เคมี เล่ม2 ของทบวงมหาวิทยาลัย
ความนิยมของผู้ชม: / 55
แย่มากดีมาก 

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
12 ไฟฟ้าเคมี 1
  12.1 ปฏิกิริยารีดอกซ์ 1
  12.2 การดุลสมการรีดอกซ์โดยการใช้วิธีครึ่งปฏิกิริยา 4
  12.3 เซลล์กัลวานิก 7
  12.4 เซลล์ผันกลับและเซลล์ไม่ผันกลับ 10
  12.5 ข้อตกลงเกี่ยวกับเครื่องหมายต่างๆในการเขียนเซลล์ไฟฟ้าและเครื่องหมายของแรงเคลื่อนไฟฟ้า 11
  12.6 ศักย์ไฟฟ้าของอิเล็กโตรดเดียวและศักย์ไฟฟ้าอิเล็กโตรดมาตรฐาน 13
  12.7 สมการของเนินสท์ 18
  12.8 อิเล็กโตรดอ้างอิง 22
  12.9 ประโยชน์ของเซลล์กัลวานิก 24
  12.10 อิเล็กโตรลิซิส 29
  12.11 ประโยชน์ของอิเล็กโตรลิซิส 44
  12.12 การสึกกร่อน 47
    แบบฝึกหัด 51
13 ตารางธาตุ 56
  13.1 วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ 56
  13.2 แนวโน้มของสมบัติตามตารางธาตุ 64
  13.3 ธาตุที่สร้างขึ้น 77
  13.4 ประโยชน์ของตารางธาตุ 78
    แบบฝึกหัด 79
14 ธาตุเรพรีเซนเตติฟ 83
  14.1 สมบัติทั่วไปของโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 84
  14.2 โลหะ แหล่งกำเนิดในธรรมชาติและวิธีสกัด 84
  14.3 โลหะหมู่ต่างๆ 85
  14.4 ลักษณะโคเวเลนต์ในพันธะไอออนิก 99
  14.5 ไฮโดรลิสิสของไอออนของโลหะ 101
  14.6 อโลหะและกึ่งโลหะ 102
  14.7 โครงสร้างโมเลกุลของอโลหะและกึ่งโลหะ 105
  14.8 ไฮโดรด์ของอโลหะ 111
  14.9 สารประกอบระหว่างอโลหะกับออกซิเจน 121
  14.10 เฮไลด์ของอโลหะ 138
  14.11 สารประกอบของแก๊สมีตระกูล 145
    แบบฝึกหัด 148
15 ธาตุทรานสิชัน 150
  15.1 การจุดอิเล็กตรอนของธาตุทรานสิชัน 152
  15.2 สมบัติทั่วไป 156
  15.3 สารประกอบ 161
  15.4 แหล่งกำเนิดในธรรมชาติและการแยกให้ได้โลหะ 163
  15.5 ธาตุหมู่ต่างๆ 164
  15.6 เคมีเกี่ยวกับสารเชิงซ้อน 189
    แบบฝึกหัด 218
16 เคมีนิวเคลียร์ 223
  16.1 สมบัติของนิวเคลียส 223
  16.2 สารกัมมันตรังสีในธรรมชาติ 232
  16.3 หลักการแปลงธาตุและการทำนิวไคลด์กัมมันตรังสี 238
  16.4 การแตกสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 240
  16.5 กัมมันตรังสี 242
  16.6 อันตรกิริยาของรังสีต่อสสาร 246
  16.7 การตรวจสอบและการวัดกัมมันตภาพรังสี 248
  16.8 เครื่องเร่งอนุภาค 250
  16.9 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 254
  16.10 ปฏิกิริยาฟิสชัน 259
  16.11 ปฏิกิริยาฟิวชัน 261
  16.12 ปฏิกิริยาในดวงดาว 262
  16.13 เตาปฏิกรณ์ปรมาณูและองค์ประกอบ 264
  16.14 ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสี สารกัมมันตรังสี  และปฏิกิริยานิวเคลียร์ 266
    บบฝึกหัแด 270
17 เคมีอินทรีย์ 275
  17.1 การแบ่งสารประกอบอินทรีย์ 276
  17.2 หมู่ฟังก์ชันนัล 277
  17.3 การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ 278
  17.4 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ 283
  17.5 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 285
  17.6 แอลกอฮอล์และสารประกอบพวกฟีนอล 308
  17.7 อีเทอร์ 314
  17.8 อัลคิลเฮไลด์ 315
  17.9 สารประกอบคาร์บอนิล 317
  17.10 กรดคาร์บอกซิลิกและเอสเทอร์ 322
  17.11 อะมีนและเอไมด์ 325
  17.12 ออปติคัลไอโซเมอร์ 328
  17.13 โพลีเมอร์ 329
  17.14 คาร์โบไฮเดรต 334
  17.15 ลิปิด 338
  17.16 โปรตีน 341
  17.17 กรดนิวคลีอิก 346
    แบบฝึกหัด 350
18 เคมีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 355
  18.1 นิเวศวิทยาและระบบนิเวศน์ 356
  18.2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 357
  18.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 358
  18.4 มลพิษและสารมลพิษ 358
  18.5 มลพิษทางน้ำ 359
  18.6 มลพิษทางอากาศ 376
  18.7 มลพิษทางเกษตร 389
  18.8 มลพิษจากโลหะ 406
  18.9 มลพิษจากกากกัมมันตรังสี 414
    แบบฝึกหัด 422
  ภาคผนวก 425
    บัญชีชื่อธาตุภาษาไทย 425
    หน่วยพื้นฐานของระบบ SI และอักษรนำหน้าหน่วย 429
    ค่าคงที่ทางกายภาพและแฟกเตอร์สำหรับเปลี่ยนหน่วย 430
    เอนทาลปีมาตรฐานของการเกิด พลังงานอิสระของการเกิด และเอนโทรปีมาตรฐานที่ 298 K 431
    ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของอิเล็กโตรด 442
    สมบัติบางประการของธาตุ 444
    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 12 และ 13 (พ.ศ. 2525) 446
    ตารางลอการิทึม 451
  ดรรชนี 455

  
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Statistics

สถิติผู้เยี่ยมชม: 57068110

Who's Online

ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์