
  14.6 พลังงานศักย์ของนาฬิกาลูกตุ้มอย่างง่าย 168
15 สถิตยศาสตร์ของของไหล 178
  15.1 ความกดดันในของไหล 178
  15.2 หลักการของปาสกาล 178
  15.3 ความหนาแน่น 178
  15.4 กฎต่างๆที่เกี่ยวกับสถิตยศาสตร์ของของไหล 179
16 พลศาสตร์ของของไหล 187
  16.1 คุณสมบัติบางอย่างของการไหลของของไหล 187
  16.2 สมการความต่อเนื่อง 187
  16.3 สมการแบร์นูลลี 187
17 ก๊าซ การเคลื่อนที่ของความร้อนและกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ 195
  17.1 สมการสถานะ 195
  17.2 การเคลื่อนที่ของความร้อน 195
  17.3 กฎข้อแรกของเทอร์โมไดนามิกส์ 196
18 คุณสมบัติทางความร้อนของสสาร 207
  18.1 การขยายตัวเนื่องจากความร้อน 207
  18.2 ความจุความร้อน 207
18.3 การถ่ายโอนความร้อน 209
19 เอนโทรปี และกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ 218
  19.1 การะบวนการที่ย้อนกลับได้ 218
  19.2 เอนโทรปี 218
  19.3 เครื่องยนต์ความร้อนและตู้เย็น 219
  19.4 ประโยคเลือกอื่นๆ ที่มึความหมายเป็นกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ 220
20 ปรากฎการคลื่น 231
  20.1 ฟังก์ชันคลื่น 231
  20.2 คลื่นบนเส้นเชือกที่ขึงตึง 231
  20.3 คลื่นรูปไซน์ 231
  20.4 หลักการซ้อนทับของคลื่น 232
  20.5 คลื่นนิ่ง 232
21 คลื่นเสียง 243
  21.1 คลื่นเสียง 243
  21.2 ความเข้มและความดังของคลื่นเสียง 243
  21.3 ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ 244
22 ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ 252
  22.1 ประจุไฟฟ้า 252
  22.2 แรงระหว่างจุดประจุ 253
23 สนามไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้นโดยประจุไฟฟ้าที่อยู่นิ่ง 263
  23.1 คำจำกัดความทั่วไปของ E 263
  23.2 หลักการซ้อนทับสำหรับ E 264
24 ฟลักซ์ไฟฟ้าและกฎของเกาส์ 272
  24.1 ฟลักซ์ไฟฟ้า 272
  24.2 กฎของเกาส์ 273
25 ศักย์ไฟฟ้า 279
  25.1 พลังงานศักย์ไฟฟ้า 279
  25.2 ศักย์ไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า 280
  25.3 หลักการซ้อนทับสำหรับ f 281
  25.4 อิเล็กตรอนโวลต์ 282
26 กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และกำลัง 291
  26.1 กระแสและความหนาแน่นของกระแส 291
  26.2 กฎของโอห์ม ; ความต้านทาน 292
  26.3 สัมประสิทธ์อุณหภูมิของความต้านทาน 293
  26.4 แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า 293
  26.5 กำลังไฟฟ้า 294
27 กฎของเคอร์ชอฟ์สำหรับวงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน 303
  27.1 ขั้นตอนเบื้องต้น 303
  27.2 กฎชุมทางของเคอร์ชอฟฟ์ 303
  27.3 กฎวงกลมของเคอร์ชอฟฟ์ 304
  27.4 การใช้ประโยชต์จากกฎทั้งสอง 304
28 แรงแม่เหล็กบนประจุที่เคลื่อนที่ 311
  28.1 สนามแม่เหล็ก 311
  28.2 แรงบนเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 312
  28.3 ฟลักซ์แม่เหล็ก 314
29 แหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็ก 327
  29.1 สนามแม่เหล็กของประจุที่กำลังเคลื่อนที่ 327
  29.2 สนามแม่เหล็กของไส้กระแส 328
  29.3 กฎวงจรของแอมแปร์ 329
30 กฎของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ 337
  30.1 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 337
  30.2 กฎของเลนซ์ 338
31 การเหนี่ยวนำ 348
  31.1 ความเหนี่ยวนำตัวเองของขดลวด 348
  31.2 ความเหนี่ยวนำร่วมของขดลวดสองขด 349
32 สนามแม่เหล็กในตัวกลางที่เป็นวัตถุ 357
  32.1 เวกเตอร์แม่เหล็กทั้งสาม 357
  32.2 ความยินยอมต่ออำนาจแม่เหล้กและสภาพซาบซึมได้ทางแม่เหล็ก 358
  32.3 วงจรแม่เหล็ก 358
  32.4 ความหนาแน่นของพลังงาน 359
33 การสนองตอบเชิงเวลาของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 364
  33.1 วงจรอนุกรม R-L-C 364
  33.2 แนวเทียบระหว่างระบบไฟฟ้ากับระบบเชิงกล 365
34 ผลเฉลยที่สถานะอยู่ตัวของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับอย่างง่าย 373
  34.1 วงจรอนุกรม 373
  34.2 วงจรขนาน 375
35 การสะท้อน การหักเห และการแยกขั้วของแสง 384
  35.1 กฎการสะท้อนและการหักเห 384
  35.2 การแยกขั้ว 385
  35.3 ความเข้มของแสงที่ถูกแยกขั้ว 386
36 ออปติกส์เชิงเรขาคณิต 394
  36.1 สูตรเลนส์ของเกาส์ ; สูตรการขยายของภาพ 394
  36.2 การลากเส้นรังสี 395
37 การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง 404
  37.1 การแทรกสอด 404
  37.2 การเลี้ยวเบน 406
38 สัมพัทธภาพพิเศษ 415
  38.1 สัจพจน์พื้นฐาน 2 ข้อ 415
  38.2 ผลที่ตามมาจากสัจพจน์ 415
39 โฟตอน 425
  39.1 ธรรมชาติคู่กันของแสง 425
  39.2 ปรากฎการณ์ไฟฟ้าพลังแสง 425
  39.3 การกระเจิงคอมพ์ตัน 426
  39.4 การประลัย และการสร้างคู่ 426
40 แบบจำลองอะตอมของโบร์ 431
  40.1 บทนำ 431
  40.2 พลังงานตามแบบฉบับของอะตอม 431
  40.3 สัจพจน์ของแบบจำลองของโบร์ 432
  40.4 ระดับพลังงาน 432
  40.5 สเปกตรัมของอะตอม 433
41 นิวเคลียส 440
  41.1 พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสที่เสถียร 440
  41.2 การสลายตัวเชิงกัมมันตภาพรังสี 440
  41.3 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 441

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 56070584

Who's Online

ขณะนี้มี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์